KAMPÜS İÇİ YÖNLENDİRME, BİNA İSİMLENDİRME, YOL TRAFİK DÜZENLEMELERİ VE YOL ÇEVRESİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN MALZEME SATIN ALINACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

KAMPÜS İÇİ YÖNLENDİRME, BİNA İSİMLENDİRME, YOL TRAFİK DÜZENLEMELERİ VE YOL ÇEVRESİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN  : 2023/1324415

1-İdarenin

a) Adı    :YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi     : HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KUZEY KAMPÜSÜ ÇEVREYOLU BULVARI 19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası       : 3642192180 - 3642192209

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    :KAMPÜS İÇİ YÖNLENDİRME, BİNA İSİMLENDİRME, YOL TRAFİK DÜZENLEMELERİ VE YOL ÇEVRESİ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN MALZEME ALIMI İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı  :             

Aşağıdaki İhtiyaç Listesinde Belirtilen 4 (Dört) Kalem; 11 Adet Yönlendirme Totemi, 12 Adet İsimlendirme Totemi, 400 Adet Araç Stoperi, 38 Adet Trafik Levhası olmak üzere 461 adet malzemeye ihtiyaç vardır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   :Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevreyolu Bulvarı No:10 Merkez / ÇORUM

ç) Süresi/teslim tarihi    :Teslim Tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 15 gün

d) İşe başlama tarihi       : Sözleşmenin imzalandığı tarih

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 07.12.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     : Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Buhara Toplantı Salonu MERKEZ/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01936663