15.01.2016, 00:39 408

KDV YÖNÜNDEN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

KDV mükellefleri Aralık 2015 dönemi KDV beyanlarını düzenlerken aşağıda belirtilen hususları dikkate almak zorundadırlar.
1. Binek Otomobil Alımlarına Ait KDV/ÖTV Doğrudan Gider Yazılabileceği Gibi Maliyete de İntikal Ettirilebilir
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 30/b maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. VUK’un 270. maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında ise, “mükelleflerin ÖTV’yi maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte serbest oldukları” hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, binek otomobillere ait ÖTV ile indirim konusu yapılması mümkün bulunmayan KDV, mükellefler tarafından doğrudan gider yazılabileceği gibi aracın maliyete de intikal ettirilebilecektir.
2. Tahsil Edilemeyen KDV İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir
Mal ve hizmet satışları üzerinden hesaplanan ve tahsil edilemediği halde beyan edilen KDV için yasal şartlar yerine getirilmek koşuluyla asıl alacakla birlikte şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmektedir.
3. İşi Bırakan Mükellefler İndiremedikleri KDV’yi Gider Yazabilirler
İşi bırakan mükelleflerce yüklenildiği halde indirilemeyen KDV, gelir vergisi ve kurumlar vergisi yönünden gider olarak dikkate alınabilmektedir.
4. Dönem Sonu Değerlemeleri Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV Boyutu
Kur farklarının KDV’ye tabi tutulabilmesi için, KDV’ye tabi bir teslim veya hizmet ifasına ilişkin olarak doğmuş olması ya da KDV’ye tabi olan bu işlemlere ilişkin bedelin geç ödenmesine bağlı olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Değerleme sonucu ortaya çıkan kur farkları bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak doğmadığından KDV'ye tabi bulunmamaktadır.
5. Yıl Sonuna Kadar Defterlere Kaydedilmeyen Faturalardaki KDV İndirim Konusu Yapılamaz
KDV Kanunu’nun 29/3. maddesine göre, fatura veya benzeri belgelerde gösterilen KDV, düzenlendikleri yıl aşılmamak şartıyla bu belgelerin yasal defterlere kaydedildiği ay KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilmektedir. İlgili yıl sonuna kadar yasal defterlere kaydedilmeyen belgelerde yer alan KDV’nin sonraki yılda yasal defterlere kaydedilerek indirim konusu yapılması mümkün değildir.
6. Asıl Nüshası Kaybolan Faturanın Gider Kaydı ve KDV İndirimi
Mal ve hizmet satışlarına ilişkin olarak düzenlenen faturaların asılları alıcılarına ulaşmadan postada, kargoda vb. şekillerde kaybolabilmektedir. Bu gibi durumlarda kaybolan faturaların kayıtlara nasıl intikal ettirileceği ve bu faturalardaki KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konularında tereddüte düşülmektedir.
Uygulamada, fatura aslının kaybolduğu durumlarda, satıcı firmalar faturanın kendilerinde kalan nüshasının fotokopisi üzerine “Aslı Gibidir” yazarak kaşeleyip imzalamakta, alıcılar ise satıcılar tarafından belirtilen şekilde onaylanan fatura fotokopilerini kayıtlarına gider olarak intikal ettirmekte ve KDV’lerini de indirim konusu yapmaktadırlar. Ancak, Maliye Bakanlığı, fatura asıllarının kaybedildiği durumlarda, faturanın satıcılarda kalan nüshasının noter tasdikli fotokopilerine dayanılarak gider kaydı ve KDV indirimi yapılabileceği görüşündedir.
7. Dönem Sonu İskonto veya Ciro Primlerinin KDV Boyutu
Ciro primi, satış primi, hasılat primi vb. adlar altında yapılan ödemeler esas matrahta vuku bulan değişikliklerden olup esas işlemin tabi olduğu oranda KDV’ye tabi bulunmaktadır.
8. Dönem Sonu Gider Yansıtmalarında KDV Uygulaması
Özellikle grup şirketlerinde dönem sonlarında yansıtma faturaları düzenlenmesi sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Yansıtma işlemlerinde (örneğin banka kredi faizi yansıtması, teminat komisyonu gideri yansıtması, damga vergisi yansıtması gibi) yansıtılan masraf KDV’ye tabi değil ise yansıtma işlemi KDV’siz; işlem KDV’ye tabi ise yansıtma işlemi esas işlemin tabi olduğu oranda KDV’li yansıtılacaktır. Yansıtma işleminde komisyon alınmışsa komisyon tutarı aracılık hizmeti olarak genel oranda KDV’ye tabi olacaktır.
9. Zayi Olan Mallara Ait KDV
KDV sisteminde alış belgelerinde gösterilen verginin indirilmesi, bu malların satışı sırasında mala eklenen değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanmaktadır.
KDV Genel Uygulama Tebliği'nde, zayi olan mallar için satış ve dolayısıyla yaratılan bir katma değer söz konusu olmayacağından, bu mallara ilişkin alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesinin, zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kaldıracağı; bu nedenle, Kanunun 30/c maddesi uyarınca, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği belirtilmiştir. Öte yandan aynı bentte, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine olanak sağlanmıştır.
10. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar
Fire, bir malın imalat sürecinde veya tüketiciye arzına kadar kendi doğal akışı içinde uğradığı fiziksel kayıp olarak tanımlandığından, imalat sırasında veya sonrasında meydana gelen fireler KDV uygulamasında zayi olan mal kapsamında değerlendirilmemektedir.
11. İmha Edilen Malların KDV’sinde Düzeltme İşlemleri
Kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelmesi nedenleriyle imha edilen mallar, zayi olan mal kapsamında değerlendirildiğinden, bu malların alımlarına ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılmaması, indirilmiş ise indirilen KDV’nin imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.
12. Ortaklara Borç Para Kullandırma İşlemi
Şirketlerin ortaklarına veya ilişkili gerçek ve tüzel kişilere kullandırdıkları paraların faiz hesaplamasına konu edilmesi gerekmektedir. Hesaplanacak faiz tutarı üzerinden fatura düzenlenerek %18 oranında KDV hesaplanmalıdır.
13. Devreden KDV'de Zamanaşımı
Devreden KDV'de zamanaşımı bulunmamaktadır. Öte yandan indirime tabi tutulan KDV inceleme zamanaşımına girmişse artık vergi incelemesine tabi tutulamaz.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:39
İkindi 16:05
Akşam 18:48
Yatsı 20:08

Gelişmelerden Haberdar Olun

@