EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

STERİL VE YARI STERİL MAHALLERDE HAVA GÖNDEREN KLİMA SANTRALLERİ FİLTRELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/682545

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- HİTİT ÜNİVERSİTESİ EROL OLÇOK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Çepni Mahallesi İnönü Caddesi No:176 19200 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642193000 - 3642193054

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

STERİL VE YARI STERİL MAHALLERDE HAVA GÖNDEREN KLİMA SANTRALLERİ FİLTRELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

STERİL VE YARI STERİL MAHALLERDE HAVA GÖNDEREN KLİMA SANTRALLERİ FİLTRELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Biyomedikal Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak, hastanemizin talebi doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İşin süresi 90 takvim günüdür. 2- Malzemeler Hastanenin yazılı isteğine göre yapılan talepler doğrultusunda) verilen siparişe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyacına göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik alınabilir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.08.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-Teklif verilen kalemlere ait teknik şartnamede belirtilen sayı kadar sayı belirtilmemiş ise en az birer adet numune idarenin belirlemiş olduğu tarihte idareye gönderilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sıra numarası, firma ismi yazılıp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere  tabi tutulacaktır.Teknik şartnamede istenen evraklar numunelerle birlikte sunulacaktır.  Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. İhaleye katılan istekliler bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar. Numunesi olmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.  Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir aynı numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir aynı olmayan ürünler kabul edilmeyecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01864890