Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
KDV İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUBUNDA SÜRE UZATILDI
Bilindiği üzere, KDV iade alacaklarının KDV mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SGK prim borçlarına mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 84 ve 117 seri no.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer...
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ VE DEVİR USULLERİ
Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Şirket esas sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, payın türü...
VERGİ UYGULAMASINDA MUKİMLİK BELGESİ VE ÖNEMİ
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında, gerçek veya tüzel kişilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi sayılacağı ve hangi ülke kanunlarına göre vergilendirileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ülkemizin diğer ülkeler ile...
2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI
2014 yılında uygulanacak bazı vergi oranı ve tutarları Maliye Bakanlığı'nca ilan edildi. Uygulamada en sık karşılaşılan oran ve tutarlar aşağıda özet halinde belirtilmiştir. 1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
TAŞIT ARAÇLARINDA ÖTV MATRAHI NASIL HESAPLANIYOR ?
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre, taşıt araçları için verginin matrahı, bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ediyor. ÖTV mükelleflerince Kanun'a...
YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE FON HESAPLARI SERMAYEYE EKLENMEDİKÇE SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMIYOR
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 462. maddesine göre anonim şirketlerde sermaye artırımında; 1. Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin...
A.Ş.’LERDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
KASKO DEĞERİNİN ALTINDA TAŞIT SATIŞI MÜMKÜN MÜ?
Uygulamada mükelleflerin, taşıt aracı satışlarında kasko değeri ile gerçek satış bedelinden hangisinin fatura edileceği hususunda tereddüte düştükleri görülmektedir. Geçmişte Vergi idaresi, araç satışlarında kasko bedelinin altında...
ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA TAKVİM NETLEŞTİ
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile mükelleflerin elektronik defter tutma zorunluluğu ile ilgili takvim netleştirildi. Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel...
TASFİYE NETİCESİNDE DEĞERİ KALMAYAN İŞTİRAK HİSSELERİNİN VERGİSEL AKIBETİ
Bilindiği üzere şirketler temettü geliri elde etmek, faaliyette bulunduğu sektörü ilgilendiren alanlara yatırım yapmak, ürettiği ürünlerin pazarlamasını kolay gerçekleştirmek gibi amaçlarla kuruluş aşamasında veya sonradan farklı şirketlere...
MÜKELLEFLER ŞÜPHELİ HALE GELEN TİCARİ ALACAKLARI İÇİN KARŞILIK GİDERİ AYIRABİLİRLER
Vergi Usul Kanunu'nun 323. maddesine göre, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine...
LİMİTED ŞİRKET VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE TAKİP SIRASI
Vergi daireleri limited şirketlerin tahakkuk eden vergilerinin vadesinde ödenmediği durumlarda, doğrudan doğruya şirket ortaklarına ödeme emri gönderebilmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 35. maddesinde,...
MÜKELLEFLER VERGİ İADELERİNİ İNTERNET ORTAMINDA TALEP EDEBİLECEKLER
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet...
ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere elektronik ticaret son yıllarda toplam ticaretin önemli bir kısmını oluşturmaya başladı. İnternet ortamında yapılan satışlar için düzenlenecek belgelerin ve vergi uygulamalarının normal satışlarda izlenecek yöntemden...
ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ...
ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE  BAŞVURU ZORUNLULUĞU KALDIRILDI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndan önce yürürlükte bulunan (Eski) Ticaret Kanunu uygulamasında, şirketlerin sermaye artırımlarında...
KDV İSTİSNASI UYGULAMASINDA HİZMET İHRACATI NE DEMEKTİR
KDV Kanunu'nun 11/1-a maddesi uyarınca yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV'ye tabi değil. Kanun'a göre bir işlemin hizmet ihracı olarak değerlendirilebilmesi için hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için...
ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 127. madde hükmü uyarınca ticaret şirketlerine sermaye olarak; a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, b) Fikri mülkiyet hakları, c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,...
ŞİRKETLERİN WEB SAYFASI OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ SON HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Şirketlerce kurulacak internet sitelerine ilişkin düzenlemelere ise Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinde yer verildi. Buna göre: a) Bağımsız...
YENİ FİNANSAL KİRALAMA KANUNU İLE KİRACILARA SAT VE GERİ KİRALA İMKANI GETİRİLDİ
13 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6361 sayılı 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile finansal kiralama (leasing) işlemlerinde önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Anılan Kanun'la...
YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( IV )
Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Önceki yazılarımızda...
YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( III )
Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Önceki yazılarımızda...
YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( II )
Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Bir önceki...
YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( I )
Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Tasarı ana...
FATURA VE BENZERİ BELGE VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI HALİNDE KESİLECEK CEZA VE DÖNEMİ
Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesi uyarınca verilmesi ve alınması icabeden - Fatura, - Gider pusulası, - Müstahsil makbuzu - Serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara...
İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA İBRANAMELER İN GEÇERLİK ŞARTLARI
İbra, ibraname, ibra sözleşmesi kavramı gerek ticari hayatta gerekse özellikle tüzel kişiler hukukunun tatbikinde sıklıkla karşılaşılan kavramlardandır. İbra kelimesi arapça kökenli olup aklama, temize çıkarma anlamına gelmektedir. Genel...
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜNLER
  Bilindiği üzere 6486 sayılı (Varlık Barışı) Kanunu'nun kapsamına 15.04.2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları...
ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINDA SON DURUM
Bilindiği üzere 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Gerek anılan Tebliğ gerekse...
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM
426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirildi.  Gerek anılan Tebliğ gerekse bu Tebliğ'de değişiklik yapan 427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği...
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE HAZIRLANMASI ZORUNLU YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU
  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinde, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları transfer fiyatlandırması...
YENİDEN VARLIK BARIŞI (II)
Bir önceki yazımızda ifade ettiğimiz üzere Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan 6486 Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Yasanın kapsamına 15.04.2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel...