12.08.2016, 02:08 359

FETOCULARIN FİTNESİ

Dursun KAPLAN

Dursun KAPLAN

Fitne; anarşi, terör, karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk ve ara bozuculuk demektir.
Ayrıca; Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, Müslümanları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak ve insanları isyana kışkırtmaya da “Fitne” denilmektedir. (1)
Yüce Allah (c.c) insanları toplum halinde yaşama kabiliyeti ile yaratmıştır. Cemiyet halinde yaşayan insanların birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile huzur içerisinde yaşamaları başta İslam Dini olmak üzere, bütün semavi dinlerin amacıdır
Toplumun (milletin) fertleri arasında fitne çıktığı, yani anarşi ve terör olduğu zaman; milli bütünlük ortadan kalkar, insanlar kamplara (gruplara) bölünür, kardeş kardeşe düşman, akraba akrabaya hasım olur. Bu durum da, devletin sarsılmasına sebep olur. Tarih, fitne ve anarşi yüzünden yıkılıp yok olan nice devletlere sahne olmuştur. Bu sebepledir ki; Yüce Allah (c.c) Kur’an-ı Kerimde fitne ve terörün zararını bildirmiş, fitne ve anarşiye yaklaşmayın buyurmuş, fitne, terör ve anarşi ile mücadele etmeyi emretmiştir
. Fitne (anarşi) kıtalden daha tehlikelidir.
Allah Teala Kur’an-ı Kerimin bakara suresinin 191. ayetinde mealen, “Fitne (anarşi) adam öldürmeden (kıtalden) daha kötüdür (daha tehlikelidir)” buyurmuştur. Çünkü adam öldürmede ölen ve öldüren bellidir. Ölen neden öldürüldüğünü, öldürende niçin öldürdüğünü bilir. Fitne ve terör ortamında ise çoğu zaman ölenler ve öldürenler vardır ve belli değildir. Ölen neden öldürüldüğünü, öldürende niçin öldürdüğünü bilmez.
Fitne kıyamet alametidir.
Nitekim Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre’den rivayet edilen bir hadisi şeriflerinde mealen, “Hayatımı kudret elinde tutan zata yemin olsun ki, katilin niçin öldürdüğünü, ölenin de neden öldürüldüğünü bilmeyeceği zaman insanlara gelinceye kadar, bu dünyanın sonu gelmeyecektir.” Buyurmuş, dinleyenler: “Ya Resulallah bu nasıl olacak?” deyince; Peygamberimiz de, “fitne ve anarşinin çoğalması, öldürmelerin çoğalması, böyle bir ortamda öldürende, ölende cehennemdedir.” buyurmuştur. Öldüren katil olduğu için, ölen de anarşist, yani fitne çıkaran olduğu için cehennemdedir.
Fitnenin zararı toplumadır, yani umumidir.
Bir ülkede fitne çıktığı zaman, onun zararı sadece hak edenlere, yani fitneyi çıkaranlara değildir. Bilakis bütün toplumadır. Nitekim Kur’an-ı Kerimin Enfal suresinin 25. ayetinde Allah-ü Teala mealen, “Zararı sadece hak edenlere olmayıp, umuma olan (yani günahlı-günahsız, suçlu ve suçsuz herkese olan) fitne ve terörden uzak durun (Eğer fitne ve terörden uzak durmazsanız) biliniz ki (emirlere uymayanlara) Allah’ın azabı (çok) şiddetlidir.” buyurmaktadır.
Yüce Allah anarşi ve terörün zararından toplumları korumak için, insanlara bunlarla savaşmalarını, önleyici tedbirler alarak mücadele etmelerini de emretmiştir. Nitekim bakara Suresinin 193. ayeti kerimesinde mealen, “Fitne (anarşi) tamamen yok oluncaya ve din de Allah için tatbik edilinceye kadar, fitneci ve anarşistlerle savaşınız. Eğer fitne ve anarşi çıkarmaktan vazgeçerlerse, zalim ve aşırılardan başka kimseye düşmanlık yoktur” buyurulmuştur.
Günümüz dünyasında fitne ve anarşi, milletleri ve devletleri ayrık kökü gibi sarmıştır. Öyle ki huzur içerisinde yaşayan tek bir milleti tek bir devleti göstermek mümkün değildir.
Fitne ve anarşinin sebepleri;
1-Yalan, iftira, gıybet, fuhuş, içki ve kumarın artması,
2-İkiyüzlülük, söz taşıma cimrilik ve öldürmelerin çoğalması,
3-Zamanın bereketinin kalmaması (zamanın çabuk geçmesi),
4-Fitneci, anarşist ve teröristlerin çoğalması,
5-Salih amellerin azalması,
olarak sıralanmaktadır. O halde bir ülkede fitne ve terörün çıkmaması için, her şeyden önce, bu sebeplerin ortadan kalkması için mücadele etmek ve çalışmak lazım.
Dünyada güç dengelerinin bozulması da fitne ve teröre neden olmaktadır. Doksanlı yılların başında Rusya’nın dağılması ile tek kutuplu hale gelen dünyada Fitne ve anarşinin daha da arttığını, huzurun daha fazla bozulduğunu, görmemek mümkün değildir.
Dünyanın huzuru için güç dengelerinin varlığı, vazgeçilmez bir gerçektir. Nitekim dengelerin sağlanması ve öneminin vurgulandığı Enfal süresinin 85. ayetinde yüce Allah (c.c) hazretleri mealen, “Gayri Müslim olanlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar. Eğer (Müslümanlar olarak) siz de bunu yapmazsanız (yani siz de birbirinizle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmazsanız) yeryüzünde (dengeler bozulacağı için) büyük bir fitne, anarşi ve fesat olur.” buyrulmaktadır. Yani yeryüzünde Müslümanların huzur ve güven içerisinde yaşamaları için, gayri Müslimlerin askeri, ekonomik ve kültürel güçlerini dengeleyecek, caydırıcı bir güce sahip olmaları gerekir. Aksi halde bu gün olduğu gibi Müslümanlar, her yerde ezilen ve mazlum durumunda olan topluluklar halinde olurlar.
