-İLAN-

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

 1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çorum ili Kargı İlçesi Hacıhamza Köyünde bulunan, 2192 parselde kayıtlı 2.896,43 m² yüzölçüme sahip “bir katlı işyeri ve arsası” vasıflı 1-2-4-5-6-9-11-13-14 nolu bağımsız bölümden oluşan 10 (on) adet taşınmazın ayrı ayrı, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 21/02/2024 Çarşamba günü saat 13:30’da  satış ihalesi yapılacaktır.

2- Taşınmazların satış ihalesi, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapılacaktır.

3- Kargı İlçesi Hacıhamza Köyünde bulunan, 2192 parselde kayıtlı 2.896,43 m² yüzölçüme sahip “bir katlı işyeri ve arsası” vasıflı 1-2-4-5-6-9-11-13-14 nolu bağımsız bölümden oluşan 10 (on) adet taşınmazın ayrı ayrı  satış ihalesine yönelik fiyat artırma 2.000,00 TL  ve katları olarak artırılacaktır.

4-Taşınmaz satışı ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

 5- İhaleye Katılabilmek İçin:

Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

a) İkametgah Belgesi.

b)Geçici ihale teminatı. (İhaleye gireceği bağımsız bölümün belirtilmesi gerekmektedir.)

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

d) T.C. Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

e) Islak imzalı ihale şartnamesi.

Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

 a)Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve fax no ile varsa e-posta adresi

 b)Yıl içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.

d)Geçici İhale teminatı. (İhaleye gireceği bağımsız bölümün belirtilmesi gerekmektedir.)

e) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir. 

g) Islak imzalı ihale şartnamesi.

5-Aşağıda yer alan değerler teminat olarak kabul edilecektir;

Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,

Tedavüldeki Türk parası, Muhammen Bedelin %10’luk kısmı geçici teminat idarenin banka hesabına nakit olarak yatırılarak dekontunun ibrazı.

 7-Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 8-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İlan Olunur.

HACIHAMZA KÖYÜ BİR KATLI İŞYERİ VE ARSASI SATIŞI

Bağımsız Bölüm  No

Bulunduğu Kat

Cinsi

Bağımsız Bölüm

(m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL) % 10

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

13:30

2

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

13:40

4

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

13:50

5

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

14:00

6

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

14:10

9

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

14:20

10

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

14:30

11

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

14:40

13

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

14:50

14

Zemin Kat

İş Yeri

67,60

185.000,00

18.500,00

21/02/2024

15:00

#ilangovtr Basın No ILN01977443