Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALARIN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİSEL BOYUTU
Ticari işletme sahipleri veya şirket yöneticileri ticari faaliyetle ile ilgili olarak sıklıkla yurt dışına çıkmakta ve muhtelif harcamalar yapmaktadırlar. Söz konusu harcamaların Türkiye'de yasal kayıtlara alınması hususunda tereddütler...
MALİYE BAKANLIĞI MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN VEKALET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİLEME USULÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir. KDV uygulamasında hizmet; teslim ve teslim sayılan haller...
FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Fatura ile ilgili yasal düzenlemelere Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Vergi Usul Kanunu'nda yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı...
ÖĞRENCİ BURSLARI GİDER YAZILABİLİR Mİ ?
Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi mükelleflerinin son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerine öğrenim bursu vermesi durumu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durum Ülkemizde giderek yaygınlaşan takdire şayan sosyal dayanışma...
MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ İNTİKALLE EDİNİLEN ARSALARIN KAT KARŞILIĞI DEVRİNDE VERGİLEME
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesinde gelir vergisine tabi "değer artışı kazançları" tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı...
GERÇEK KİŞİLERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK GİDERLER
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesi uyarınca gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak...
ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİ ( II )
10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" ile araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere önemli düzenlemeler yapıldı....
ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİ (I)
10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" ile araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere önemli düzenlemeler yapıldı....
ELEKTRONİK TİCARET İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME
5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile konuya ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Anılan Kanunla elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir....
YENİ NESİL ÖKC KULLANIM ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM
3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'a göre, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı...
AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu...
AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI (I)
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanun'un...
TORBA KANUNLA GETİRİLEN KASA AFFINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
6552 sayılı Kanun'un 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74. maddesi hükmü uyarınca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde...
ŞİRKETLERDE TİCARET UNVANININ ÖNEMİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesine göre her tacir kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür. Tescil...
İDARİ YARGIDA İVEDİ YARGILAMA USULÜ İHDAS EDİLDİ
6545 sayılı 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la idari yargıda reform niteliğinde değişiklikler yapıldı. Önemli değişikliklerden birisi de 'ivedi yargılama usulü”nün ihdası olmuştur....
VERGİ YARGISI İLE İDARİ YARGIDA İSTİNAF MAHKEMELERİ KURULDU
18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanunla 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır....
TÜKETİCİLER HAKLARINI NASIL ARARLAR
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TORBA YASADA VERGİ DÜZENLEMELERİ
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak...
FİYAT ETİKETİ VE TÜKETİCİ HAKLARI AÇISINDAN ÖNEMİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış...
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İLE PAKET TUR SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARINDA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -2
Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde ise faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının yürürlüğe...
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI -1
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
(YENİ) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA TÜKETİCİ HAKLARI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anılan Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte 23/2/1995 tarihli...
TORBA KANUNDA VERGİ İLE İLGİLİ YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda, vergi ile ilgili aşağıdaki...
MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı 'Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” ile mali tatil uygulamasına geçilmiştir. Anılan Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı...
PERSONELE VERİLEN RAMAZAN PAKETİ, MARKET VE ERZAK ÇEKLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Mükelleflerce, işletmede çalışan personele ramazan paketi, market ve erzak çekleri gibi ayni yadımların yapılması sıklıkla karşılaşılan hususlardandır. Konunun vergisel boyutu ayrıca önem arz etmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61....
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( II )
Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...
SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI ( I )
Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak...