Hitit Üniversitesi'ne alınacak 6 temizlik personeli ve 5 koruma ve güvenlik görevlisi (önlisans) için son başvuru tarihi bugün 22 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar. 

Başvurular personel daire başkanlığına şahsen yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’ üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl
hastalığı bulunmamak.

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak.
5- 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 (Ortaöğretim) ve KPSS P93 (Önlisans) puan türlerinden en az 50 puana sahip olmak.
6- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir. 10- 03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
11- Çeşitli kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvurarak atanmaya hak kazanan adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru yapmak isteyen adaylar Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp, fotoğraf yapıştırıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 22/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Hitit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Şahsen başvuru alınacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 

Editör: NURDAN AKBAŞ