LABORATUVAR SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ÇORUM İSM BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 98 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME (Tüp Bebek, Nükleer Tıp, Kan Gruplama, Patoloji, Mikrobiyoloji) İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1196479

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ÇORUM İSM BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 98 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME (Tüp Bebek, Nükleer Tıp, Kan Gruplama, Patoloji, Mikrobiyoloji) İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇORUM İSM BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 115 KALEM 98 KISIM LABORATUVAR SARF MALZEME (Tüp Bebek, Nükleer Tıp, Kan Gruplama, Patoloji, Mikrobiyoloji) İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1-Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Ambarı/Eczanesi 2-Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Ambarı / Eczanesi 3-Sungurlu Devlet Hastanesi Ambarı/Eczanesi 4-Alaca Devlet Hastanesi Ambarı / Eczanesi 5-İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Ambarı / Eczanesi 6-Osmancık Devlet Hastanesi Ambarı / Eczanesi 7-Bayat Devlet Hastanesi Ambarı / Eczanesi 8-Mecitözü Devlet Hastanesi Ambarı / Eczanesi 9-Kargı Devlet Hastanesi Ambarı / Eczanesi 10-Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır. 30.06.2024 tarihine kadar 60 günlük (2 aylık ) stoklara göre yapılan hastanelerin talepleri doğrultusunda teslimat yapılacaktır. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Malzemeler Hastanelerin yazılı isteğine göre verilen siparişe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Mal teslimi sözleşmede belirtilen miktarlarda ilgili hastanelere teslim edilecek, her kuruma ayrı fatura kesilecek ve her hastane muayene kabul işlemlerini kendisi yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

): Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok No :3 ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin ÜTS kaydı olmalıdır. İsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması durumunda ise alımı yapılacak cihazların/kitlerin ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.

Teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS' de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir.

Ayrıca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-Kitlerin ve cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli tüm teknik dokümanlar teklifle beraber verilecektir. 2-Firmalar teklif ettikleri kit ve cihazın Menşei’leri hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir. Kitlerin hangi prensiple çalıştığını, kaç test'lik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirteceklerdir. 3-Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".......marka.......model.....cihazı ve kitleri teklifimizin Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir. 4-İstekliler Sözleşme süresi içinde bitmeyen kitler için, cihazlar  3 ay süre  hastanemizde kalacağını belirten belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır. 5-Teklif edilen cihazların sözleşme süresi sonunda 15 (onbeş) yaşını geçmemiş olduğunu, yaşını, imalat tarihini ve seri numarasını gösteren belge teklif dosyasında sunulacaktır. Ancak teklif edilen cihazların sıfır cihaz olması durumunda cihazın yaşı, imalat tarihi ve seri numarasının belirtilmesine gerek olmayıp, teklif edilen cihazın sıfır cihaz olduğuna dair belge teklif dosyasında sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01923242