İ L A N

OSMANCIK  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO         : 2021/64 Esas
KARAR NO    : 2023/285

Davacı Sultan Duman tarafından Davalılar Ali Osman Aktağ, Batur Aktağ, Gökhan Aktağ, İrfan Aktağ, Vahittin Aktağ ve Osmancık Nüfus Müdürlüğüne karşı açılan nüfus (ana-baba adının düzeltilmesi/değiştirilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonrası verilen 06/04/2023 tarihli gerekçeli karar davalılardan Ali Osman Aktağ'ın bildirilen adreslerine tebliğ olunamaması, ayrıca davalıların tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, kararın ilan yolu ile tebliğ olunmasına karar verilmekle;
Mahkememizin 06/04/2023 tarih 2021/64 Esas 2023/285 Karar sayılı gerekçeli kararının hüküm kısmında; 
1-Davanın KABULÜ ile; 
- Çorum İli, Osmancık İlçesi, İncesu Köyü Cilt No: 46 Hane No: 4 BSN 87'de nüfusa kayıtlı 33772284736 TC  kimlik numaralı SULTAN DUMAN'ın  Çorum İli, Osmancık İlçesi, İncesu Köyü Cilt No: 46 Hane No: 23 BSN 35'de nüfusa kayıtlı 34048275564 TC kimlik numaralı ARİF AKTAĞ'ın biyolojik kızı olduğunun tespitine,
- Sultan Duman ile biyolojik baba  Arif Aktağ ait nüfus kayıtları arasında bağ kurulmasına, 
2-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 179,90-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 59,30-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 120,60-TL harcın davalı Nüfus Müdürlüğü haricindeki diğer davalılardan müştereken müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T göre hesaplanan 9.200,00-TL vekalet ücretinin davalı Nüfus Müdürlüğü haricindeki diğer davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan; 59,30-TL Başvuru Harcı, 59,30-TL Peşin/nisbi Harcı, 571,90-TL Keşif Harcı, 350,00-TL Bilirkişi ücreti, 900,00-TL Kabir Kazma Görevlileri ücreti, 700,00-TL Otopsi Yardımcısı ücreti, 4.200,00-TL Adli Tıp Fatura ücreti, 600,00-Keşif Şoför ücreti, 1.099,95-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 8.540,45-TL'nin davalı Nüfus Müdürlüğü haricindeki diğer davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
5-Fazla yatan gider avansı ile delil avansı var ise 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesine göre karar kesinleştikten sonra istek halinde ve taraflar hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak taraflara İADESİNE,
Dair: Tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe vermek suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde kullanılabilecek olan İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça  okunup, usulen anlatıldı.07/06/2024

Katip 205075                                                                                                                                                                                   Hakim 252584
  E-imzalıdır.                                                                                                                                                                                        E-imzalıdır. 
 

#ilangovtr Basın No ILN02057181