KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2023-2024 YILI 1 KISIM TEST KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA SİSTEMİ, TAM OTOMATİK HEMATOKSİLEN-EOZİN BOYAMA VE LAMEL KAPATMA KİTİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/429049
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
c) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023-2024 YILI 1 KISIM TEST KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA SİSTEMİ, TAM OTOMATİK HEMATOKSİLEN-EOZİN BOYAMA VE LAMEL KAPATMA KİTİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2023-2024 YILI 1 KISIM TEST KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜNOHİSTOKİMYA SİSTEMİ, TAM OTOMATİK HEMATOKSİLEN-EOZİN BOYAMA VE LAMEL KAPATMA KİTİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : 1-Cihazlar sözleşme iş başlangıç tarihinden önce hastanelerimiz laboratuvarlarına çalışır vaziyette teslim edilecektir ve işe başlanacaktır.Cihazlar ihale sonunda 10 yaşını geçmeyecektir. 31.12.2024 tarihine kadar parti parti (60 günlük stoklarda) yapılan talepler doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İşin süresi 18 aydır. işi bitirme tarihi 31.12.2024' dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Kit siparişleri yüklenici firma faksına iletildikten sonra en geç 5 iş günü içerisinde Hastanelere teslim edilecektir. 2-Mal teslimi sözleşmede belirtilen miktarlarda ilgili hastanelere teslim edilecek, her hastaneye ayrı fatura kesilecektir. 3-Faturalarda tıbbi malzemelerin SUT (SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ) kodları mutlaka belirtilecektir. 4-Cihazlar ihale sonunda 10 yaşını geçmeyecektir. Teklif edilen cihazlar üretimden kalkmamış olmalıdır. 5-Sözleşme bitiminde kurumun elindeki kitler bitmez ise cihazlar 31.03.2025 tarihine kadar kurumda kalacaktır.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici Teknik Şartnamelerde belirtilen satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeleri sunmakla yükümlüdür.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin ÜTS kaydı olmalıdır. İsteklilerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması durumunda ise alımı yapılacak cihazların/kitlerin ÜTS' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve bunları teyit eden belgeler ihale teklif dosyasında sunulacaktır. İstekli imalatçı veya ithalatçı firma ise ulusal bilgi bankası firma numarasını gösteren belgeyi, istekli bayii ise ulusal bilgi bankası bayii numarasını gösteren belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların/kitlerin ÜTS' de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
Teklif edilen cihazların/kitlerin ÜTS' de kaydı gerekmiyorsa, imalatçı/ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak verilmiş olan belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bununla birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belgede sunulması gerekmektedir.
Ayrıca, Teklif edilen kitlere ait ÜTS tarafından onaylanmış ürün (Barkod) numarası ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacak ve/veya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalı ayrı bir liste halinde teklif ile birlikte verilecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a)Firmalar teklif ettikleri cihazların orijinal kataloglarını ve Türkçe tercümelerini ihale dosyalarında bulunduracaklardır. b)İstekliler , teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ? .................. marka ................. model ............... cihazı teklifimizin ?Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ? başlığı altında isteklinin başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, tıbbi cihazların orjinal kataloğu veya broşürü ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunmayacaktır.b)İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. b)İhale Komisyonu teklif değerlendirme aşamasında demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen 1.en avantajlı firmadan başlamak üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiş olduğu süre ve yerde yapılacaktır. c)İstekliler Sözleşme süresi içinde bitmeyen kitler için, 31.03.2025 tarihine kadar cihazların Hastanemizde kalacağını belirten belgeyi teklif dosyasında sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No 01824399