ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Akkent Mahallesi, Gimat 19. Sokak’ta, Çorum Ticaret Borsası kompleksi batısında bulunan, imar planında Kamyon Garajı işaretli, 230 adet kamyon kapasiteli, Mülkiyeti Belediyemize ait Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon-Tır garajı ile içindeki Sosyal Tesisleri Alt Kiracılık hakkı ile birlikte; (230 adet Kamyon Kapasiteli Garaj ile birlikte, 19 adet Nakliye Ofisi, Büfe/Kafe, Lokanta, Kahvehane, Berber, Duş-WC, Yıkama-Yağlama Ünitesi ve Çadırcı) demirbaş listesinde bulunan demirbaşlarla birlikte; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.

1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli: 650.000,00 TL+KDV Geçici Teminat: 19.500,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 3.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 14.11.2023 Salı günü saat: 15.00’da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi, B- Kanuni ikametgâh belgesi, C- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. E- Geçici teminatlarını ödendiğine dair makbuz, F- Sabıka Kaydı (Gerçek kişiler için), Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgah adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınmış iyi hal kağıtları (Sabıkasızlık Belgesi) (Şirket ya da adi ortaklık halinde ortaklar.) G- İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) K- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi L, İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. M-İhaleye katılacaklardan; Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kurulmuş ve tamamı Kamu Kurum Kuruluşlarına ait Şirketler ile ilgili Meslek Odaları hariç olmak üzere daha önce en az iki yıl Nakliyeciler Sitesi ve/veya Kamyon-Tır Garajı İşletmeciliği, vb. işi yaptığını/işin devam ettiğini kanıtlayan, İlgili Resmi Kurumdan alınmış mühürlü ve ıslak imzalı belge. N- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01921477