Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
2014 YILINDA GAYRİMENKUL SATAN GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN DURUMU
Gerçek kişiler bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelir vergisine tabi kazançlarını, izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı 25 Mart...
ŞİRKETLERE SERMAYE AMORTİMANI GETİRİLİYOR
İktidar Partisi Milletvekillerince 9 Mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifi ile sermaye şirketlerine, ödenmiş sermayeleri üzerinden hesaplanacak belli bir tutarın kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek...
ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARINDA MÜKELLEFLERE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU AÇTI (II)
Bir önceki yazımızda, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açıldığı ve başvurunun usul ve esaslarının neler olduğu hususları detaylı olarak anlatılmıştı. Bu yazımızda da vergi davaları...
ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARINDA MÜKELLEFLERE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU AÇTI (I)
Bilindiği üzere 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Anayasa'mızda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılmış olmasıdır. 6216 sayılı 'Anayasa...
ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLIĞI SONLANDIRAN PAY DEVİRLERİNDE VERGİ UYGULAMASI
Uygulamada mükelleflerin belirli işleri almak için ortaklık şeklinde ihalelere girmeleri ve ihale neticesinde yüklenilen işi birlikte sorumluluk esası çerçevesinde ortaklık şeklinde ifa etmeleri sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Adi...
KAMU ALACAKLARINDA BORÇLUNUN ÖLÜMÜ VE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMA ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM
Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013...
TÜRKİYE'DE KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI VE BU KIYMETLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKLERİ (II)
Uluslararası altın ticaretinde uygulanmakta olan ons kavramı bir İngiliz ağırlık birimi olup 1 kg altın 32,1507465 onsa karşılık gelmekte, 1 ons altın ise 31,1035 grama karşılık gelmektedir. Özellikle elmas ve pırlanta ürünlerinde kullanılan...
TÜRKİYE'DE KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI VE BU KIYMETLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKLERİ ( I )
1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı ve ihracatı serbestleştirildi. Altın ticaretinin liberalleştirilmesi yönünde alınan kararlarla,...
2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI
Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kanunlarında yer alan maktu had ve tutarları, anılan Kanunların kendisine verdiği yetkiye istinaden 2015 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirledi. İlgili Kanunlar uyarınca Bakanlık...
YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALARIN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİSEL BOYUTU
Ticari işletme sahipleri veya şirket yöneticileri ticari faaliyetle ile ilgili olarak sıklıkla yurt dışına çıkmakta ve muhtelif harcamalar yapmaktadırlar. Söz konusu harcamaların Türkiye'de yasal kayıtlara alınması hususunda tereddütler...
MALİYE BAKANLIĞI MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN VEKALET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİLEME USULÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir. KDV uygulamasında hizmet; teslim ve teslim sayılan haller...
FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Fatura ile ilgili yasal düzenlemelere Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Vergi Usul Kanunu'nda yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı...
ÖĞRENCİ BURSLARI GİDER YAZILABİLİR Mİ ?
Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi mükelleflerinin son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerine öğrenim bursu vermesi durumu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durum Ülkemizde giderek yaygınlaşan takdire şayan sosyal dayanışma...
MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ İNTİKALLE EDİNİLEN ARSALARIN KAT KARŞILIĞI DEVRİNDE VERGİLEME
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesinde gelir vergisine tabi "değer artışı kazançları" tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı...
GERÇEK KİŞİLERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK GİDERLER
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesi uyarınca gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak...
ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİ ( II )
10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" ile araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere önemli düzenlemeler yapıldı....
ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİ (I)
10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" ile araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere önemli düzenlemeler yapıldı....
ELEKTRONİK TİCARET İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME
5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile konuya ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Anılan Kanunla elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir....
YENİ NESİL ÖKC KULLANIM ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'a göre, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı...
AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu...
AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI (I)
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun'un...
TORBA KANUNLA GETİRİLEN KASA AFFINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
6552 sayılı Kanun'un 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74. maddesi hükmü uyarınca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde...
ŞİRKETLERDE TİCARET UNVANININ ÖNEMİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesine göre her tacir kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. Tescil...
İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ İHDAS EDİLDİ
6545 sayılı 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la idari yargıda reform niteliğinde değişiklikler yapıldı. Önemli değişikliklerden birisi de 'ivedi yargılama usulü”nün ihdası olmuştur....
VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGIDA İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULDU
18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır....
TÜKETİCİLER HAKLARINI NASIL ARARLAR
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TORBA YASADA VERGİ DÜZENLEMELERİ
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak...
FİYAT ETİKETİ VE TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN ÖNEMİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış...
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İLE PAKET TUR SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...