Erdal SÖNMEZ / Son Makaleleri

Erdal SÖNMEZ / Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

KDV İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUBUNDA SÜRE UZATILDI

Bilindiği üzere, KDV iade alacaklarının KDV mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SGK prim borçlarına mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 84 ve 117 seri no.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer...
31 Ocak 2014

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİ VE DEVİR USULLERİ

Anonim şirketlerde pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olarak çıkarılabilmektedir. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Şirket esas sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, payın türü...
24 Ocak 2014

VERGİ UYGULAMASINDA MUKİMLİK BELGESİ VE ÖNEMİ

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında, gerçek veya tüzel kişilerin hangi durumlarda bir ülkenin mukimi sayılacağı ve hangi ülke kanunlarına göre vergilendirileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ülkemizin diğer ülkeler ile...
17 Ocak 2014

2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI

2014 yılında uygulanacak bazı vergi oranı ve tutarları Maliye Bakanlığı'nca ilan edildi. Uygulamada en sık karşılaşılan oran ve tutarlar aşağıda özet halinde belirtilmiştir. 1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı...
10 Ocak 2014

TAŞIT ARAÇLARINDA ÖTV MATRAHI NASIL HESAPLANIYOR ?

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre, taşıt araçları için verginin matrahı, bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül ediyor. ÖTV mükelleflerince Kanun'a...
03 Ocak 2014

YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE FON HESAPLARI SERMAYEYE EKLENMEDİKÇE SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMIYOR

6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 462. maddesine göre anonim şirketlerde sermaye artırımında; 1. Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin...
27 Aralık 2013

A.Ş.’LERDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
20 Aralık 2013

KASKO DEĞERİNİN ALTINDA TAŞIT SATIŞI MÜMKÜN MÜ?

Uygulamada mükelleflerin, taşıt aracı satışlarında kasko değeri ile gerçek satış bedelinden hangisinin fatura edileceği hususunda tereddüte düştükleri görülmektedir. Geçmişte Vergi idaresi, araç satışlarında kasko bedelinin altında...
13 Aralık 2013

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINDA TAKVİM NETLEŞTİ

Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile mükelleflerin elektronik defter tutma zorunluluğu ile ilgili takvim netleştirildi. Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel...
06 Aralık 2013

TASFİYE NETİCESİNDE DEĞERİ KALMAYAN İŞTİRAK HİSSELERİNİN VERGİSEL AKIBETİ

Bilindiği üzere şirketler temettü geliri elde etmek, faaliyette bulunduğu sektörü ilgilendiren alanlara yatırım yapmak, ürettiği ürünlerin pazarlamasını kolay gerçekleştirmek gibi amaçlarla kuruluş aşamasında veya sonradan farklı şirketlere...
29 Kasım 2013

MÜKELLEFLER ŞÜPHELİ HALE GELEN TİCARİ ALACAKLARI İÇİN KARŞILIK GİDERİ AYIRABİLİRLER

Vergi Usul Kanunu'nun 323. maddesine göre, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine...
22 Kasım 2013

LİMİTED ŞİRKET VERGİ BORCUNUN TAHSİLİNDE TAKİP SIRASI

Vergi daireleri limited şirketlerin tahakkuk eden vergilerinin vadesinde ödenmediği durumlarda, doğrudan doğruya şirket ortaklarına ödeme emri gönderebilmektedir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 35. maddesinde,...
15 Kasım 2013

MÜKELLEFLER VERGİ İADELERİNİ İNTERNET ORTAMINDA TALEP EDEBİLECEKLER

Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet...
08 Kasım 2013

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere elektronik ticaret son yıllarda toplam ticaretin önemli bir kısmını oluşturmaya başladı. İnternet ortamında yapılan satışlar için düzenlenecek belgelerin ve vergi uygulamalarının normal satışlarda izlenecek yöntemden...
01 Kasım 2013

ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ...

ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE  BAŞVURU ZORUNLULUĞU KALDIRILDI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndan önce yürürlükte bulunan (Eski) Ticaret Kanunu uygulamasında, şirketlerin sermaye artırımlarında...
24 Ekim 2013

KDV İSTİSNASI UYGULAMASINDA HİZMET İHRACATI NE DEMEKTİR

KDV Kanunu'nun 11/1-a maddesi uyarınca yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV'ye tabi değil. Kanun'a göre bir işlemin hizmet ihracı olarak değerlendirilebilmesi için hizmetlerin yurtdışındaki bir müşteri için...
10 Ekim 2013

ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİNDE TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURU ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nun 127. madde hükmü uyarınca ticaret şirketlerine sermaye olarak; a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, b) Fikri mülkiyet hakları, c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,...
03 Ekim 2013

ŞİRKETLERİN WEB SAYFASI OLUŞTURMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ SON HATIRLATMALAR

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Şirketlerce kurulacak internet sitelerine ilişkin düzenlemelere ise Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesinde yer verildi. Buna göre: a) Bağımsız...
27 Eylül 2013

