İ L A N

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mihrihatun Mahallesi 271 ada 4 nolu parselde bulunan Metin ERİŞKEN Millet Bahçesi 2886 Sayılı Kanunun 45-46 ve 47 maddeleri  gereğince Belediyede   05.12.2023 Salı günü saat: 11,00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak açık artırma ihalesi ile aylık 3.000,00 TL  muhammen bedel üzerinden,  yıllık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından açıklanan sözleşmenin yenileneceği aya karşılık gelen TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artışı oranları ile artışı yapılarak 1 (bir) yıllığı peşin olmak üzere  7 (Yedi) yıllığına kirayaya verilecektir.

2-İhaleye girebilmek için 7.560,00 TL. geçici teminatın yatırılması şarttır.

3-İhaleye girecek olanların belediyeye borcu  (taksitli borçlar hariç) olmadığına dair yazı.

4-İhaleye gireceklerin tebligat için adres göstermeleri

5-İhaleye gireceklerin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, yerleşim yeri belgesi,  tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.

Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

 Taliplilere ilanen duyurulur.14.11.2023

#ilangovtr Basın No ILN01932260