2024 YILI HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/28838

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:3 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası

:

3642195500 - 3642195529

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI 491 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol OLÇOK Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi, Dodurga İlçe Devlet Hastanesi, Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesi, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi, Ortaköy İlçe Hastanesi Ambarlarına ilgili hastanenin veya idarenin talebi doğrultusunda teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol OLÇOK Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çorum Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi, Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi, Dodurga İlçe Devlet Hastanesi, Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesi, Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi, Ortaköy İlçe Hastanesi Ambarlarına ilgili hastanenin veya idarenin talebi doğrultusunda 31/12/2024 tarihine kadar teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye mütakıben işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. Teklif veren istekliler ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla Üzerinde Kalan MALZEMELER için teklifler verilmesine  mütakip idarenin istedigi tarihler içinde avantajlı oldukları her kaleme ait  numune  teslim etmekle yükümlüdür.. Bunların üzerinde firma ismi, ürünün ihaledeki sıra numarası ve ihale kayıt numarasını belirten etiket olacak şekilde satınalma birimine teslim edilecektir. 

2-Numunenin teknik şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

3- Verilen numunelerin teklif degerlendirme tamamlanmasına mütakip 1 ay içinde alınmaması durumunda numunelerin idaremiz her hangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01967547