Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Avrupa Birliği kaynaklarıyla bugüne kadar toplam 15 proje uygulayarak 1.7 milyar TL kaynağı bölgesine kazandırmayı başardığı belirtildi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından “Kalkınma Ajansları Genel Sekreterler Toplantısı” düzenlendi. Zafer Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da düzenlenen toplantıya Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ile Bakanlık yetkilileri ve kalkınma ajansları genel sekreterleri katılım sağladı.
Toplantıda, 2023 yılı gerçekleştirmeleri ve 2024 yılı planlamaları değerlendirildi. Ayrıca Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarına “Başarı Sertifikası” verildi. Orta Karadeniz'in kalkınması için güncel rakamla 1.7 milyar TL AB kaynağını bölgesine kazandıran OKA “En Fazla Uluslararası Kaynağı Bölgesine Çeken Kalkınma Ajansı” olarak başarı sertifikasına layık görüldü.
15 PROJE İLE KAYNAK ÇEKTİ
Başarı sertifikasını, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’ten alan OKA Genel Sekreter Vekili Mehlika Dicle, “Çalışmalarımızın takdir görmesi gurur verici. Bu başarı hikâyesinin yazılmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.” ifadelerini paylaştı.
Mehlika Dicle, uygulanan uluslararası 15 projeyle ilgili detaylı bilgi vererek, “TR83 Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi (OKAREKAP) AB kaynaklı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenmiş olup, Ajansımız tarafından 2012-2017 yılları arasında yürütülmüştür. Proje, kurum kapasitesini arttırmayı, Ajans uzmanlarının bilgi ve becerilerini uluslararası standartlara çıkarmayı, hazırlanan stratejiler ve raporlar ile bölgenin rekabetçiliğini arttırmayı hedeflemiştir.
OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projeleri, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA) İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kapsamında, sırasıyla 2009-2011 ve 2015-2017 yılları arasında uygulanmıştır. OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor – I Projesi kapsamında, TR83 Bölgesi’nde iş makinesi operatörlüğü sertifikalı eğitimi düzenlenmiş ve 80 lise mezunu ve işsiz katılımcıya istihdam olanağı sağlanmıştır. Ek olarak 40 lisede farkındalık artırıcı eğitimler verilmiş ve TR83 Bölgesi Kayıt Dışı İstihdam Raporu hazırlanmıştır. OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor – II Projesi’nde ise okullarda ve sendikalarda kayıtlı istihdamın önemini vurgulayan çalışmalar yürütülmüş, “İşletme Koçluğu” faaliyeti kapsamında 20 işletmeye 400 saatlik danışmalık sağlanmıştır.
LOGIC Projesi, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim) Ortaklık Programı kapsamında 2012 yılında mesleki eğitimde deneyerek öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanmıştır. Avrupa Birliği Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında 6 ülke ortaklığında uygulanan Blacksea BI-NET, Bölgesel Kuluçka Merkezleri Ağı Projesi ile yeni ve yenilikçi KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve desteklenmesine aracı olacak iş kuluçka merkezlerine yönelik politikalar geliştirmek ve bu merkezlerin kurumsal kapasitelerini arttırmak amaçlanmıştır.
Ajansımız, başvuru sahibi veya yararlanıcısı olduğu AB projeleri ile Bölgesinde katma değer yaratan projeleri hayata geçirmiştir. Bunların en önemlisi Samsun Lojistik Merkezi Projesi’dir. Samsun Lojistik Merkezi Projesi, AB katılım öncesi fonları, Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı kapsamında, Türkiye’nin en yüksek bütçeli tek majör (bütçesi 10 milyon Avro üstünde olan) projesi olarak başarılı olmuştur. Müzakereler sonunda bütçesi 43 milyon Avroya kadar çıkmıştır. Proje kapsamında, bölgede lojistik hizmet veren firmalara ve lojistik sektörüne yatırım yapacak yeni girişimcilere, nakliye, depolama, dağıtım ve inter-modal taşımacılık imkânları sağlayan bir lojistik merkez kurulmuştur. Samsun Lojistik Merkezi ülkemizde “lojistik sektörünün” en önemli tesislerinden biridir.
