TSK'nın ilk yerli tüfeği Mehmetçik-1 kışlalara dağıtılıyor

TSK'nın İlk yerli piyade tüfeği olan 'Mehmetçik-1' adlı silah deneme amacıyla Şubat ayında kışlalara dağıtılacak.

Güncel 31.01.2014, 11:35 31.01.2014, 11:43
1335
Tür­ki­ye­'nin ken­di im­kan­la­rı ile yap­tı­ğı ilk pi­ya­de tü­fe­ği olan Meh­met­çik-1, 500 bin G3 silahının yerine de­ne­me mak­sa­dıy­la şu­bat ayın­da kı­ta­la­ra tes­lim edil­me­ye baş­la­na­cak.

2011'DE ÜRETİLME BAŞLANMIŞTI

En­van­ter­de bu­lu­nan 500 bin do­la­yın­da pi­ya­de tü­fe­ği­nin bir kıs­mı tek­no­lo­jik ve eko­no­mik ömrünü ne­re­dey­se ta­mam­la­mak üze­re. Bir­lik­le­rin bu amaç­la her­han­gi bir za­fi­ye­te uğ­ra­ma­mala­rı için Sa­vun­ma Sa­na­yi İc­ra Ko­mi­te­si ka­ra­rı ile Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı ve Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Ku­ru­mu (Mkek) ara­sın­da 22 Ocak 2009'da 7,62 mi­li­met­re ça­pın­da mil­li mo­dern pi­ya­de tü­fe­ği üre­ti­mi yap­mak üze­re söz­leş­me im­za­lan­dı. 2011'de mo­dern pi­ya­de tü­fe­ği üre­ti­mi­ne baş­lan­dı.

2012'DE KULLANILACAKTI FAKAT AKSAMALAR OLDU

Ta­sa­rım doğ­ru­la­ma test­le­ri ay­nı yıl için­de ta­mam­lan­dı. Tü­fe­ğin 2012'de TSK ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı açık­lan­dı. An­cak pro­je­de ak­sa­ma­lar ol­du­ğu için ge­cik­me ya­şan­dı.

TESTLER TAMAMLANDI

Mo­dern Pi­ya­de Tü­fe­ği­'nin üre­til­me­si nok­ta­sın­da­ki ek­sik­lik­ler ge­çen yıl so­nun­da gi­de­ril­di. Ürün ka­li­fi­kas­yon test­le­ri geç­ti­ği­miz yıl Ekim ayın­da ta­mam­lan­dı. Tü­fek bu test­ler­den yük­sek per­for­mans gös­te­re­rek çık­tı. Üre­tim aşa­ma­sı­na Ka­le Ka­lıp da ka­tıl­dı. Ge­li­nen nok­ta­da müs­te­şar­lık 200 si­lah­tan olu­şan pi­lot ka­fi­le üre­ti­mi­ni ta­mam­la­mak üze­re. Şu­bat ayı so­nu­na doğ­ru de­ne­me amaç­lı tü­fek­ler kı­ta­la­ra de­neme mak­sat­lı tes­lim edi­le­cek.

EKSİKLER GÖRÜLECEK

Bir son­ra­ki dö­nem­de gün­de­me ge­le­cek olan se­ri üre­tim fa­ali­yet­le­ri­nin bir pro­va­sı ni­te­li­ğin­de olan pi­lot ka­fi­le üre­ti­mi ile se­ri ima­lat ve mon­ta­ja yö­ne­lik iş akı­şı plan ve ka­pa­si­te­le­ri­nin test edil­me­si amaç­la­nı­yor. Ay­rı­ca tü­fek­le­rin bir­lik­ler­de de­nen­me­si ile ge­ri bil­di­rim­ler alın­ma­sı ve si­lah­ta­ki ek­sik­le­rin gö­rü­le­rek ge­liş­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.

YERLİ TABANCA İHALEYE ÇIKIYOR

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi'ni de yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan yarı ve tam otomatik hafif silahlar ile benzer hafif silahların Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesi amaçlanıyordu. Ancak Silahlı Kuvvetler tabanca ihtiyacı konusunda SSM'ye başvurdu. SSM ise ilk defa Silahlı Kuvvetler ve Emniyet'in tabanca ihtiyacını aynı projede birleştirdi. Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi için müsteşarlık, bu yıl ihale sürecini başlatacak.

3.5 KİLO, ISINMA PROBLEMİ YOK

Mehmetçik-1 tüfeği birçok piyade tüfeklerinden daha hafif ve 3.60 kilogram ağırlığında. 5.56x45mm NATO mühimmatı kullanan silahın menzili namlu uzunluğuna göre 350-750 metre. Mehmetçik-1 modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sisteme sahip, ray sistemi ile uyumlu olan bütün aksesuarlar eklenebilir veya çıkartılabilir. Kullanıcıya göre 6 kat uzatmalı dipçiği olan silah, sessiz kurma sistemi ve kilitlemeli bir düzeneğe sahip. Düzeneğinde gaz sistemi de kullanılıyor. Mehmetçik-1'in ısınma problemi de yok.

MAKİNELİ TÜFEK PROJESİ TASARIMI DEVAM EDİYOR

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın makineli tüfek ihtiyacını da yerli imkanlarla karşılamaya çalışıyor. Bu amaçla Modern Makineli Tüfek Projesi çalışmaları yürütülüyor. Projenin sözleşmesi 30 Aralık 2010'da imzalandı. Projenin yüklenicisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu. Alt yüklenici ise yine Kale Kalıp. Silahın genel tasarımı MKE tarafından yapılıyor. Kale Kalıp ise bazı parçaların tasarım ve üretiminden sorumlu alt yüklenici olarak göre yapıyor.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 06:04
Güneş 07:33
Öğle 12:33
İkindi 15:00
Akşam 17:22
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@