Kâşif TETİK
Kâşif TETİK
Ekonomist
Yazarın Makaleleri
KURUMSALLAŞMA (44)
DÜZELTİCİ (OLUMLU) MÜDAHALE: İşletmede çalışanların iş yeri kural ve kararları doğrultusunda çalışmaları arzu edilmektedir ancak bu çoğu zaman mümkün olmamaktadır fakat eğer disiplinsizlikle karşılaşıldığında ceza yerine olumlu...
KURUMSALLAŞMA (43)
ÇALIŞANIN DESTEKLENMESİNDE DİSİPLİN İşletmelerdeki yönetici ve patronların çok iyi bildikleri gibi çoğu zaman performansın veya uygun olmayan davranışların kökeninde kişisel problemler yatmaktadır. Böyle durumlarda yöneticiler işletmenin...
KURUMSALLAŞMA (42)
YÖNETİCİNİN DİSİPLİN UYGULAMADAN İMTİNA ETMESİ: İşletmelerdeki insan davranışlarını incelediğimizde görmekteyiz ki birçok yönetici emri altındaki çalışanlarla ilgili disiplin konularında ceza vermekten kaçınırlar. Yine birçok...
KURUMSALLAŞMA (41)
DİSİPLİNE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR: Kurumsallaşmak ve bunun sistemli ve düzenli rahat ortamından yararlanmak hem çalışan hem yönetici hem de sermaye sahipleri için ideal bir ortam olduğu kaçınılmaz gerçektir. Fakat çoğu zaman bunu gerçekleştirmek...
KURUMSALLAŞMA (40)
OLUMLU DİSİPLİN: Bu kavram altında anlatmak istediklerimle yapılacak pozitif bir eğitim sonucunda kurumsallaşma yolundaki işletmelerde, personelin sağlıklı davranış ve motivasyonunu sağlamak olasıdır. Bu yöntemlerin uygulanması ve alışkanlık...
KURUMSALLAŞMA (39)
DİSİPLİN NEDİR? Disiplin kelimesinin genel bir tanımı olmakla birlikte içinde bulunduğu toplum ve kişilerin algılarına bağlı olarak ta farklı biçimlerde anlamlandırılmaktadır. Kelimenin kökeni Latince 'disciple” (discipilus) kelimesinden...
KURUMSALLAŞMA (38)
DİSİPLİN (GİRİŞ): Kurumsallaşma yolundaki işletmelerimizde disiplin konusu büyük önem arz eder. Bu konuda birçok yönetici gereken itinayı göstermekten de imtina eder çünkü genellikle disiplin konusu 'ceza” ile karıştırılmaktadır....
KURUMSALLAŞMA (37)
TAKIM (ANKET) ANALİZİ: Geriye dönük son 6 makale boyunca takım çalışması, gelişimi aşamaları ve başarılı bir takım için gerekliliklerle, başarılı bir yönetim için gerekli kriterlerden bahsettim Kurumsallaşma yolundaki işletmelerde...
KURUMSALLAŞMA (36)
TAKIMDAKİ SORUNLARI GİDERME Kurumsallaşma yolundaki işletmelerdeki kurulan ve çalışan takımlarda bazen çözülme ve başarısızlıkların yaşanması kaçınılmazdır. Ortaya çıkan çatışmaları çözmek için bu konuda çözümleyici bir liderliğe...
KURUMSALLAŞMA (35)
TAKIM KURMADA ETKİN YÖNETİM Yöneticiliğin kolay olmadığını bu yazı dizisi boyunca irdelemeye çalıştım. Etkin ve ehil yönetici olmanın yöntemlerinden bahsettim şimdi bu aşamada yöneticinin takım ile olan ilişkilerini ve güçlüklerle...
KURUMSALLAŞMA (34)
TAKIM KURMANIN YARARLARI: Takım kurma hem zaman gerektiren bir süreçtir hem de oldukça maliyetli bir oluşumdur. Bir de alelacele tertip edilmiş bir takımın sağlıklı yürümediği de düşünülürse maliyetin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır....
KURUMSALLAŞMA (33)
BAŞARILI BİR TAKIM YARATMA: İşletme içinde bulunan çalışma grupları veya çalışma departmanlarının birer takım haline getirilmesi hem o bölüm için hem de kurumun tamamı için başarılı ve verimli sonuçlar elde etmede kolaylık sağlayacaktır....
KURUMSALLAŞMA (32)
TAKIM GELİŞİMİNDE AŞAMALAR: Her takım ortak amaç ve menfaatlerin sağlanması için birbirlerine bağlı kişilerden oluşmuştur. Takım oluştuktan sonra işin icrası ile gelişme ve ilerleme kaydetmek durumundadır. İşte bu aşamada takım üyeleri...
KURUMSALLAŞMA (31)
TAKIM ÇALIŞMASI: Takım hem kendi kişisel ve hem de işletme organizasyonunun hedef ve amaçlarına ulaşmada birbirleri ile ilişkili ve bağımlı olarak işbölümü yapan kişilerden oluşan gruptur. Takımlar yapıları nedeniyle diğer oluşumlardan...
KURUMSAL (KURBAN ) LAŞMA
İşletmelerdeki insan davranışları ve kurumsallaşma konusundaki yazı dizisi kurban bayramı tatiline denk geldiği için, bu gün bu konudaki (kurumsal) kurban adetlerini kendi bakış açımdan irdelemeden önce, değerli dost ve arkadaşlarımın...
