Yüce dinimiz İslamiyet, ilmin, irfanın, bilginin, kültürün her türlü gelişmenin yanında olmuş. Bilgiye, öğrenmeye son derece önem vermiş. Alimleri, bilginleri İslami tabirle hocalarımızı daima baş tacı yapmış, onlara en üstün değeri vermiş, her zaman meclislerde baş köşeye otutturmuştur. İlk emri, ilk ayeti oku olan bir dinden başkası beklenemez. Onun için İslam dini kadar ilim ve irfana, bilgi ve kültüre, alime önem veren başka hiçbir din ve sistem yoktur.

İşte bunun kanıtları; Kul hel yestevillezine yağlemune vellezine la yağlemün. İnnema vetezelekerü ülülolbab. (Zümer suresi 9. Ayet)

De ki; Ey Muhammed SAV. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak akıl sahibi olan düşünenler iyi bilir.

Bu ayeti kerime bütün çarpıcılığıyla akla, fikre, düşünceye, yani ilme ve bilgiye müslümanlığın ne kadar üstün bir değer verdiğini haykırmaktadır.

Başka bir ayette; Rad 19;

Vema yestevil ağma belbesiyr velezzulümatü velennür vellezıllü velelharur vema yestevil ahyaü velelemuatü innellahe yüsmiumen yeşaü vema ente bi müsmiın menfilkubuur. “Ey Muhammed SAV. Bilgi ile cehalet, alimle cahil arasındaki fark, görenle görmeyen, bakıp da görmeyen, sağır ile işiten, karanlıkla aydınlık, gölge ile hararetli sıcaklık, (hatta) ölülerle diriler arasındaki fark kadar açıktır. Bu gerçeği görmeyen, göremeyenlere sen hakikati bildiremezsin, buyurur.

Yüce peygamberimiz Hz. Muhammed SAV. de mübarek sözlerinde;

Farizatülilmi ala külli müslümün ve müslimetin; Okumak, bilgi öğrenmek, ayırımsız kadın ve erkek her müslümana üzerine farzdır, zorunludur. Dikkat edilirse bu peygamber sözünde ilmin tamamı yani din ve dünya müsbet ilimlerinin tamamı anlatılmıştır. Din ilmi, dünya ilmi diye bir ayırım yapılmamıştır. Şu hadisi şerif daha ilginçtir;

Utlübil ilme velevkane bissiyn yani biççiyn; İlim Çin’de bile olsa onu arayıp bulun ve alınız. R.SAV. zamanında bile Çin putperest bir ülkedir. Medine’den binlerce km uzaklıktadır. İslam’ın yüce peygamberi bu hadisleriyle bilginin kaynağına bakmayınız, dinine, dünyevi olmasına değil, ilim ve bigi olmasına, yararına bakın ve onu alın demek suretiyle faydalı bilgilerin fenni, teknolojinin gelişimin öğrenilmesine işaret etmişlerdir.

R.SAV. başka bir sözlerinde ise;

Ütlübil ilme, minelmehdi illalla. Yani; Beşikten mezara kadar okuyup öğrenin. Okumanın yaşı ve sınırı, sonu yoktur, buyurmak suretiyle ilim, bilgi, kültüre, akıla durgunluk verecek derecede dinimizin önem verdiğini bildirmiştir.

İşte İslam’ın ilme, bilgiye, kültüre verdiği önemi belirten deryadan bir damla sunduk.

Bu konuda birçok ayeti kerime ve hadisi şerifler vardır. Bir tanesi;

-İlim, bilgi öğrenip insanlara yararlı olan ilim, bilgi sahibi bilginlere, melekler kanatlarını onların üstüne gerer ve onları korur. Gökte, yerde ne varsa hatta denizlerdeki balıklar bile o alim için dua ederler. Çünkü alimin abide ibadetçiye olan üstünlüğü ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. (Ebuderda hadisi)

-Alimler peygamberin varisleridirler. Sizin karanlık yolunuzu aydınlatırlar. Alimin mürekkebi şehidin kanı gibidir.             SÜRECEK