YENİ FİNANSAL KİRALAMA KANUNU İLE KİRACILARA SAT VE GERİ KİRALA İMKANI GETİRİLDİ

13 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6361 sayılı 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile finansal kiralama (leasing) işlemlerinde önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Anılan Kanun'la...
20 Eylül 2013

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( IV )

Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Önceki yazılarımızda...
13 Eylül 2013

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( III )

Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Önceki yazılarımızda...
06 Eylül 2013

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( II )

Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Bir önceki...
30 Ağustos 2013

YENİ GELİR VERGİSİ YASA TASARISI NELER GETİRİYOR ( I )

Gelir vergisinde önemli değişiklikler içeren Yasa Tasarısı 13 Haziran'da Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı üzerindeki Meclis çalışmalarının Ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Tasarı ana...
23 Ağustos 2013

FATURA VE BENZERİ BELGE VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI HALİNDE KESİLECEK CEZA VE DÖNEMİ

Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesi uyarınca verilmesi ve alınması icabeden - Fatura, - Gider pusulası, - Müstahsil makbuzu - Serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara...
16 Ağustos 2013

İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA İBRANAMELER İN GEÇERLİK ŞARTLARI

İbra, ibraname, ibra sözleşmesi kavramı gerek ticari hayatta gerekse özellikle tüzel kişiler hukukunun tatbikinde sıklıkla karşılaşılan kavramlardandır. İbra kelimesi arapça kökenli olup aklama, temize çıkarma anlamına gelmektedir. Genel...
02 Ağustos 2013

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN SON GÜNLER

  Bilindiği üzere 6486 sayılı (Varlık Barışı) Kanunu'nun kapsamına 15.04.2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları...
26 Temmuz 2013

ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINDA SON DURUM

Bilindiği üzere 14.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Gerek anılan Tebliğ gerekse...
19 Temmuz 2013

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM

426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirildi.  Gerek anılan Tebliğ gerekse bu Tebliğ'de değişiklik yapan 427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği...
11 Temmuz 2013

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE HAZIRLANMASI ZORUNLU YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU

  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinde, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları transfer fiyatlandırması...
28 Haziran 2013

YENİDEN VARLIK BARIŞI (II)

Bir önceki yazımızda ifade ettiğimiz üzere Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan 6486 Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Yasanın kapsamına 15.04.2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel...
20 Haziran 2013

YENİDEN VARLIK BARIŞI (I)

Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan 6486 Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Yasanın kapsamına 15.04.2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında...
14 Haziran 2013

YURT DIŞI FUAR KATILIM HARCAMALARI DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN KARŞILANMAKTADIR ( II)

Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği İhracatın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmaların hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek...
06 Haziran 2013

YURT DIŞI FUAR KATILIM HARCAMALARI DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN KARŞILANMAKTADIR ( I )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yayımlanan Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonlarının...
30 Mayıs 2013

VERGİ LEVHALARI İŞ YERLERİNDE BULUNDURULMAK ZORUNDA

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklik ile geçen yıldan itibaren mükelleflerin vergi levhasını iş yerlerine asma zorunluluğu kaldırıldı. Gelir Vergisinde ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri (yazıhane açmış...
24 Mayıs 2013

DÖVİZLİ İŞLEMLERDE KDV MATRAHININ TESPİTİ

DÖVİZLİ İŞLEMLERDE KDV MATRAHININ TESPİTİ KDV Kanunu'na göre Türkiye'de yapılan; - Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler, - Her türlü mal ve hizmet ithalatı, - Söz konusu maddede...
16 Mayıs 2013

ŞİRKETLERİN YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNE DEVLETÇE SAĞLANAN DESTEKLER ( II )

Bir önceki yazımızda değindiğimiz üzere, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yayımlanan muhtelif Tebliğlerle, şirketlerin yurt dışı mağaza, depo, ofis, showroom veya reyon gibi birimleri ile marka ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının...
09 Mayıs 2013

ŞİRKETLERİN YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNE DEVLETÇE SAĞLANAN DESTEKLER ( I )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yayımlanan muhtelif Tebliğlerle, şirketlerin yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının bir kısmı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanabiliyor....
03 Mayıs 2013

BÜTÜN ANONİM ŞİRKETLERE DENETİM YAPTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bilindiği üzere 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlenmişti. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2013 yılından itibaren...
25 Nisan 2013

İŞ DAVALARI NETİCESİNDE MAHKEME KARARI UYARINCA İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİSEL BOYUTU

Bilindiği üzere muhtelif nedenlerle işten çıkarılan işçiler açmış oldukları davalarda çoğunlukla tazminat almaya hak kazanmaktadırlar. İş Kanun hükümlerine istinaden işveren aleyhine verilen işe başlatmama tazminatlarının vergisel...
18 Nisan 2013

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLADI

19.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere elektronik tebligat uygulamasına geçildi. Elektronik tebligat uygulaması; - Kazai merciler (yargı mercileri), - Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, - Özel bütçeli idareler, - Kamu düzenleyici ve...
11 Nisan 2013
banner255
banner133
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:13
Öğle 12:51
İkindi 16:49
Akşam 20:19
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@