KURUMSALLAŞMA (30)
ÇATIŞMA ÖNLEYİCİ DAVRANIŞLAR: İşletmelerdeki çatışmanın kaçınılmaz olduğu inkar edilemez bu makalede kaçınılmaz olan bu çatışmaların krize dönüşmeden daha potansiyel çatışma aşamasındaki müdahale yöntemlerinden bahsedeceğim....
KURUMSALLAŞMA (29)
ORGANİZASYONDA ÇATIŞMA: İşletmelerde çeşitli bölümler ve bu bölümler arasında çoğunlukla iş bölümü ve nadiren de çatışma olmaktadır. İki veya daha fazla departman arasında başarının diğer bölümler arasındaki algılama ve anlaşmazlığı...
KURUMSALLAŞMA (28)
ÇATIŞMADA DUYGUSAL TEPKİ: Kurumsallaşma yolundaki işletmelerde gerek kişinin kendi iç çatışması ve gerekse kişiler arası çatışma her an olabilmektedir. Bunda işletmenin ihtiyaç, talep ve organizasyonunun sebepleri olabileceği gibi bizatihi...
KURUMSALLAŞMA (27)
10 ADIMDA KRİZ ÇÖZÜMLEMESİ İşletmelerde kurum içi ve kişiler arası çatışmanın nedenlerini bilmek çözümünü kolaylaştırır. Ancak neyi nasıl çözeceğinizi bilmeden kişiler arasındaki çatışmada arabulucu ya da çözüm bulucu olayım...
KURUMSALLAŞMA (26)
ÇATIŞMALARI ÖNLEME (KRİZ) YÖNTEMLERİ İşletmeler gerek iş kolunun özellikleri sebebiyle gerekse yönetim ya da çalışanların neden olduğu gerilim ve çatışmaları yaşayarak yollarına devam ederler. Bu tip bir çatışmanın olmadığı bir...
KURUMSALLAŞMA (25)
KİŞİLER ARASI ÇATIŞMA (KRİZ) Bir işletmede cari işlemler arasında gerek kişisel prensip gerekse işlemlerin gereği olarak zaman zaman çatışma olması kaçınılmazdır. Bu çatışmaların olmaması mümkün görünmemekle birlikte sebeplerinin...
KURUMSALLAŞMA (24)
ÇATIŞMA: İşletmelerde ve özellikle kurumsallaşma yolundaki firmalarda çatışma çalışma hayatının olağan ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak önemli olan bu durumda baskı altında tutulmaması gereken çatışma ve gerilimin doğru şekilde...
KURUMSALLAŞMA (23)
YÖNETİMDE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ: İşletmelerde bazı yöneticiler işlerinde başarısız olurlar burada kurumsal yapıdaki hatalar kadar yönetim görevini ifa eden yöneticinin de kusurları vardır. Başarısızlığın olduğu bir kurumda bunun...
KURUMSALLAŞMA (22)
Yöneticiliğin ilk 3 ayı: Kurumsallaşma yolundaki bir şirkete veya bir işletmeye yönetici olarak istihdam edilmeye başlandıktan sonra olası yaşanacak olumlu ya da olumsuz durumlar için aşağıda sıralamaya çalışacağım durumlar yönetici...
KURUMSALLAŞMA (21)
Yöneticiliğe ilk adım: Kurumlarda yöneticiliğe geçiş çeşitli biçimlerde gerçekleşir, en sık rastlananlar; •Kurum içinden başarısı dikkate alınarak terfi yoluyla, •Kurum dışından, kurumun ihtiyaçları gözetilerek transfer ya da sınav...
KURUMSALLAŞMA (20)
KİMLER YÖNETİCİ OLAMAZ: Bir süredir liderlik ve yöneticilikten ve bunların kriterlerinden bahsediyorum. Bu makalede potansiyel yönetici adaylarının özelliklerinden daha doğrusu kim ya da kimler yönetici olabilir konusunu irdelemek istiyorum....
KURUMSALLAŞMA (19)
Bir önceki makalede yöneticiliğin pozitif yanlarından bahsetmiştim bu gün negatif unsurlarını ele alacağım: Yönetici olmanın olumsuz yanları •Daha fazla yalnızlık Yönetici çalışanlarına karşı amir pozisyonda olması sebebiyle daha...
KURUMSALLAŞMA (18)
Bu bölümde yıllar içinde kurumsal yapılarda ve anılarımda kalan yöneticiliğin olumlu ve olumsuz bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum, Yönetici olmanın olumlu yanları: •Liderlik için daha büyük fırsatlara ulaşma şansı Yönetici olmanız...
KURUMSALLAŞMA (17)
Yöneticiliğin fonksiyonları: Kurumsal yapılarda idari ve aynı zamanda kendi eğitim süreçlerine bağlı olarak teknik görev üstlenen kişilerin ve yöneticiliğin fonksiyonlarını 5 ana bölümde toplayabiliriz, 1.Planlama: İşletme içindeki yönetici...
KURUMSALLAŞMA (16)
Etkin Yönetim: Kurumsallaşma yolundaki şirketler için yöneticilik önemli bir pozisyondur. Bir yönetici önüne çıkan fırsatları kullanırken kişisel gelişimine de katkı sağlar. İşletme içinde yöneticiden beklenen rollerin uygulanması beklenirken...