T.C.

ALACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOĞAN ELEME VE PAKETLEME TESİSİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

(I)

GENEL ŞARTLAR

Madde 1-              Alaca Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetindeki aşağıda niteliği belirtilen Soğan Eleme ve Paketleme Tesisi  Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2-               Kiraya verilecek taşınmaz:

Adresi

Nevi

Yüzölçümü

Denizhan Mah. 725 Ada 31 Parsel

Soğan Eleme ve Paketleme Tesisi İle Makine Ekipmanları

850 m²

Ekipman Listesi

Adedi

   Bunker (Üniteli)

1

   Soğan Kesme Makinası

1

   Seçme Bandı

1

   Boylama Makinesi

1

   Yükleme Bantı (Tohum dolumu için)

1

   Çuvallama Makinası

2

   12 Kefeli Lineer Terazi Ünitesi

1

   Otomatik Çuvallama Makinesi

1

   Mutfak Dolabı

1

   Güvenlik Kamera Sistemi

1

Madde 3-              İhale 22.11.2023 tarihinde saat 14:00 ’da Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü yapılacaktır.

Madde 4-              Taşınmazın kira süresi, kira sözleşme tarihinden itibaren 3(üç) yıldır.

Madde 5-              Taşınmazın şartname bedeli 500,00 TL, yıllık tahmin edilen kira bedeli 200.000,00-TL (İki yüz bin TL)’dir. Taşınmaz kira İhalesindeki fiyat artırma teklifleri, 5.000,00.-TL ve katları olarak artırılacaktır. İhale bedeline Katma Değer Vergisi dâhil olmayıp ihale bedeli üzerinden ayrıca %20 oranında Katma Değer vergisi hesaplanarak tahsil edilecektir

Madde 6-              Geçici teminat miktarı Oranı % 3 (Yüzde üç) olup, bir yıllık tahmin edilen kira  bedeli üzerinden alınır. Tutarı, belirtilen tahmini bedel üzerinden 6.000,00 – TL(AltıbinTL) dir

Madde 7-              Kiracı kira sözleşmesi imzalaması esnasında malzeme ekipmanlar için  250.000,00 TL’lik depozito ücreti olarak nakit veya ayrı bir teminat mektubu verecektir. Teminat mektubu verilecek ise mektubun süresi kira sözleşmesi süresince (3 yıl) olacaktır.

Madde 8-               Kesin teminat bir yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı %6 (Yüzdealtı) dır.

Madde 9-               İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

A)       GERÇEK KİŞİLERDEN

1.   İkametgâh belgesi,

2.   Nüfus Cüzdan Sureti,

3.   Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4.   Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

5.   Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

6.   İhale şartname bedeline ait makbuz

B)        TÜZEL KİŞİLERDEN;

1. Tebligat için adres beyanı

2.  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili  sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

3.  Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

4.  Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

5. İhale şartname bedeline ait makbuz

Madde 10-           İhaleye katılamayacak olanlar aşağıda sıralandırılmıştır

1.   2886 Sayılı Kanunun değişik 6’ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak,

2.   Kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek teminatı gelir kaydedilir.

Madde 11-           Teminat olarak kabul edilen değerler aşağıda gösterilmiştir.

1.    Tedavüldeki Türk Parası

2.   Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka Teminat Mektupları,

3.   Banka Teminat Mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz.

4.   Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir. Üzerlerine ihale yapılamayanların teminatları hemen geri verilir.

5.    Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

#ilangovtr Basın No ILN01924398