Baktığımızda her devirde olduğu gibi zamanımızda da, fitneciler vardır. Görünen odur ki günümüzde fitne ve fesatçılar çoğalmışlar ve onun içinde insanlığın huzuru kalmamıştır. Çünkü bu gün devletler ve milletler karşılıklı ve mertçe savaşmıyorlar. Her birisi fitneci teröristleri el altından destekleyerek taşöron olarak kullanıyorlar. Onun için bu gün eşkıyanın elinde, birçok devletlerin bile sahip olamadığı kadar çok ve çeşitli silahlar vardır.
Yıllardır devletimizin ve milletimizin karşısına mertçe çıkarak düşmanlık yapamayan bir takım devlet ve milletler, geçmişin hesaplarını sinsice ve yerli ve yabancı fitneci terör odaklarını kullanarak görmeye kalkmışlar, milletimizin birlik, beraberli ve huzurunu bozmaya çalışmışlardır.
Bu gün ülkemizde dini, ırkı, mezhep ve sermaye sömürüsü vardır. Bunun sebebi de dış düşmanlar ve yerli işbirlikçileridirler. Düşman bizi içimizde ki, gafil ve fitneci teröristleri kullanarak bölüp parçalamaya, Irak’ın, Suriye’nin, Filistin’in v.s. durumuna düşürmeye çalışmaktadırlar. Unutmayalım ki, düşmanın her türlü gücü, kuvveti ve tuzağı, Konstantiniyyenin surları ise, milletimizin onlara karşı birlik beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gücü de Fatihin toplarıdır.
Ülkemizin son yıllarda her alanda, muasır medeniyetin nimetlerinden istifade etmeye başlaması, refah seviyesinin yükselmesi ve uluslararasında söz sahibi bir devlet ve millet haline gelmiş olması, dış ve iç düşmanların hasedini kabartmıştır. Bu sebepledir ki düşmanlarımız, içimizde ki fitne maşalarını kullanarak, onlara milletin silahını millete karşı kullandırarak, milletin kurşununu millete sıktırarak ihtilal yaptırmaya milletimizi bölüp parçalamaya ve devletimizi yok etmeye cüret etmişlerdir.
İşte son zamanlarda ABD nin ve AB nin 40 yıldır içimizde, bizi içerden bölmek ve yıkmak için besleyip büyüttüğü iyice anlaşılan Fetullahcı terör örgütünün, başarısız ve acımasız ihtilal kalkışması, milletimizin tarihte eşine rastlanmayan birlik berberlik ve kahramanlığı sayesinde bertaraf edilmiştir.
Büyük, asil ve kahraman milletimiz, Yüce Allah’ın Kerim kitabımızda ki, “ Allah’a, Resulüne ve sizden olan ulül emre itaat ediniz…” emrine uygun olarak, Cumhurbaşkanımızın ve Başkomutanımızın, “Sokağa çıkın, devletinize, milletinize, demokrasinize, bayrağınıza, hürriyet ve istiklalinize sahip çıkın, onları koruyun” çağrısına uyarak sokağa inmiş, tanklara, toplara, helikopterlere, uçaklara ve mermilere meydan okuyarak, göğsünü siper ederek kutsallarını korumuştur. Milletimiz tarihimize yeniden bir altın sayfa yazmış, yeni bir istiklal savaşını hem içerdeki Fetocu vatansız ve şerefsizlere, hem de dışarda ki onların ağa babaları ABD ve AB ye karşı, başka bir deyimle yedi düvele karşı kazanmıştır.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Her şerde küçükte olsa bir hayır vardır” buyurmaktadır. Bu darbe kalkışması, Milletimizin her kesimi ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmasına sebep olmuştur. Bence bu şerrin içinde ki en büyük hayır da bu olmuştur. Milletimiz dünya milletlerine örnek olacak bu kahramanca tutum ve davranışıyla, dosta güven vererek sevinmesine, düşmana da sarsılmaz gücünü gösterip korku salarak korkmasına sebep olmuştur. İnşallah milletimizin bu hali devamlı olur.
Bu millet tarihte, birlik ve beraberlik ruhu ile, bu günkünden daha büyük fitne ve fesat belalarının üstesinden gelmiştir. Bu günde bu güçlükleri yenecek güç ve kudrete Allah’ın yardımı ile sahiptir ve sahip olduğunu göstermiştir.
Yeter ki, bölünüp parçalanarak düşmana istediği fırsatı vermeyelim. Bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım ve düşmana karşı güçlü olalım. Allah’ın emrine uyalım, fitne tamamen yok oluncaya kadar, fitne ve teröre sebep olan iç ve dış düşmanlarla hep birlikte savaşalım, korkmayalım, çekinmeyelim ve gevşemeyelim.
Milletimizin bu demokrasi ve ikinci istiklal savaşında, şehit olanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazi yakınlarımıza da sabrı cemil ve ecri cezil ihsan eylemesini niyaz ediyorum.
Yüce Allah milletimizi her türlü fitne, fesat, terör ve savaş belasından korusun.
Ankara’dan selam, saygı ve dua ile.
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
25°
açık
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@