İLAN

                        ÇORUM DEFTERDARLIĞI                            
ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Aşağıda bilgileri yazılı bulanan mükelleflere, isimleri hizalarında gösterilen Tebliğ Evrakları Alma Haberli Yazı , Vergi Ceza İhbarnameleri,   213 sayılı Vergi Usul Kanunun 101 inci maddesi kapsamında muhatabın bilinen adreste olmadığı, Bu Kanunun birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı  bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamadığından ve adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmadığından, aynı Kanunun 103. Maddesindeki şartların oluşması nedeniyle  ilan Yolu ile Tebliğ yapılması gerektiği hasıl olmuştur. Bu nedenle  söz konusu tebliğ evrakları dairemizin ilan asmaya mahsus panosuna  13/11/2023 günü asılmıştır.

İş bu tebliğ evraklarımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (on beş) günlük sürenin sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir (1 ) ay içind Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veya taahhütlü mektup, telgrafla açık adreslerinin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, aksi takdirde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı aynı kanunun 103-106 ncı maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.     

SIRA
NO

VERGİ NUMARASI

ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

MÜKELLEFİN ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI BİR
YERLEŞİM ADRESİ OLMAMASI

VERGİNİN
NEV'İ

CEZANIN NEV'İ

VERGİNİN MİKTARI

CEZANIN
MİKTARI

DÖNEMİ

1

0481155085

ABD AL-BAR QASIM ALI ALANET

ÖTV

VER. ZİY.CZ.

18.615,82

18.615,82

03/2022

ÇORUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın No ILN01933075