OMURGA, KENAR AĞ ANAHTARLARI VE ORTAM DENETLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

OMURGA, KENAR AĞ ANAHTARLARI VE ORTAM DENETLEME SİSTEMİ MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/244124

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

OMURGA, KENAR AĞ ANAHTARLARI VE ORTAM DENETLEME SİSTEMİ MAL ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM OMURGA, KENAR AĞ ANAHTARLARI VE ORTAM DENETLEME SİSTEMİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Mal teslimi: Yüklenici firma tarafından, sözleşme imzalanmasına müteakip 3 takvim günü içerisinde işe başlanacak ve 60 (Altmış) gün içerisinde ilgili Sağlık Tesisine cihaz/cihazların montajı ve kurulumu yapılarak çalışır bir vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No:3 Merkez/ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- İstekli, teklif ettiği tüm ürünler için yetkili satıcı olduklarına dair üretici firmadan aldıkları yetki belgelerini teklifine ekleyecektir. Yetki belgesini imzalayan kişinin yetkili olduğunu gösteren belgeler yetki belgesi ile birlikte ibraz edilecektir.

- İlgili belgelerin ihale sonrasında idarenin belirleyeceği tarihe kadar asılları veya noter onaylı suretleri idareye teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekli, İhale tarihinde halen geçerli olan, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi belgelerine sahip olacaktır ve belgesini teklif dosyasında sunacaktır.
İstekli, ihale tarihinde halen geçerli olan TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır ve bu belgeleri teklifine eklemelidir. 

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

OMURGA AĞ ANAHTAR:

Cihaz ömür boyu garantili (kullanıldığı süre boyunca) olmalıdır. Eğer ömür boyu garanti söz konusu değil ise en az 5 yıllık garanti paketi ile teklif edilecektir. Garanti paket içeriğine 7x24 saat esasında arıza kaydı açılabilecek pakette dahil olmalıdır.

KENAR AĞ ANAHTAR:

Cihaz ömür boyu garantili (kullanıldığı süre boyunca) olmalıdır. Eğer ömür boyu garanti söz konusu değil ise en az 5 yıllık garanti paketi ile teklif edilecektir. Garanti paket içeriğine 7x24 saat esasında arıza kaydı açılabilecek pakette dahil olmalıdır.

ORTAM DENETLEME SİSTEMİ VE YAZILIMI :Ürünler en az 2 (iki) yıl boyunca üretici ya da distribütör garantisi altında olmalı ve verilecek ürün kullanım lisanslarda süre sınırı olmamalıdır.

-İstekli, teklif ettiği tüm ürünleri marka ve modelleriyle birlikte ayrı ayrı belirtecek ve teklifinde bir liste halinde sunacaktır.

-İstekli, sistemde kullanılan malzemeler için teknik şartnamede belirtilen garanti sürelerine müteakip 5 yıl süreyle bedeli karşılığında yedek parça temininin sağlanacağını garanti edecektir ve bu parçalara ait birim fiyat listesini teklif dosyasında sunacaktır.

- İlgili belgelerin ihale sonrasında idarenin belirleyeceği tarihe kadar asılları veya noter onaylı suretleri idareye teslim edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- İstekli, teklifinde yer verdiği ürünler için, üretici firmaların orijinal dilindeki (İngilizce veya Türkçe) broşür veya kataloglarını marka model listesi ile teklifine ekleyecektir.

- Teklif edilen tüm ürünler yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. İstekliler bunu teklif dosyasında taahhüt etmelidir.

- İlgili mallara ait katalogların ve taahhütlerin ihale sonrasında idarenin belirleyeceği tarihe kadar asılları veya noter onaylı suretleri idareye teslim edilecektir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01995467