Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI
Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kanunlarında yer alan maktu had ve tutarları, anılan Kanunların kendisine verdiği yetkiye istinaden 2016 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirledi. İlgili Kanunlar uyarınca Bakanlık...
KDV YÖNÜNDEN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
KDV mükellefleri Aralık 2015 dönemi KDV beyanlarını düzenlerken aşağıda belirtilen hususları dikkate almak zorundadırlar. 1. Binek Otomobil Alımlarına Ait KDV/ÖTV Doğrudan Gider Yazılabileceği Gibi Maliyete de İntikal Ettirilebilir 3065...
TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN ASGARİ HADDİ 7 BİN TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğunun asgari haddi 8.000.-TL'den 7.000.-TL'ye düşürüldü. Bilindiği üzere mükellefler işlemleri ile ilgili...
MALİYE BAKANLIĞI BAZI MÜKELLEFİYETLERE İLİŞKİN SÜRELERİ UZATTI
1. Kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerinin elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu 01.04.2016 tarihine kadar uzatıldı. 2. Mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 2014 yılı satışları veya gayrisafi...
MÜKELLEFLER 1 OCAK 2016 TARİHİNE KADAR ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLMAK ZORUNDALAR
Vergi Usul Kanunu'nda 2010 yılında yapılan düzenleme ile vergi dairelerine, tebliği gereken evraka ilişkin tebligatı elektronik ortamda yapabilme imkanı sağlanmıştı. Maliye Bakanlığı yayımladığı 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu...
ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR? (II)
Elektronik arşiv uygulaması şu aşamada mükelleflere getirilen bir zorunluluk değildir. Uygulamaya ilişkin tek istisna, internet üzerinden satış yapan mükelleflerle ilgilidir. Maliye Bakanlığı düzenlemesi uyarınca, internet üzerinden mal ve...
ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI NEDİR AVANTAJLARI NELERDİR (I)
Elektronik arşiv uygulaması şu aşamada mükelleflere getirilen bir zorunluluk değildir. Uygulamaya ilişkin tek istisna, internet üzerinden satış yapan mükelleflerle ilgilidir. Maliye Bakanlığı düzenlemesi uyarınca, internet üzerinden mal ve...
E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA 1 OCAK 2016 TARİHİ İTİBARİYLE GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER
Maliye Bakanlığı'nca 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletildi. Buna...
KİRACILAR TARAFINDAN GAYRİMENKULLERE YAPILAN İLAVE YATIRIMLARIN MÜLK SAHİBİBE BEDELİZ DEVRİ VERGİYE TABİDİR
Uygulamada sıklıklı gerçek kişilere ait gayrimenkullerin firmalara işyeri olarak kiraya verildiği, kiracı firmalarca kiralanan bu gayrimenkullere ilave yatırımlar yapıldığı ve kira süresinin bitiminde de bu ilave yatırımların bedelsiz olarak...
YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu kapsamdaki satışlarını belgelendirmek için ödeme...
MÜKELLEFLER GERİ TAHSİL EDEMEDİKLERİ AVANSLARI VERGİ MATRAHLARININ TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALABİLİRLER
Ticari hayatta işletmeler yurt içi veya yurt dışındaki firmalara ticari faaliyetlerinin bir gereği olarak avans verebilmektedir. Bu avanslar çoğunlukla mal siparişi veya hizmet ifası öncesinde karşı firmanın finansman ihtiyacına cevap verme...
ANONİM ŞİRKETLERDE HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENEDİ UYGULAMASI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca anonim şirketler ortaklarına hamiline yazılı hisse senedi verebilmektedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara...
KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE GAYRİMENKULLERİN HACZİ VE MÜKELLEFİN HAKLARI
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HACİZ UYGULAMASI ( III )
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HACİZ UYGULAMASI ( II )
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE HACİZ UYGULAMASI ( I )
Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
DEVLET ALACAKLARI NE ZAMAN ZAMANAŞIMINA UĞRAR?
Kamu alacaklarında Kanun'da yazılı süreler içinde tahsil edilemeyen alacaklar zamanaşımına uğramaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 102. maddesinde; 'Amme alacağı, vadesinin rastladığı...
ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLIYOR ( II )
Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinde yapılan düzenleme ile vergi dairelerine, tebliği gereken evraka ilişkin tebligatı elektronik ortamda yapabilme imkanı sağlandı. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi...
ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLIYOR ( I )
Vergi Usul Kanunu'nun 107/A maddesinde yapılan düzenleme ile vergi dairelerine, tebliği gereken evraka ilişkin tebligatı elektronik ortamda yapabilme imkanı sağlandı. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi...
YURT DIŞINDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN DE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLMEKTEDİR
Vergi Usul Kanunu'nun şüpheli alacaklarla ilgili 323. maddesine göre; 'Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir...
İŞ AKDİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE...
İŞ AKDİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE (KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA) SONLANDIRILMASI DURUMUNDA ÖDENEN KIDEM TAZMİNATLARI GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR? Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesi ile 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde...
İPTAL EDİLEN SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR?
Damga Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Kanun'un 2. maddesinde ise vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini...
REZİDANS, HOME OFİS, BÜRO OLARAK İNŞA EDİLEN ANCAK KONUT OLARAK TESLİM EDİLEN TAŞINMAZLARDAKİ KDV UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 60 sıra numaralı KDV Sirküleri'nde; taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınacağı ve KDV oranının buna göre belirleneceği açıklanmıştı....
SERMAYE AMORTİSMANI UYGULAMASI BAŞLADI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine 6637 sayılı Kanunla eklenen ( ı ) bendi hükmü ile sermaye şirketlerine, Kanun'da öngörülen şekilde nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanacak tutarın %50'sini kurum kazancının tespitine...

banner303

banner155