T.C.
ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN

 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA  MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar  Tahmini Geçici İhale İhale
NO His.(m²) Durumu Bedeli (TL)  Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 Yaylacık Köyü 131 3 324.00 TAM Arsa İmarsız 55.000,00 11.000,00 30.01.2024  10:00
2 Senemoğlu Köyü 127 1 1.069,59 TAM Hamtoprak İmarsız 42.500,00 8.500,00 30.01.2024 10:30
3 Oruçpınar Köyü 109 17 5.851,69 TAM Tarla İmarsız 60.000,00 12.000,00 30.01.2024 10:45
4 Büyükkışla Köyü 102 18 3.300,00 TAM Tarla İmarsız 45.000,00 9.000,00 30.01.2024 11:00
5 Salbaş Köyü 107 65 19.836,40 TAM Tarla İmarsız 252.000,00 50.400,00 30.01.2024 11:30
6 Cumhuriyet Mahallesi 10 24 6.289,08 TAM Tarla İmarsız 100.000,00 20.000,00 30.01.2024 11:45
1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  Ortaköy Kaymakamlığı(Milli Emlak Şefliği)'nde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu  senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
 
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Ortaköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN01965362