T.C
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
İHALE  İLANI
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Şekerpınar ve İsmetpaşa Mahallesinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazların ve ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif nitelikteki malzemelerin satışı, Sunguroğlu Mahallesi Sebze pazarı içesinde bulunan ve aşağıda belirtilen depo vasfındaki taşınmazın kiralama işi, 2886 Sayılı DİK'nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 30.05.2023 tarihinde Salı günü, saat 15:10'dan itibaren Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

S.NO CİNSİ VE NİTELİĞİ Ada / Parsel Yüzölçümü
(m²)
Muhammen bedel/TL Geç.Tem (TL.) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kadastro Şekerpınar Mahallesinde bulunan taşınmaz (10/986 hisseli 1.Kat 32 No’lu Büro) 127/6 17,05 250.000,00 7.500,00 30.05.2023 15:10
2 Kadastro Şekerpınar Mahallesinde bulunan taşınmaz (10/986 hisseli 1.Kat 33 No’lu Büro) 127/6 17,05 246.666,67 7.400,00 30.05.2023 15:20
3 Şekerpınar Mahallesinde bulunan taşınmaz (Arsa) 990/3 422,62 240.000,00 7.200,00 30.05.2023 15:30
CİNSİ VE NİTELİĞİ CİNSİ MİKTARI (Kg)
BİRİMİ(TL)
 
Muhammen     
bedel/TL
Geç.Tem (TL.) İhale Tarihi İhale Saati
4 Ekonomik ömrünü tamamlamış  malzemelerin satışı
 
Demir 65000 5,83          394.800,00 11.844,00 30.05.2023 15:50
Plastik 5000 3,17

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

S.NO CİNSİ VE NİTELİĞİ Yüzölçümü
(m²)
3 yıllık kira Muhammen bedel/TL, Geç.Tem (TL) Süre /Yıl İhale Tarihi İhale Saati
1 Taşınmaz İşyeri (2 No’lu Depo) Sunguroğlu Mahallesi 57. Sok. Sebze Pazarı 50 21.675,00 650,25 3 30.05.2023 15:40

  1. İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve her bir doküman 200,00 TL bedelle satın alınabilir.
  2. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
  3. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
  4. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;
        a)   ikametgah belgesi,
        b)   Nüfus kayıt örneği,
        c)  İmza Beyannamesi,
        ç)  Kiralama da ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge.
        d)   Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
        e)   Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
        f)   Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
        g)   İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

     a) İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
     b) Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti;
     c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
     d) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
     e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
     f) İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7. Ekonomik ömrünü tamamlamış  malzemelerin satışı işine ait ihaleye kısmi teklif verilmeyecek, İstekliler hurda demir ve hurda plastik için birlikte teklif vereceklerdir. 
8- İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
9- İstekliler  ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde İhale Günü İhale Komisyonu Başkanlığına İhale saatinden önce  teslim etmeleri gerekmektedir.
“İLAN OLUNUR.”

#ilangovtr Basın No 01832157