Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -2
Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe...
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -1
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
(YENİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TORBA KANUNDA VERGİ İLE İLGİLİ YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda, vergi ile ilgili aşağıdaki...
MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı 'Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” ile mali tatil uygulamasına geçilmiştir. Anılan Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı...
PERSONELE VERİLEN RAMAZAN PAKETİ, MARKET VE ERZAK ÇEKLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Mükelleflerce, işletmede çalışan personele ramazan paketi, market ve erzak çekleri gibi ayni yadımların yapılması sıklıkla karşılaşılan hususlardandır. Konunun vergisel boyutu ayrıca önem arz etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61....
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( II )
Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( I )
Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...
KDV İADESİNDE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN BÜTÜN MÜKELLEFLER YARARLANABİLECEKLER
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ UYGULAMASI
Uygulamaya İlişkin Maliye Bakanlığı'nın Görüşü: Bilindiği üzere arsa karşılığı inşaat işleri uygulaması özelikle KDV açısından üzerinde sıklıkla durulan hususlardan birisidir. Maliye Bakanlığı'nca gerek Tebliğ gerekse...
PROMOSYON NUMUNE VE EŞANTİYONLARDA VERGİ UYGULAMASI
Bilindiği üzere ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça...
GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLAR VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM OLARAK DİKKATE ALINABİLİYOR
Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 ve 89. maddelerinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan...
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( II )
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( I )
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
MALİYENİN ÖZEL ESASLAR (KOD ) UYGULAMASINDA SON DURUM
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda karşılıklı iradelerini beyan etmek suretiyle belli hususlarda sözleşme yapmaları mümkün hale gelmiştir. 6098 sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu'nun 17. maddesinde;...
FATURALARDA ISLAK İMZA YERİNE İMZA KAŞESİ YA DA MATBU İMZA KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI
Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır....
MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
1. Gelir vergisi mükelleflerinin (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükelleflerinin ise 1 Mayıstan itibaren 31 Mayıs günü sonuna kadar vergi levhalarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet...
e-FATURA UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edildi. Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul...
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ
Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013 yılından...
ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEĞİ DURUMLAR
Bilindiği üzere tek işverenden alınan ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmemektedir. Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil...
FİNANSAL ARAÇLARIN ALIM SATIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN BEYAN DURUMU
Gerçek kişilerce 2013 takvim yılı içinde finansal araçların alım satımından elde edilen kazançların vergilendirilmesi aşağıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 1. Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi Hisse...
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER
Gelir vergisi uygulamasında tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Gerçek kişi mükelleflerin kira gelirleri, menkul sermaye...
2013 YILINDA GAYRİMENKUL SATAN GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN DURUMU
Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin, bir bedel karşılığında edindikleri gayrimenkulleri iktisap (edinim) tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarmalarından elde ettikleri kazançları değer artışı kazancı olarak...
KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Gelir Vergisi Kanunu'na göre gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda...
KONUT KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN VERGİ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belli bir kısmı (2013 yılı için 3.200.-TL; 2014 yılı için 3.300.-TL) gelir vergisinden istisna edilmiştir....
SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİ NEDENİYLE MÜKELLEFİYETİ TERKİN EDİLENLERE TEMİNAT UYGULAMASI GETİRİLDİ
Vergi Usul Kanunu'nun 160. madde hükmüne göre, işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste...
ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİLEME
Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak...