Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı amacıyla kullanılan ısı sayaçları için sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibi anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında il müdürlüğüne başvurarak sayaçların muayeneden muaf tutulmasının talep edilebileceği dile getirildi.
Konuyla ilgili açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Bilindiği üzere, ısı sayaçlarının piyasaya arzı ve muayenelerine ilişkin işlemler 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe 1.1.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere “Muayene muafiyeti” başlığı altında 6/A maddesi eklenmiştir.
Bu madde;
“Madde 6/A-Sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibi il müdürlüğüne başvurarak, ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı için kullandıkları ısı sayaçlarının bu Yönetmelik kapsamındaki muayenelerden muaf tutulmasını isteyebilir. Başvuru dilekçesi ekinde ısı sayaçlarının takılı bulunduğu binanın/binaların adresi, bina kimlik numarası ve muafiyet talebine ilişkin kat malikleri kurulu kararı yer alır.
İl müdürlüğünce başvuru sahibine binada bulunan ısı sayaçlarının muayeneden muaf tutulduğunu belirten muayene muafiyet yazısı verilir. Bu yazının alınmasından sonra binada bulunan ısı sayaçlarının doğru çalışmasına ilişkin sorumluluk bina yönetim kurulu/bina yöneticisi/bina sahibinde olur.
Ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı için kullanıldığı halde muayene muafiyet yazısı alınmamış sayaçların damga süresinin geçtiğinin tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren 60 gün içerisinde muayene muafiyet yazısı alınması şartıyla Kanunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanmaz.
Muayene muafiyeti alınmış olan binalardaki kullanıcılar sayaçların doğru ayarlı çalışmasını temin etmek için Bakanlıkça yetkilendirilmiş servislerde gerekli muayeneleri yaptırabilir.
Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri ile ısı sayacıyla enerji satışı yapan diğer kişilerin uhdesinde olan ısı sayaçları için bu madde hükümleri uygulanmaz.” hükmünü haizdir.
Yukardaki madde hükmünden de anlaşılacağı üzere; ticari amaç dışında kat malikleri arasında ısı paylaşımı amacıyla kullanılan ısı sayaçları için sırasıyla bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibi anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında il müdürlüğüne başvurarak sayaçların muayeneden muaf tutulmasını talep edebilecektir. Bu talebe istinaden uygun bulunanlara ise anılan maddenin ikinci fıkrası uyarınca il müdürlüğünce muayene muafiyet yazısı verilecektir.”

Editör: Haber Merkezi