Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA ALACAKLI KAMU İDARELERİ...
KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA ALACAKLI KAMU İDARELERİ BORÇLU KİŞİLERİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI İPTAL DAVASI AÇABİLMEKTEDİR Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim,...
KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA DEVLETİN BAŞVURDUĞU YÖNTEMLER ( II )
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA DEVLETİN BAŞVURDUĞU YÖNTEMLER ( I )
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
AR-GE VE YAZILIM FAALİYETLERİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ (II)
Bir önceki yazımızda da ifade ettiğimiz üzere Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve...
AR-GE VE YAZILIM FAALİYETLERİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ (I)
6518 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen 5/B maddesi ile Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren...
E-FATURA DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HALDE KAĞIT OLARAK DÜZENLENEN FATURALAR YOK HÜKMÜNDE OLMAYACAK
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. a) Petrol Piyasası...
GERİYE DÖNÜK MÜKELLEFİYET TESİSİNDE UYGULANAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ARTIK KESİLEMEYECEK
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca mükelleflere vergi beyannamelerinin ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarının Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu), mal ve hizmet satışlarının ise Form Bs (Mal ve Hizmet...
KDV ORANININ TESPİTİNDE KONUTLARDA NET ALAN HESABI NASIL YAPILIR ?
Bilindiği üzere net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimlerinde KDV %1 oranında uygulanmaktadır. 150 m2'yi aşan konut teslimleri ise %18 oranında KDV'ye tabidir. Net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan; Büyükşehir Belediyesi...
KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR ?
Bilindiği üzere ticari hayatta özellikle kira sözleşmelerinde başlangıçta öngörülen süre, tarafların yeni bir anlaşma yapmasına gerek kalmaksızın kendiliğinde uzayabilmektedir. Sözleşmede mevcut bulunan hüküm uyarınca tarafların olumsuz...
2014 YILINDA GAYRİMENKUL SATAN GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN DURUMU
Gerçek kişiler bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelir vergisine tabi kazançlarını, izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı 25 Mart...
ŞİRKETLERE SERMAYE AMORTİMANI GETİRİLİYOR
İktidar Partisi Milletvekillerince 9 Mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifi ile sermaye şirketlerine, ödenmiş sermayeleri üzerinden hesaplanacak belli bir tutarın kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek...
ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARINDA MÜKELLEFLERE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU AÇTI (II)
Bir önceki yazımızda, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açıldığı ve başvurunun usul ve esaslarının neler olduğu hususları detaylı olarak anlatılmıştı. Bu yazımızda da vergi davaları...
ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARINDA MÜKELLEFLERE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU AÇTI (I)
Bilindiği üzere 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Anayasa'mızda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılmış olmasıdır. 6216 sayılı 'Anayasa...
ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLIĞI SONLANDIRAN PAY DEVİRLERİNDE VERGİ UYGULAMASI
Uygulamada mükelleflerin belirli işleri almak için ortaklık şeklinde ihalelere girmeleri ve ihale neticesinde yüklenilen işi birlikte sorumluluk esası çerçevesinde ortaklık şeklinde ifa etmeleri sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Adi...
KAMU ALACAKLARINDA BORÇLUNUN ÖLÜMÜ VE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMA ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM
Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013...
TÜRKİYE'DE KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI VE BU KIYMETLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKLERİ (II)
Uluslararası altın ticaretinde uygulanmakta olan ons kavramı bir İngiliz ağırlık birimi olup 1 kg altın 32,1507465 onsa karşılık gelmekte, 1 ons altın ise 31,1035 grama karşılık gelmektedir. Özellikle elmas ve pırlanta ürünlerinde kullanılan...
TÜRKİYE'DE KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI VE BU KIYMETLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKLERİ ( I )
1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı ve ihracatı serbestleştirildi. Altın ticaretinin liberalleştirilmesi yönünde alınan kararlarla,...
2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI
Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kanunlarında yer alan maktu had ve tutarları, anılan Kanunların kendisine verdiği yetkiye istinaden 2015 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirledi. İlgili Kanunlar uyarınca Bakanlık...
YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALARIN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİSEL BOYUTU
Ticari işletme sahipleri veya şirket yöneticileri ticari faaliyetle ile ilgili olarak sıklıkla yurt dışına çıkmakta ve muhtelif harcamalar yapmaktadırlar. Söz konusu harcamaların Türkiye'de yasal kayıtlara alınması hususunda tereddütler...
MALİYE BAKANLIĞI MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN VEKALET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİLEME USULÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir. KDV uygulamasında hizmet; teslim ve teslim sayılan haller...
FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
Fatura ile ilgili yasal düzenlemelere Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Vergi Usul Kanunu'nda yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı...
ÖĞRENCİ BURSLARI GİDER YAZILABİLİR Mİ ?
Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi mükelleflerinin son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerine öğrenim bursu vermesi durumu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durum Ülkemizde giderek yaygınlaşan takdire şayan sosyal dayanışma...
MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ İNTİKALLE EDİNİLEN ARSALARIN KAT KARŞILIĞI DEVRİNDE VERGİLEME
Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesinde gelir vergisine tabi "değer artışı kazançları" tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı...