SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

İHALE  İLANI

1- İlçemizin Sunguroğlu Mahallesi muhtelif yerlerde ve Buğday Pazarı 1212/1213 ada 2-9 parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar, (yazıhane,açık ardiye ve kapalı ardiye) 2886 Sayılı DİK'nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile sırasıyla Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 09.07.2024 tarihinde Salı günü, saat 13.30'dan itibaren Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

S.NO

CİNSİ VE NİTELİĞİ

Yüzölçümü(m2)

3 yıllık kira Muhammen bedel/TL

Geç.Tem (TL)

Süre /Yıl

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Dr.Ali Rıza Yıldız Meydanında bulunan taşınmaz (büro)

19,60

32.250,00

967,50

3

09.07.2024

13 : 30

2

Terminal 7 No’lu Yazıhane

10,85

163.125,00

4.893,75

3

09.07.2024

13 : 35

3

Kahvehane (Buğday Pazarı)

130

73.500,00

2.205,00

3

09.07.2024

13 : 40

4

 Yazıhane (1 No’lu)

12,00

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

13 : 45

5

 Yazıhane (7 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

13 : 50

6

Yazıhane(8 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

13 : 55

7

Yazıhane(9 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 00

8

Yazıhane (11 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 05

9

Yazıhane (12 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 10

10

Yazıhane (13 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 15

11

Yazıhane (14 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 20

12

Yazıhane (15 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 25

13

Yazıhane (16 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 30

14

Yazıhane (17 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 35

15

Yazıhane (18 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 40

16

Yazıhane (21 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 45

17

Yazıhane (22 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 50

18

Yazıhane (23 No’lu)

10,85

54.750,00

1.642,50

3

09.07.2024

14 : 55

19

Açık Ardiye (4 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 00

20

Açık Ardiye (5 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 05

21

Açık Ardiye (6 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 10

22

Açık Ardiye (7 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 15

23

Açık Ardiye (9 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 20

24

Açık Ardiye (10 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 25

25

Açık Ardiye (11 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 30

26

Açık Ardiye (13 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 35

27

Açık Ardiye (22 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 40

28

Açık Ardiye (24 No’lu)

64

64.125,00

1.923,75

3

09.07.2024

15 : 45

29

Kapalı Ardiye (1 No’lu)

80

55.500,00

1.665,00

3

09.07.2024

15 : 50

30

Kapalı Ardiye (2 No’lu)

80

55.500,00

1.665,00

3

09.07.2024

15 : 55

31

Kapalı Ardiye (4 No’lu)

80

55.500,00

1.665,00

3

09.07.2024

16 : 00

32

Kapalı Ardiye (5 No’lu)

80

54.375,00

1.631,25

3

09.07.2024

16 : 05

33

Kapalı Ardiye(6 No’lu)

80

54.375,00

1.631,25

3

09.07.2024

16 : 10

34

Kapalı Ardiye(11 No’lu)

80

69.000,00

2.070,00

3

09.07.2024

16 : 15

35

Kapalı Ardiye(12 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 20

36

Kapalı Ardiye (19 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 25

37

Kapalı Ardiye (20 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 30

38

Kapalı Ardiye (21 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 35

39

Kapalı Ardiye (22 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 40

40

Kapalı Ardiye (23 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 45

41

Kapalı Ardiye (24 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 50

42

Kapalı Ardiye (25 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

16 : 55

43

Kapalı Ardiye (26 No’lu)

80

73.875,00

2.216,25

3

09.07.2024

17 : 00

2- İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve her bir doküman 200,00 TL bedelle satın alınabilir.

3- İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5-İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

 a)İkametgah belgesi

 b) Nüfus kayıt örneği,

c)İmza beyannamesi,

ç)İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge.

d)Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

f)İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

a)  İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

b) Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

d) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

f)  İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6-İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7- İstekliler  ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde İhale Günü İhale Komisyonu Başkanlığına İhale saatinden önce  teslim etmeleri gerekmektedir.

“İLAN OLUNUR.”

#ilangovtr Basın No ILN02053367