İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla İl Afet Risk Azaltma Planı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Afetler, ülkeleri ve toplumları etkileyen en önemli sorunlardan birisidir. Toplumun bütün kesimleri, her an karşı karşıya kalabilecekleri bu büyük riske karşı birlikte tedbir almak ve bu riskin ortaya çıkarabileceği sonuçlarla birlikte mücadele etmek zorundadır. Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir” ifadelerine yer verildi.
Açıklama şu şekilde devam etti: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinasyonunda, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör temsilcilerinin çalışmalarda yer alarak “Afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn alınarak, risklerin önlenmesi ve azaltılması için afetler olmadan hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde belirleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan Çorum İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlanmış olup, İlimizde “Deprem, Kütle Hareketleri (heyelan, kaya düşmesi), Sel/taşkın ve Meteorolojik ve İklim Değişikliği” afetleri üzerinde çalışılmış, 1 AMAÇ altında (toplumun afet bilincinin artırılarak afet risk yönetimini güçlendirip, şehrimizi afet risklerine ve olası etkilerine karşı güvenli hale getirmek) 7 HEDEF ve 82 EYLEM belirlenmiştir.
HEDEF-1 Çorum ve çevresindeki afet tehlike kaynaklarının araştırılması; HEDEF-2 Güvenli yerleşim koşullarını sağlamak; HEDEF-3 Mekânsal planlamada afet risklerini dikkate almak; HEDEF-4 Kurumlar arası işbirliği ve veri paylaşımının sağlanması; HEDEF-5 Altyapıları güvenli kılmak ve altyapı yatırımlarında afetleri dikkate alarak yapmak; HEDEF-6 Erken uyarı ve tahmin sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve HEDEF-7 Afet risklerini azaltma kültürünü oluşturmak ve toplumun afet bilincinin artırılması.
İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP) görev verilen kurum ve kuruluşların planda yer alan görevlerin uygulanmasına yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarda gerekli tedbirlerin alınarak yürütülmesi önem arz etmektedir.”
(Haber Merkezi)