T.C.
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN    

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

 MAHALLE/KÖY

Ada

Parsel

Yüzölçüm (m2)

Hazine His.(m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini  Bedeli (TL)

Geçici    Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

ARSLANKÖY

115

71

5.600,00

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

56.000,00

11.200,00

29.11.2023

09:00

2

ARSLANKÖY

115

76

2.200,00

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

22.000,00

4.400,00

29.11.2023

09:10

3

BÜYÜKGÜLÜCEK

112

316

5.333,64

TAM

TARLA

İMARSIZ

80.100,00

16.020,00

29.11.2023

09:20

4

BÜYÜKGÜLÜCEK

112

319

2.467,84

TAM

TARLA

İMARSIZ

37.100,00

7.420,00

29.11.2023

09:30

5

ESKİKÖY

179

78

1.066,83

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

132.800,00

26.560,00

29.11.2023

09:40

6

GÖKÇEPINAR

159

4

3.700,00

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

185.000,00

37.000,00

29.11.2023

09:50

7

HAMAMLIÇAY

164

106

4.337,16

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

151.900,00

30.380,00

29.11.2023

10:00

8

İNALÖZÜ

112

35

992,09

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

15.000,00

3.000,00

29.11.2023

10:10

9

İNALÖZÜ

112

37

8.675,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

130.500,00

26.100,00

29.11.2023

10:20

10

KALEHİSAR

177

138

7.317,94

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

109.800,00

21.960,00

29.11.2023

10:30

11

KARACAÖREN

173

11

3.859,89

TAM

TARLA

İMARSIZ

347.400,00

69.480,00

29.11.2023

10:40

12

KUMÇELTEĞİ

135

31

1.517,86

TAM

TARLA

İMARSIZ

167.000,00

33.400,00

29.11.2023

10:50

13

KUMÇELTEĞİ

146

232

1.412,19

TAM

TARLA

İMARSIZ

35.500,00

7.100,00

29.11.2023

11:00

14

KUMÇELTEĞİ

146

233

689,73

TAM

TARLA

İMARSIZ

17.300,00

3.460,00

29.11.2023

11:10

15

KÜÇÜKGÜLÜCEK

101

173

6.108,08

TAM

TARLA

İMARSIZ

122.200,00

24.440,00

29.11.2023

11:20

16

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

12

3.893,35

TAM

TARLA

İMARSIZ

78.000,00

15.600,00

29.11.2023

11:30

17

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

13

5.290,96

TAM

TARLA

İMARSIZ

106.000,00

21.200,00

29.11.2023

14:00

18

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

30

9.200,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

138.000,00

27.600,00

29.11.2023

14:10

19

KÜÇÜKGÜLÜCEK

102

60

4.990,14

TAM

TARLA

İMARSIZ

100.000,00

20.000,00

29.11.2023

14:20

20

MOLLAHASAN

103

45

3.233,00

TAM

TARLA

İMARSIZ

64.700,00

12.940,00

29.11.2023

14:30

21

SARMAŞA

136

24

7.804,46

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

374.700,00

74.940,00

29.11.2023

14:40

22

SEYDİM

122

5

3.558,57

TAM

TARLA

İMARSIZ

249.100,00

49.820,00

29.11.2023

14:50

23

SEYDİM

183

17

6.060,67

TAM

TARLA

İMARSIZ

181.900,00

36.380,00

29.11.2023

15:00

24

ÜLKENPINARI

117

2

3.355,61

TAM

HALİ ARAZİ

İMARSIZ

234.900,00

46.980,00

29.11.2023

15:10

25

YAKUPARPA

156

34

3.427,62

TAM

HAM TOPRAK

İMARSIZ

342.800,00

68.560,00

29.11.2023

15:20

1) Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise  4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. )

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. 

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun, Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.          

4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          

5) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           

6) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

#ilangovtr Basın No ILN01932580