Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
FİNANSAL ARAÇLARIN ALIM SATIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN BEYAN DURUMU
Gerçek kişilerce 2013 takvim yılı içinde finansal araçların alım satımından elde edilen kazançların vergilendirilmesi aşağıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 1. Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi Hisse...
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER
Gelir vergisi uygulamasında tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Gerçek kişi mükelleflerin kira gelirleri, menkul sermaye...
2013 YILINDA GAYRİMENKUL SATAN GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN DURUMU
Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin, bir bedel karşılığında edindikleri gayrimenkulleri iktisap (edinim) tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarmalarından elde ettikleri kazançları değer artışı kazancı olarak...
KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Gelir Vergisi Kanunu'na göre gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda...
KONUT KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN VERGİ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belli bir kısmı (2013 yılı için 3.200.-TL; 2014 yılı için 3.300.-TL) gelir vergisinden istisna edilmiştir....
SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİ NEDENİYLE MÜKELLEFİYETİ TERKİN EDİLENLERE TEMİNAT UYGULAMASI GETİRİLDİ
Vergi Usul Kanunu'nun 160. madde hükmüne göre, işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste...
ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİLEME
Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak...
KDV İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUBUNDA SÜRE UZATILDI
Bilindiği üzere, KDV iade alacaklarının KDV mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SGK prim borçlarına mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 84 ve 117 seri no.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer...
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ VE DEVİR USULLERİ
Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Şirket esas sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, payın türü...
VERGİ UYGULAMASINDA MUKİMLİK BELGESİ VE ÖNEMİ
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında, gerçek veya tüzel kişilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi sayılacağı ve hangi ülke kanunlarına göre vergilendirileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ülkemizin diğer ülkeler ile...
2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI
2014 yılında uygulanacak bazı vergi oranı ve tutarları Maliye Bakanlığı'nca ilan edildi. Uygulamada en sık karşılaşılan oran ve tutarlar aşağıda özet halinde belirtilmiştir. 1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
TAŞIT ARAÇLARINDA ÖTV MATRAHI NASIL HESAPLANIYOR ?
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre, taşıt araçları için verginin matrahı, bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ediyor. ÖTV mükelleflerince Kanun'a...
YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE FON HESAPLARI SERMAYEYE EKLENMEDİKÇE SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMIYOR
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 462. maddesine göre anonim şirketlerde sermaye artırımında; 1. Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin...
A.Ş.’LERDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
KASKO DEĞERİNİN ALTINDA TAŞIT SATIŞI MÜMKÜN MÜ?
Uygulamada mükelleflerin, taşıt aracı satışlarında kasko değeri ile gerçek satış bedelinden hangisinin fatura edileceği hususunda tereddüte düştükleri görülmektedir. Geçmişte Vergi idaresi, araç satışlarında kasko bedelinin altında...
ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA TAKVİM NETLEŞTİ
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile mükelleflerin elektronik defter tutma zorunluluğu ile ilgili takvim netleştirildi. Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel...
TASFİYE NETİCESİNDE DEĞERİ KALMAYAN İŞTİRAK HİSSELERİNİN VERGİSEL AKIBETİ
Bilindiği üzere şirketler temettü geliri elde etmek, faaliyette bulunduğu sektörü ilgilendiren alanlara yatırım yapmak, ürettiği ürünlerin pazarlamasını kolay gerçekleştirmek gibi amaçlarla kuruluş aşamasında veya sonradan farklı şirketlere...
MÜKELLEFLER ŞÜPHELİ HALE GELEN TİCARİ ALACAKLARI İÇİN KARŞILIK GİDERİ AYIRABİLİRLER
Vergi Usul Kanunu'nun 323. maddesine göre, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine...
LİMİTED ŞİRKET VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE TAKİP SIRASI
Vergi daireleri limited şirketlerin tahakkuk eden vergilerinin vadesinde ödenmediği durumlarda, doğrudan doğruya şirket ortaklarına ödeme emri gönderebilmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 35. maddesinde,...
MÜKELLEFLER VERGİ İADELERİNİ İNTERNET ORTAMINDA TALEP EDEBİLECEKLER
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet...
ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere elektronik ticaret son yıllarda toplam ticaretin önemli bir kısmını oluşturmaya başladı. İnternet ortamında yapılan satışlar için düzenlenecek belgelerin ve vergi uygulamalarının normal satışlarda izlenecek yöntemden...
ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndan önce yürürlükte bulunan (Eski) Ticaret Kanunu uygulamasında, şirketlerin sermaye artırımlarında 'Ortaklara Borçlar” hesabında yer alan tutarların sermayeye eklenmesinde ticaret sicil müdürlükleri,...
KDV İSTİSNASI UYGULAMASINDA HİZMET İHRACATI NE DEMEKTİR
KDV Kanunu'nun 11/1-a maddesi uyarınca yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV'ye tabi değil. Kanun'a göre bir işlemin hizmet ihracı olarak değerlendirilebilmesi için hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için...
ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 127. madde hükmü uyarınca ticaret şirketlerine sermaye olarak; a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, b) Fikri mülkiyet hakları, c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,...

banner155