Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( II )
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI ( I )
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
MALİYENİN ÖZEL ESASLAR (KOD ) UYGULAMASINDA SON DURUM
Maliye Bakanlığı'nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği ile bütün KDV Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırıldı. 1 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere anılan yeni Tebliğ açıklamaları yürürlüğe girdi....
ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda karşılıklı iradelerini beyan etmek suretiyle belli hususlarda sözleşme yapmaları mümkün hale gelmiştir. 6098 sayılı (Yeni) Borçlar Kanunu'nun 17. maddesinde;...
FATURALARDA ISLAK İMZA YERİNE İMZA KAŞESİ YA DA MATBU İMZA KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI
Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır....
MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
1. Gelir vergisi mükelleflerinin (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükelleflerinin ise 1 Mayıstan itibaren 31 Mayıs günü sonuna kadar vergi levhalarını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet...
e-FATURA UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edildi. Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul...
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER İÇİN GEÇERLİ HADLER DÜŞÜRÜLDÜ
Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013 yılından...
ÜCRET GELİRLERİNİN YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEĞİ DURUMLAR
Bilindiği üzere tek işverenden alınan ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş olan ücret gelirleri tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmemektedir. Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil...
FİNANSAL ARAÇLARIN ALIM SATIMINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN BEYAN DURUMU
Gerçek kişilerce 2013 takvim yılı içinde finansal araçların alım satımından elde edilen kazançların vergilendirilmesi aşağıda özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 1. Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi Hisse...
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER
Gelir vergisi uygulamasında tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Gerçek kişi mükelleflerin kira gelirleri, menkul sermaye...
2013 YILINDA GAYRİMENKUL SATAN GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN DURUMU
Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin, bir bedel karşılığında edindikleri gayrimenkulleri iktisap (edinim) tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarmalarından elde ettikleri kazançları değer artışı kazancı olarak...
KİRA GELİRLERİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Gelir Vergisi Kanunu'na göre gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda...
KONUT KİRA GELİRLERİNE UYGULANAN VERGİ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR
Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belli bir kısmı (2013 yılı için 3.200.-TL; 2014 yılı için 3.300.-TL) gelir vergisinden istisna edilmiştir....
SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİ NEDENİYLE MÜKELLEFİYETİ TERKİN EDİLENLERE TEMİNAT UYGULAMASI GETİRİLDİ
Vergi Usul Kanunu'nun 160. madde hükmüne göre, işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste...
ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN SATIŞINDA VERGİLEME
Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak...
KDV İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUBUNDA SÜRE UZATILDI
Bilindiği üzere, KDV iade alacaklarının KDV mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SGK prim borçlarına mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 84 ve 117 seri no.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer...
ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ VE DEVİR USULLERİ
Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Şirket esas sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, payın türü...
VERGİ UYGULAMASINDA MUKİMLİK BELGESİ VE ÖNEMİ
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında, gerçek veya tüzel kişilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi sayılacağı ve hangi ülke kanunlarına göre vergilendirileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ülkemizin diğer ülkeler ile...
2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI
2014 yılında uygulanacak bazı vergi oranı ve tutarları Maliye Bakanlığı'nca ilan edildi. Uygulamada en sık karşılaşılan oran ve tutarlar aşağıda özet halinde belirtilmiştir. 1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
TAŞIT ARAÇLARINDA ÖTV MATRAHI NASIL HESAPLANIYOR ?
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre, taşıt araçları için verginin matrahı, bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ediyor. ÖTV mükelleflerince Kanun'a...
YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE FON HESAPLARI SERMAYEYE EKLENMEDİKÇE SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMIYOR
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 462. maddesine göre anonim şirketlerde sermaye artırımında; 1. Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin...
A.Ş.’LERDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
KASKO DEĞERİNİN ALTINDA TAŞIT SATIŞI MÜMKÜN MÜ?
Uygulamada mükelleflerin, taşıt aracı satışlarında kasko değeri ile gerçek satış bedelinden hangisinin fatura edileceği hususunda tereddüte düştükleri görülmektedir. Geçmişte Vergi idaresi, araç satışlarında kasko bedelinin altında...