ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Belediyemize ait, Cinsi Arsa vasfında olan, aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar;

S.No

MAH

Tarih Ve Saati

PAFTA

ADA

PARSEL

TOPLAM M2

İMAR DURUMU

MUH.BED. TL

GEÇ.TEM. TL

1.

Çepni

11.08.2023 Saat.14:30

G33C-24A-1C

5010

3

4320,72 M2

Ticaret Alanı E:0,75 Yençok 6.50 m (Oto Galericiler Sitesi 17 adet İşyeri)

12.750.000,00-TL

385.000,00-TL

2.

Gülabibey

11.08.2023 Saat.15:00

G33C-24B-3C

4730

2

2489,84 M2

E:1,75 Yençok: 8 Kat Konut Alanı

12.575.000,00-TL

380.000,00-TL

3.

Gülabibey

11.08.2023 Saat.15:30

G33C-24B-3D

4734

2

1805,27 M2

E:1,75 Yençok: 7 Kat Konut Alanı

9.120.000,00-TL

275.000,00-TL

4.

Gülabibey

11.08.2023 Saat.16:00

G33C-24B-3D

4734

3

1804,91 M2

E:1,75 Yençok: 7 Kat Konut Alanı

9.025.000,00-TL

275.000,00-TL

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 11.08.2023 Cuma günü İlanda Belirtilen saatlerde Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B) Kimlik Fotokopisi. C) İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; yıl içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi. E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun). F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. I) İhaleye katılacak olanların,  Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

*Yukarıda belirtilen ilanın 1, 2, 3 ve 4. sıra numarasında kayıtlı ihalelere katılacak olanların istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, en geç 11.08.2023 Cuma günü Saat 14.00’e kadar Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) bulunan İhale Komisyon ( Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01867632