20.06.2014, 21:31 473

KDV İADESİNDE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN BÜTÜN MÜKELLEFLER YARARLANABİLECEKLER

Erdal SÖNMEZ

Erdal SÖNMEZ

Maliye Bakanlığı’nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi.
KDV İade sisteminde anılan Tebliğ öncesinde de indirimli teminat uygulaması vardı. Ancak bu konu ile ilgili yürürlükte olan 84 sıra numaralı KDV Genel Tebliği’nde indirimli teminat uygulaması yalnızca Tebliğ’de belirlenen bazı mükelleflere (dış ticaret sermaye şirketlerine, özel finans kurumlarına, Tebliğ’de sayılan şartları taşıyan bazı imalatçı ve ihracatçı kuruluşlara, sektörel dış ticaret şirketlerine) tanınmış bir haktı.
KDV Uygulama Genel Tebliği ile 1 Mayıs 2014 tarihinden sonraki vergilendirme dönemleri için KDV iade talebinde bulunacak tüm mükelleflere İndirimli Teminat Uygulamasından Yararlanma (İTUS) hakkı getirildi.
Uygulamanın Usul ve Esasları
a) Genel Şartlar
Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası verilebilecek.
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;
a) Vergi mükellefiyetinin bulunması,
b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
d) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,
e) Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması.
Başvuru tarihi itibarıyla;
a) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
b) Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).
Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.
Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı birbirini izleyen dönemlerdir.
Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsündeki şirketlere, başka bir şart aranmaksızın İTUS sertifikası verilebilecek.
b) Özel Şartlar
Yukarıda sayılan genel şartlar ile birlikte, kendileri için öngörülen özel şartları taşıyan aşağıdaki mükellefler de İTUS sertifikası alabileceklerdir.
İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından
İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:
Genel şartlara ek olarak;
a) İlgili sicile kayıtlı olan,
b) Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK’lerinin (gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarı 100.000 TL’yi aşan,
c) Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğu kapasite raporuyla teyit edilen,
d) İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz. Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.),
imalatçı-ihracatçılar ile ihraç kaydıyla teslimde bulunan imalatçılara, bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurmaları halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde İTUS sertifikası verilebilecek.
Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç):
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4 milyon ABD Doları veya son beş takvim yılı itibarıyla yıllık iki milyon ABD Doları ve üzerinde ihracat yapanlara, bu şartları sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere İTUS sertifikası verilebilecek.
Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından
İhracat istisnası kapsamında iade talep eden mükellefler kapsamında bulunmayan iade alacaklısı mükelleflerden;
a) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;
- Aktif toplamı 40.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,
b) Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla, (Hesaplamada işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınacaktır)
olanlara genel şartları da taşımaları kaydıyla İTUS sertifikası verilebilecektir. Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde “İTUS Sertifikası” verilebilecek.
c) İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecek:
a) İade taleplerinde her bir iade türü itibariyle Tebliğ’de istenen bilgi ve belgelerin vergi dairesine istenilen şekilde verilmesi zorunlu.
b) İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının inceleme ve teminatsız iade sınırını aşan sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilmesi gerekiyor.
c) Teminat iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülebilecek. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülecek.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı bulutlu
banner303
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:38
İkindi 16:04
Akşam 18:47
Yatsı 20:06

Gelişmelerden Haberdar Olun

@