TEMİZLİK MAL VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2023 Mali Yılı Temizlik Mal ve Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/507679

1-İdarenin
a) Adı : ÇORUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Gazi Cad.Valilik Ek Binası 8.Kat ÇORUM 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642246532 - 3642240200
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2023 Mali Yılı Temizlik Mal ve Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısımda toplam 103 (YüzÜç) kalem temizlik mal ve malzemesi alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İşin yapılacağı/teslim edileceği yerler Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Temizlik malzemeleri sözleşme imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) gün içerisinde ve hafta içi mesai saatlerinde (08:00-17:00) eksiksiz teslim edilecektir. Teklif edilen malzemeler orijinal ambalajlarında ve düzgün, sağlam, istiflenmeye uygun kapalı kutularda aynı ebatlarda olmalıdır. Malzemeler kuruluşların deposuna firma tarafından, sayılarak 2 nüsha tutanakla teslim edilecektir. Malzemelerin kuruluş depolarına taşınması sırasında gerekli olan tüm malzeme ve personel yüklenici tarafından temin edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlar.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 2. KISIM kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon-Çorum Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çorum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (13-18 Yaş) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Alaca Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi- Sungurlu Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-İskilip Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi -Osmancık Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi- Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi- Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon-Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi 0-18 Yaş) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
#ilangovtr Basın No 01834282