-İLAN-

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

1: Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmaz mal   15/11/2023  tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 13:30’da Çorum İl Özel İdaresi, encümen toplantı salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

TAŞINMAZA AİT GENEL BİLGİLER :

MADDE-2: a-) Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait Tapuda, Ankara ili Çankaya ilçesi, Kültür mahallesi, 4909 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 555,00. m² yüzölçüme sahip taşınmaz, Çankaya Belediyesi imarında, 60700 nolu parselasyon planı ile oluşturulduğu daha sonra 18700 nolu yol genişlemesine ilişkin yapılan plan değişikliği ile parselin 37,00 m2’sinin ‘‘ yola giden’’ olarak ayrıldığı, uhdesinde 518,00 m2 kaldığı, onanlı imar planına göre kullanımının ‘‘ konut altı ticaret’’ yapılaşmanın ise 6 kat olarak belirlenmiş olan, İl Encümeninin 09.08.2023 tarih ve 268 nolu kararıyla yıkım işlemi gerçekleşmiş taşınmaz hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedel doğrultusunda arsa olarak satışı yapılacaktır.

b-) Alıcı taşınmaz malı mevcut tapu kaydı, imar ve fiili durumu ve diğer durumları ile görmüş, beğenmiş ve peşinen kabul etmiş sayılır. Bu konuda satış sonrasında Çorum İl Özel İdaresine herhangi bir itiraz ve talep hakkı olmayacağını herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.      

c-) Taşınmaz Fiili durum ile Çorum İl Özel İdaresi tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde (a) bendi kapsamında Çorum İl Özel İdaresinin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İstekliler bu durumu gayrikabili rücu olarak kabul eder.

d-) Taşınmazı satın alan yeni mal sahibi taşınmazın kullanıma elverişli hale getirilmesi için yapılacak bakım onarım, tadilatlar vs. alıcı tarafından gerçekleştirilecek olup, idarenin bu konuda yükümlülüğü olmayacaktır.

e-) Taşınmazı satın alan yeni mal sahibi, taşınmazın teslim edilmesi aşamasında, doğabilecek                           herhangi bir uyuşmazlıkta, Çorum İl Özel İdaresine karşı herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır.

 İHALE ŞEKLİ VE KATILMA SARTLARI:

MADDE-3: Ankara ili Çankaya ilçesi Kültür mahallesi, 4909 ada, 4 nolu parselde kayıtlı 555,00. m² yüzölçüme sahip taşınmaz, Çankaya Belediyesi imarında yapılan plan değişikliği ile parselin 37,00 m2’sinin ‘‘yola giden’’ olarak ayrıldığı, uhdesinde 518,00 m2 kaldığı, onanlı imar planına göre kullanımının ‘‘ konut altı ticaret’’ yapılaşmanın ise 6 kat olarak belirlenmiş olup İl Encümeninin 09.08.2023 tarih ve 268 nolu kararıyla yıkım işlemi gerçekleşmiş taşınmaz arsa olarak muhammen bedeli 24.200.000,00.TL, geçici teminat miktarı (% 3) 726.000,00.TL.’dir. İhalede açık artırmaya geçildikten sonra fiyat artırma 50.000,00 TL ve katları olarak artırılacaktır

MADDE-4: İhale Çorum İl Özel İdaresince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa (iç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılamamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No:167-Çorum adresindeki İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Birimine teslim edilecektir. Sıra numaralı teslim edilen zarfın üzerine alındı numarası yazılır.

Dış Zarfların Açılması

Teklifler ilanda ve bu şartnamenin 1. maddesinde belirtilen gün ve saatte ihale komisyonunca, isteklilerden veya bunların noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirlendikten sonra, dış zarflar, alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre verilecek geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı tespit edildikten sonra; Dış zarfın üzerindeki alındı numarası, iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak, başkaca işlem yapılmadan diğer belgeler ile birlikte, bir tutanak düzenlenerek kendilerine veya vekillerine iade edilir ve bunlar ihaleye alınmayıp ihale odasından çıkartılırlar. İhale odasında ilan edilen gün ve saatte hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İç Zarfların Açılması

Teklif mektubunu ihtiva eden iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılması kararlaştırılanların dışındakiler, ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler ihale komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir liste yapılır. Bu liste ihale komisyonu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnamelere uygun olmayan veya başkaca şartlar taşıyan veya 2886 sayılı kanunun ilgili maddesine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı Teklif Usulüyle yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Anacak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem geçerli en yüksek teklif üzerinden oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

MADDE-5: İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE-6: İhale Komisyonları tarafından alınan ihale Kararları İta Amirince karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amiri tarafından onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. günü kararın alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren alıcı ihale bedelini peşin almışsa tamamını veya taksitle almışsa taksit bedelinin %25’ni 15 (On beş) gün içerisinde ödemediği takdirde ihale iptal edilerek yatırılan geçici teminat irat kaydedilir.

