ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemizce kiralanan Çepni Mahallesi, Veli Paşı Hanı, 313 Ada, 9 Parsel, Sandıkçılar Sokak’ta bulunan; 9/D - 9/E numaralı işyerleri birlikte,

S. NO

İŞYERİ NO

ALAN ( m² )

1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ

 GEÇİCİ  TEMİNAT

1

 9/D- 9/E

 16 m²

17.000,00 TL+ KDV

510,00 TL

Bedeller üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma suretiyle hazırlanan şartnameleri dahilinde, ihale şartnamesinin 23. Maddesi hükümleri doğrultusunda 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri 500,00 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 15.08.2023 Salı günü saat: 14.00’ de Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B-Kanuni İkametgâh Belgesi, C-Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi,D-Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi; E-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F- Şartname bedelini ödediğine dair makbuz G- Geçici teminatlarını ödediğine dair makbuz. H-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. J- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L-Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi). M- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01872453