Bölgesel Kalkınma için Hareketlilik (MOB-RED) Projesi, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim) Hareketlilik Programı kapsamında 2012-2013 yılları arasında uygulanmış olup, proje ile Ajans uzmanları ve bölgedeki paydaş kurumların personellerinin bölgesel kalkınma alanındaki yenilikçi uygulamaları yerinde izlemeleri sağlanmıştır. Böylece Bölgemizin kalkınmasına hizmet eden insan kaynağının, bölgesel kalkınmaya ilişkin yeni bakış açıları geliştirmesine, bu alanda yeni proje fikirleri üretmelerine ve yenilikçi stratejiler geliştirmelerine destek olunmuştur.
Ajansımız tarafından 2016-2017 yılları arasında, AB katılım öncesi fonları, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan TR83 Bölgesi’nde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamın Arttırılması Projesi, TR83 Bölgesi’nde endüstriyel tasarım alanında kalifiye ara eleman yetiştirmek yoluyla genç istihdamının arttırılmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir.
Avrupa Birliği’nin yetişkin eğitimini hedefleyen Grundtvig Programı kapsamında desteklenen ‘EforT: Environment For Tourism (Turizm için Çevre)’ başlıklı çalışma grubu faaliyeti, Ajansımız tarafından 11 ülkeden toplam 15 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen, OKA’nın iştirakçi olarak yer aldığı ve 2011-2014 yılları arasında uygulanan URBAN-NEXUS Projesinde Avrupa Çevre Ajansı’nın ‘Küresel İklim Değişikliğinde Kentsel Adaptasyon Stratejisi’ dikkate alınmıştır. Küresel iklim değişikliğinin kentlerdeki etkileri, kent yaşamında insan faktörü, kentlerde bütünleşik yönetim, sağlık hizmetleri ve arazi kullanımı gibi tematik alanlar Samsun, Barcelona, Kopenhag ve Brüksel kentlerindeki yerel yönetimler ve kamu kurumlarınca ele alınmıştır.
Ajansımızın proje ortağı olarak yer aldığı ve Horizon 2020 Programı çerçevesinde fonlanan ‘OaSIS (KOBİ’lerin Dönüştürülmesi için Destek Mekanizmalarının Oluşturulması) Projesi, KOBİ’lerin inovasyon ve büyüme ekseninde gelişmelerinin sağlanması için bölgesel kalkınma ve inovasyon ajanslarının KOBİ destek mekanizmalarını en doğru şekilde kurgulamalarının sağlanması amacıyla 2017-2019 yılları arasında uygulanarak, Bölgemizdeki gelişim potansiyeli yüksek sektörlerin ve KOBİ’lerin envanterinin oluşturulmasına, Ar-Ge ve inovasyon alanında faaliyet gösteren paydaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve Ajansın özel sektöre yönelik desteklerinin etki analizlerinin yapılmasına katkı sağlamıştır.
Avrupa Birliği’nin fonladığı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Programı kapsamında hibe desteği kazanan OKA Yetişkin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor Projesi ile Ajans uzmanlarının stratejik planlama, proje döngüsü yönetimi ve proje uygulama konularındaki yetkinlikleri geliştirilmiştir.
Avrupa Birliği kaynaklı Erasmus+ Gençlik Programı Stratejik Ortaklıklar Ana Eylemi kapsamında, dezavantajlı gençlerde sosyal medya okuryazarlığının geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmaya başlanan MINDtheGaps Projesi, gençler için yenilikçi bir medya okuryazarlığı metodolojisi geliştirilmesi planı ile gençlerin sosyal yaşama entegrasyonunun sağlanmasını hedeflemiştir.
Avrupa Birliği’nin sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik Grassroots programı kapsamında fonlanan “Geleceğe Köprü? İş Kadınları İçin Katılımcı Yönetim” başlıklı projede ise, Bölgedeki dezavantajlı kadınların iş dünyasına katılımı ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmıştır. 2019-2020 yıllarında uygulanan, Ajansımızın ortağı olduğu proje kapsamında bölgemizde kadınlara yönelik olarak girişimcilik, göçmenlerin sosyal hayata entegrasyonu, kurumsal sorumluluk ve sosyal inovasyon gibi farklı alanlarda eğitim ve çalıştaylar düzenlenmiş, Bölgede sivil toplumun gelişimine katkı sağlanmıştır.
Ajansımız, Bölgemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi konularında faaliyetler yürütmeye devam edecektir. Ülkemizin katıldığı uluslararası programlara ilişkin çalışmaların Bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,  kurumsal önceliklerimizden biri olmayı sürdürecektir” diye konuştu.

7600E92E Bc26 40D6 A912 38668F03Aa93

Editör: Haber Merkezi