İ L A N

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemiz Çeltik İşletmesince 2023 ekim döneminde sazak çeltik arazilerinden elde edilen çeltiklerden  225.000 Kg. (225 Ton) uzundane çeltik, 25 er tonluk (25.000kg) partiler halinde son parti toleranslı olmak üzere, 2886 sayılı yasanın 45.maddesi  gereğince açık teklif usulü ile 07 Aralık 2023  Perşembe günü saat 14.00’ de Belediye Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

2- 1 (Bir) Kg. uzundane çeltiğin kilogram muhammen bedeli KDV Dahil 16,00TL olup, ihaleye girebilmek için ayrı ayrı her bir partiye 12.000,00TL. geçici teminat  yatırılması şarttır.

3- İhaleye girecek olan isteklilerin tebligat için adres göstermeleri, 

4- İhaleye gireceklerin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tastikli vekaletnameleri ile birlikte ihaleye katılacak olanların ihale saatinden önce istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.22.11.2023

#ilangovtr Basın No ILN01937620