TIBBİ GAZ, MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ MEDİKAL OKSİJEN GAZI TÜP DOLUMU İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1311169

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ MEDİKAL OKSİJEN GAZI TÜP DOLUMU İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ 5 KALEM 1 KISIM MEDİKAL OKSİJEN GAZI TÜP DOLUMU İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

112 Ambulans Servisi Başhekimliği

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, ihtiyaca binaen verilecek olan siparişler 31/12/2024 tarihine kadar 112 Ambulans Servisi Başhekimliğinin yazılı, telefon veya fax talebine istinaden en geç 1 iş günü içinde karşılanacaktır. Gerektiğinde İdarenin talebi üzerine Yüklenici Firma hafta içi ve hafta sonuna ek olarak resmi tatil ve dini bayram günlerinde de teslimat yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye mütakıben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-İhaleye katılan firmalar üretici ise; Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi ve ISO9001 belgesini Yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecek olup ihaleden sonra idarenin belirleyeceği süre içerisinde ilgili belgeleri idareye sunmak zorundadır.

-İhaleye katılan firmalar  bayii ise; bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesini ve yine bayii kendisinin ilgili il sağlık müdürlüğünden almış olduğu medikal amaçlı gaz dolum dağıtım izin belgesini Yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecek olup ihaleden sonra idarenin belirleyeceği süre içerisinde ilgili belgeleri idareye sunmak zorundadır.

-İhaleye katılan firmalar bayii ise bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı Yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecek olup ihaleden sonra idarenin belirleyeceği süre içerisinde ilgili belgeleri idareye sunmak zorundadır.. Ayrıca medikal gaz imalatında yada dolum dağıtımında yasal olarak zorunlu olan Sağlık Bakanlığınca yada il Sağlık Müdürlüklerince verilmiş bulunan mesul müdürlük belgesini Yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilecek olup ihaleden sonra idarenin belirleyeceği süre içerisinde ilgili belgeleri idareye sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01940102