Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLEN GELİRLERDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER
Bilindiği üzere gerçek kişilerce 1 Ocak- 31 Aralık 2012 döneminde elde edilen beyana tabi gelirlerin, Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar (1 Mart – 25 Mart) verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor....
MEVCUT MÜKELLEFLERİN ÖNEMLİ BİR KISMINA ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler belirlendi. Tebliğ'de elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma...
MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
Gerçek kişilerin 2012 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi 1 mart 2013 tarihinde başladı. Mükelleflerin 2012 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1- 25 mart  2013 tarihleri...
YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA MÜKELLEFLERİN VERGİSEL SORUMLULUĞU
Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin yurt dışından bilgisayar programı satın almaları son yıllarda sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Özellikle internet ortamında bilgisayar programının satın alınabilmesi, uygulamayı ciddi bir pazara...
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ( II )
Görevler ve Yetkiler Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit...
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ( I )
Bilindiği üzere anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.  Yeni Ticaret Kanunu'na göre yönetim kuruluna tüzel kişiler de seçilebilmektedir....
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Şirketlerde genel kurul karar yeter sayıları yeniden düzenlenmiş, bu hususta eski Kanun'a göre önemli değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği...
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.   AB müktesebatında öngörülen kriterlere paralel olarak hazırlanan ...
GAYRİFAAL ŞİRKETLER TİCARET SİCİLİNDEN RE’SEN SİLİNECEK
Kendi kayıtları üzerinden aşağıdaki hallerden en az birinin varlığının tespit edilebildiği durumlarda, ticaret sicili müdürlüklerince aşağıdaki sebeplerle münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler 31/3/2013 tarihine kadar resen...
ŞİRKETLERİN TİCARET KANUNU UYARINCA HAZIRLAMAK ZORUNDA OLDUKLARI İÇ YÖNERGELER (II)
Bilindiği üzere 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu uzun bir hazırlık döneminden sonra 13.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir....
ŞİRKETLERİN TİCARET KANUNU UYARINCA HAZIRLAMAK ZORUNDA OLDUKLARI İÇ YÖNERGELER ( I )
Bilindiği üzere 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu uzun bir hazırlık döneminden sonra 13.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir....
VERGİ UYGULAMASINDA İŞ ORTAKLIKLARI VE ADİ ORTAKLIKLAR AYRIMI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda iş ortaklıkları, kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla...
TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLER YILLIK FAALİYET RAPORU DÜZENLEMEK ZORUNDALAR
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundalar. Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin...
TASDİK ETTİRİLECEK TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere mükellefler beyana konu kazançlarını, tutmuş oldukları yasal defter ve belgeleri üzerinden tespit etmek zorundalar. Maliye İdaresi mükelleflerin beyan etmiş oldukları kazançların doğruluğunu araştırırken öncelikle yasal...

banner251