İLAN

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1-Mülkiyeti Belediyemize ait halen tüp deposu olarak kullanılan yer yine aynı amaçlarla kullanılmak üzere 2886 sayılı yasanın 45-46 ve 47.maddeleri gereğince 23.01.2024 Salı günü saat:11:00’de Belediye de  yapılacak açık teklif  usulü artıma ihalesi ile aylık KDV dahil 1.000,00TL den 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhaleye girebilmek için %3 geçici teminat olan 360,00 TL’nin yatırılması şart olup, bu meblağ ihaleye müteakip % 6 kati teminata çevrilecektir.

 3- İhaleye girebilmek için aşağıda yazılı şartlar aranır.

A)    Kimlik fotokopisi.

B)    Kanuni ikametgah  (Yerleşim Yeri ) belgesi.

C)    Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi.

D)    Yetkili satıcı olduğunu gösterir bayilik sözleşmesi ve/veya yetkili satıcı olduğunu gösterir belge.

E)     İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.

F)     Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri  belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

G)    Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

H)    İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

İ)       İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

4- Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.04.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01963129