18.06.2021, 00:04 27

HUZURLU VE GÜVENLİ BİR TOPLUM, NASIL OLUŞUR?-1

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

İslam Dini başlı başına bir disiplindir. Yüce Allah, yarattıklarının nizam intizam, huzur ve güven içinde olmaları için, yaratılanların her konuda uyması gereken kuralları, bizzat koymuştur. Göklerin ve yerin nizam ve intizamı, göktekilerin ve yerdekilerin, Allah’ın koyduğu bu kaide ve kurallara harfiyen uymalarındandır. Hiçbir şey, gelişi güzel ve başıboş yaratılmamıştır. Her şey bir ölçü, bir nizam ve intizam içerisinde, bir amaca yönelik yapılmıştır Halik tarafından.

Şüphesiz ki, Âdem (a.s.) ile Havva validemizden yaratılıp türetilen, tanışıp bilişmeleri için de kabileler ve milletler haline getirilen insanoğlu (49/13) da, başıboş, gayesiz ve gelişi güzel yaratılmış değildir. İnsanın yaratılmasının sebebi, Allah’a inanıp, ölünceye kadar Ona ibadet etmesidir. Yüce Allah, Müslümanları iman ile şereflendirmiş, ibadet itaat ve güzel işleri ile de yüceltmiştir. Kuşkusuz Rabbimiz bizi, her an görüp gözetmektedir.(89/14) Nitekim Hz. Peygamber: “İhsan, insanın Allah’ı görüyor gibi davranmasıdır, her ne kadar insan Allah’ı görmese de Allah insanı her an görüp gözetmektedir” buyurmuştur.(Buhari, İman 37, I,18)

Abdest ve gusül emirleri ile mümini maddi ve manevi temizliğe kavuşturan Rabbimiz; beş vakit namazla müminin günlük, Cuma namazı ile haftalık, Ramazan orucu ve bayram namazları ile yıllık ve hac ibadeti ile de tüm ömrü disipline etmiştir. Huzuru ilâhide, ömrünü nerelerde ve nasıl yaşadığı da, insana sorulacaktır. İnsanın fert olarak, vicdani huzur, güven ve mutluluk içinde olması, bu İlahi kaide ve kurallara uygun yaşaması ile mümkündür.

Yüce Allah; toplumsal hayatı da, disipline eden bir takım kurallar koymuştur. Cemiyet hayatında da, insanların mutluluk, huzur ve güven içnde yaşamaları, toplumu oluşturan fertlerin, yüce Allah’ın bu konuda koyduğu kurallara uygun davranmaları ile mümkündür. Aksi halde, toplumda kargaşa ve kaos olur, bütün bireyler de bundan zarar görür.

Yaratanın toplumsal barışın sağlanması için koyduğu ilk kural, “Müminleri birbirinin kardeşi olarak ilan etmiş olması ve bu kardeşlerin aralarında küslük ve husumetin oluşması halinde de, onları barıştırmak görevini de, yine onlara vermiş olmasıdır.” (Hucurat s. a. 10) ,” Peygamberimiz (s.a.v. ) de, “Küslerin barıştırılmasının; namazdan, oruçtan ve hacdan daha sevap bir amel olduğunu” haber vermiştir.(Tirmizi )

Allah’ın cemiyetin birlikteliğinin sağlanması için koymuş olduğu ikinci kural ise, “Müminlerin hep birlikte, beraberce Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalarını ve ayrılıp tefrikaya düşmemelerini” emretmiş olmasıdır. (Al-i İmran, 3/103)

ipinden muradın, Kur’an’ın hükümleri olduğunu da Peygamber Efendimiz; “ Kuran, Allah’ın semadan arza sarkıtılmış olan kurtuluş halatıdır. Kim ona sarılırsa hidâyettedir, kim de sarılmazsa dalalettedir” hadisleri ile haber vermiştir.(Buhar-Müsli) O halde, Müslüman bir milletin toplumsal huzuru, hep birlikte Allah’ın yolunda kardeşlik duyguları içerisinde, ayrılığa düşmeden yürümeleri ile mümkündür. Çünkü hadiste; “ Birlikte rahmetin, ayrılıkta azabın” olduğu bildirilmiştir.(Buhari)

Sevgili Peygamberimizin:

“İmanın en yüksek derecesi, kişinin kendine layık gördüğünü başkaları için de layık görmesi, kendisi için uygun görmediğini başkaları için de, uygun görmemesidir.”(Buhari)

“Müslümanın Müslümana; malı, canı ve namusu haramdır.”(Buhar-Müslim)

“Komşusu şerrinden emin olmayan cennete giremez” (Tirmiz, Nesei)

“Bizi aldatan bizden değildir.(Buhari)

“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmeyen kişidir.”(Buhari)

“Müminin mümine üç günden fazla küs durması haramdır.”(Buhar- Müslim) hadisleri ve daha niceleri de, huzurlu bir toplumun oluşması için uyulması gereken kurallardır. İslami bir toplumda “ben” yoktur, her şey “biz” merkezlidir. Toplumun menfaati ve çıkarının yanında, bir kişinin ve bir grubun menfaati feda edilir, bu bir mecelle kuralıdır.

Yukarıda çok az bir kısmına değinilen, toplumsal huzurun temini için konulan benzeri İlahi kurallara, başta sivil toplum örgütleri olmak üzere cemiyetin bütün fertleri, yöneten ve yönetilen herkesin uyması yüce Yaratan’ın kesin emridir.

Toplumun huzuru için birtakım medeni kurallar da vardır. Herkesin doğuştan sahip olduğu haklarına, sonradan kendi gayreti ile elde ettiği haklarına ve otoritenin kendisine sağladığı sosyal, psikolojik ve yaşamsal haklara saygılı olmak v.s. gibi.

İşte bir dinin mensuplarının, bir milletin fertlerinin ve bir devletin vatandaşlarının, milli birlik beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde, geleceğinden emin bir şekilde yaşayabilmesi için uymaları gereken asgari maddi ve manevi kurallar bunlar ve benzerleridir.

Bu kurallara uyulması, huzur ve güvene; uyulmaması ise huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olur. O halde toplum düzenini korumak için bu kurallara uyulup uyulmadığını takip edecek bir otoriteye ihtiyaç vardır. Demokratik hukuk devletinde bu otorite; yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşmaktadır. Bu organların her biri diğerinin tamamlayıcısı ve takipçisidir.

Bu organlardan yasama organı, halkın kendisini yönetmek için seçmiş olduğu parlamentodur. Başbakan ve bakanlardan oluşan hükümettir. Buna göre, başbakan “ ÜLÜ’L- EMR” dir. Ülü’l Emr’e itaat etmek dinen vaciptir. Çünkü Yüce Allah: “ Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan Ülü’l Emre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve Resule götürün.(Onların talimatlarına göre halledin). Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir” buyurmaktadır. (Nisa, 4/59) Âyette ki “Ülü’l-Emr”den kastedilen, resmi, sivil ve asker her seviyede yönetmek, idare etmek ve emretmek durumunda olanlar ve en başta devlet başkanlarıdır.

Bu ayete göre Ülü’l-Emre, yani devlet otoritesine itaat, yönetilenler için bir vecibedir. Hiçbir şahıs, zümre ve örgüt kendisini bu kuralın dışında göremez ve Ülü’l- Emre baş kaldırmaya cüret edemez. Aksi halde, Allah’ın emri hilafına hareket ettiği için, Ülü’l-Emre değil, Allah’a karşı gelmiş ve Allah’a baş kaldırmış olur.

(SÜRECEK)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@