MÜRACAATCILARDA ARANILAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER                 

MADDE-7:

Gerçek kişiler:

a)- İkametgah belgesi.

b)-Geçici ihale Teminatı.

c)-Vekaleten İştirak ediliyorsa Noter Tasdikli Vekaletname aslı.

d)-T.C.Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti.

e)-Islak imzalı ihale şartnamesi

Tüzel kişiler:

a-) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve fax no ile varsa e-posta adresi

b-) Yıl içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c-) Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti.

d-) Geçici İhale teminatı

e-) Vekaleten iştirak ediliyorsa, Noter tasdikli vekaletname aslı.

f-) Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacaklardan, Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki  belgesini, ihale Komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g-) Islak imzalı ihale şartnamesi

MADDE-8: İhalesi üzerinde kalan gerçek/tüzel kişi idaremize herhangi bir borcu olmadığına dair, İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge aslı.

İdaremiz tarafından daha önce taşınmaz mal satışı yapılarak, ihalesi üzerinde kalan kişi ve tüzel kişiler tarafından tapu tescil işlemlerini yapmayıp teminatı irat kaydedilen kişi ve tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz, Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge. (ekap. kik.gov.tr internet adresinden alınabilir)

MADDE-9: Tapu tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. diğer giderler alıcıya aittir. Alıcı Taşınmaz malın tapu tescil işlemlerini yapmak zorundadır.

TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEGERLER VE GEÇİCİ TEMİNAT:

MADDE -10: Aşağıda yer alan değerler, teminat olarak kabul edilecektir. 

-Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu

-Tedavüldeki Türk Parası, Muhammen Bedelin % 3'lik kısmı geçici teminat idarenin banka hesabına nakit olarak yatırılarak dekontunun ibrazı

SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMESİ VE GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ:

MADDE-11: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren alıcı ihale bedelinin %25 ‘ni peşin kalan tutarın ise azami bir yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle satışın yapıldığı yılda geçerli olan ‘‘kanuni faiz oranı’’ uygulanarak dört eşit taksitte, idarenin T.C. Halk Bankası A.Ş. Çorum Şubesindeki TR 65 0001 2009 3120 0005 0000 55 ödeyebilecektir. Ayrıca zamanında ödenmeyen taksitlere, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti uygulanacaktır. Bu süreye uyulmadığı takdirde ihale iptal edilerek yatırılan geçici teminat irat kaydedilir.

İhale bedelinin tamamının ödenmesini müteakip idare Tapu tescil işlemlerini yürütür. Tapu tescil işlemlerini tamamlayan alıcıya geçici teminatı iade edilir. Alıcı bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminat tutarı idareye gelir kaydedilecektir.

MADDE-12: İhalesi yapılan bağımsız bölümün satış işlemi ihale bedelinin tamamının alıcı tarafından idareye ödenip, tapu tescil işlemlerinin tamamlanması ile sona erecek, tapu işleminden sonra alıcı yeni mal sahibi olacak, alıcı ihale bedelinin tamamının yatırmasını müteakiben tapu işlemlerini en geç 60 gün içinde tamamlamak zorundadır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

MADDE-13: İhale sözleşmesinin uygulanmasında çıkabilecek ihtilafların hallinde Çorum Mahkemeleri ile İcra Dairelerinin yetkili olduklarını taraflar kabul eder.

MADDE-14: Taraflar belirtilen yazılı iş adreslerini kanuni ikametgah olarak göstermişlerdir. Bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılır.

MADDE-15: Artırmaya katılacak her istekli, şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

            İlan Olunur.

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kültür Mahallesi, 4909 ada, 4 parsel nolu 555,00 m² yüzölçüme sahip yıkım işlemi gerçekleşmiş 6 katlı betonarme yurt binası ve arsası vasıflı taşınmazın, mevcut durumunun arsa olarak satışı.

Cinsi

Arsa Alanı Binanın Konumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)  % 3

İhale Tarihi

İhale Saati

6 Katlı Betonarme Yurt Binası ve Arsası  (Çankaya Belediyesi imarında 6 katlı konut altı ticaret işaretli) mevcut durumunun arsa olarak satışı.

555,00m² Arsa+ Bodrum+Zemin+ 4 Katlı Bina

24.200.000,00

726.000,00

15/11/2023

13:30

 

#ilangovtr Basın No ILN01920472