ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Bahçelievler Mahallesi, Sanatçılar Sokak’ta işyerleri ayrı ayrı olmak üzere;

S.N

ADRESİ

İŞYERİ NO

NİTELİĞİ

1 YILLIK KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

NOT

1

SANATÇILAR  SK

2/5

İŞYERİ

4.500,00 TL+KDV

135,00 TL

4/m ve 23.Madde şartı aranacaktır.

2

SANATÇILAR  SK

2/16

İŞYERİ

4.500,00 TL+KDV

135,00 TL

4/m ve 23.Madde şartı aranacaktır.

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanılarak hazırlanan şartnameleri dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 25.06.2024 Salı günü saat: 14.00’de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Şartname bedelini ödediğine dair makbuz. D- Geçici teminatlarını ödediğine dair makbuz, E- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi) F- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, G- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) H- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, İ- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) J- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. L- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. M- İhaleye sadece; Resmi Kurum ve kuruluşlardan kooperatif olduğunu belgeleyen Kadın Kooperatifleri katılabilir.N-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045884