Zekat insanı mala tapmaktan kurtarıp yüce Allah’ı tanımayı temin eder. Allah zekatı bunun için farz kılmıştır.

3-Zekat, şefkat ve acımayı geliştirir. Kalbi katılıktan korur.

4-Zekat malı ebedileştirir. Zekatı verilmeyen malın sahibi ölünce ismi unutulur. Hayır sahibinin ismi bakidir.

5-Zekat nimete şükürdür.

6-Zekat malı temizler. (Hadis: Mallarınızı zekat ile koruyunuz.)

7-Zekat zenginin malında gözü olanların nazarını kırar, fukaranın zengine karşı olan kinini ve düşmanlığını giderir. Yerine sevgi ve hürmeti kor.

Onun için zekat aleni verilmeli, zenginin zekat verdiğini herkes görmeli.

8-Zekat toplumda sosyal adaleti tesis eder. Zekat zenginle fakir arasında bir köprüdür. Zekat malları sistemli bir kuruluş eliyle toplansa büyük yatırımlar gerçekleşir. Fukaraya iş sahası açılır.

9-Zekat cemiyette zina, haset, fesat, anarşi, hırsızlık, soysuzluk, dolandırıcılık vs gibi kötü halleri önleyen bir kalkandır.

10-Zekat malın stok edilmesini önler ki, bu pahalılığın çaresidir.

11-Zekatı vermemekte ısrar etmek Müslümanı küfre kadar götürür.

Kur’an’da bildirilen kanun ve hadisi şerifte bildirilen salabe gibi...

ZEKAT KİMLERE FARZDIR

Zekat verecek kimse:

Müslüman, hür, akil, baliğ olmalıdır. (Zekat verenler)

Gayrimüslime, köleye, cariyeye, mecnunlara, çocuklara zekat farz değildir.

Çocuklar bulüğe erinceye kadar veli ve vasileri onların malından zekat veremez.

İmam-ı şafiye göre çocuk ve delinin malından velisi ve vasisi zekat verebilirler.

Zekat verecek kimsenin zaruri ihtiyaçlarından havaici asliyesinden fazla malı olmalıdır. Havaici asliye esastır.

Borcu olmamalı, varsa borcundan fazla malı olmalı. Yani nisaba malik olmalı. (Nisap: 81 gram altın veya bunun bedeli kadar para veya başka mala sahip olmaktır.)

Koyun ve keçide; 1/40, 2/21, 3/400 sonra her yüzde 1 koyun zekat verilir.

Sığır mandada da; 30-40 sığır arası 2 yaşında bir buzağı, 40-60 arası 3 yaşında bir dana, 60 sığırda ise 1 yaşını bitirmiş 2 buzağı verilir.

Mandırası olan ticaret esasına göre, tavuk çiftlikleri de böyle olmalı, zekatı verilir. Yani sermayeleri üzerinden zekat verilmelidir.

Ev eşyası, ev, elbise, kışlık ve yazlık, ihtiyaç olan her cins eşya, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, halı, kitap... her ne eşya ise senede bir kez bile olsa kullanılan ev eşyası zekata tabi değildir. Fazla eşya nisabta hesaba katılır.

Fabrika, fabrika aletleri, makineleri, ihtiyaç otomobil, kamyon, taşıtlar, binmek için iki tane ise biri zekata tabidir. Fabrikanın mamül ve hammaddeleri zekata tabidir. Malda (nemalanma) artma çoğalma vasfı bulunmalıdır. Bu çoğalma ticaretle, tevellüt ve tenasül (doğurmakla) yolu ile olabilir.

Elde bulunan altın ve gümüşün çoğalması nisap haddidir. 81 gram altın (200 dirhem gümüş -672 gram-).

Mala zekat düşmesi için tam temlik mala sahip olmalıdır. Rehin, emanet, ödünç mal vs olmamalıdır.

Nisap miktarından fazla malın üzerinden tam bir yıl geçmelidir. (Havli havelan) nisap senenin hem evvelinde hem de sonunda bulunmalıdır.

(SÜRECEK)