Erdal SÖNMEZ / Son Makaleleri

Erdal SÖNMEZ / Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

İŞ AKDİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE...

İŞ AKDİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE (KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA) SONLANDIRILMASI DURUMUNDA ÖDENEN KIDEM TAZMİNATLARI GELİR VERGİSİNE TABİ MİDİR? Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesi ile 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde...
21 Ağustos 2015

İPTAL EDİLEN SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR?

Damga Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Kanun'un 2. maddesinde ise vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini...
14 Ağustos 2015

REZİDANS, HOME OFİS, BÜRO OLARAK İNŞA EDİLEN ANCAK KONUT OLARAK TESLİM EDİLEN TAŞINMAZLARDAKİ KDV UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ

Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 60 sıra numaralı KDV Sirküleri'nde; taşınmaz teslimlerinde teslime konu taşınmazın işlem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınacağı ve KDV oranının buna göre belirleneceği açıklanmıştı....
07 Ağustos 2015

SERMAYE AMORTİSMANI UYGULAMASI BAŞLADI

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine 6637 sayılı Kanunla eklenen ( ı ) bendi hükmü ile sermaye şirketlerine, Kanun'da öngörülen şekilde nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanacak tutarın %50'sini kurum kazancının tespitine...
31 Temmuz 2015

KAREKODLU ÇEK UYGULAMASI BAŞLADI

Ülkemizde 15 Haziran tarihinden itibaren karekodlu çek uygulamasına geçildi. Karekodlu çekin üzerine bankalar tarafından, banka ve şube bilgilerini, keşidecinin hesap numarasını ve çek numarasını içeren bir karekod basılıyor. Karekodun sorgulanmasıyla...
24 Temmuz 2015

MALİ TATİL UYGULAMASI

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali...
10 Temmuz 2015

E-DEFTER TUTMA VE E-FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Maliye Bakanlığınca 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere...
03 Temmuz 2015

VERGİ DAİRELERİ ELEKTRONİK YOKLAMA UYGULAMASINA GEÇİYOR

Vergi daireleri, yoklamaya yetkili memurları vasıtasıyla mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek amacıyla mükellefler nezdinde yoklama yapabilmektedirler. Yoklamaya yetkili memurlar,...
26 Haziran 2015

KAMU ALACAKLARINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI

Kamu alacağının vadesinde ödenmesi, haciz uygulanması veya haczedilen malın paraya çevrilmesi hallerinin kamu borçlusunu çok zor duruma düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, Kanunun ve alacaklı kamu idarelerinin öngördüğü şartlarla,...
19 Haziran 2015

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI UYARINCA... -2

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI UYARINCA ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİ KENDİLERİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKLAR ( II ) Bir önceki yazımızda da ifade ettiğimiz üzere Anayasa Mahkemesi 3 Nisan 2015...
12 Haziran 2015

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI UYARINCA... -1

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI UYARINCA ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİ KENDİLERİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKLAR (I) Anayasa Mahkemesi 3 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararı...
05 Haziran 2015

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA ALACAKLI KAMU İDARELERİ...

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA ALACAKLI KAMU İDARELERİ BORÇLU KİŞİLERİN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI İPTAL DAVASI AÇABİLMEKTEDİR Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim,...
29 Mayıs 2015

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA DEVLETİN BAŞVURDUĞU YÖNTEMLER ( II )

Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
22 Mayıs 2015

KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINDA DEVLETİN BAŞVURDUĞU YÖNTEMLER ( I )

Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
16 Mayıs 2015

AR-GE VE YAZILIM FAALİYETLERİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ (II)

Bir önceki yazımızda da ifade ettiğimiz üzere Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve...
08 Mayıs 2015

AR-GE VE YAZILIM FAALİYETLERİ SONUCU ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ (I)

6518 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen 5/B maddesi ile Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren...
01 Mayıs 2015

E-FATURA DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HALDE KAĞIT OLARAK DÜZENLENEN FATURALAR YOK HÜKMÜNDE OLMAYACAK

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. a) Petrol Piyasası...
24 Nisan 2015

GERİYE DÖNÜK MÜKELLEFİYET TESİSİNDE UYGULANAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ARTIK KESİLEMEYECEK

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca mükelleflere vergi beyannamelerinin ve belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarının Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu), mal ve hizmet satışlarının ise Form Bs (Mal ve Hizmet...
17 Nisan 2015

KDV ORANININ TESPİTİNDE KONUTLARDA NET ALAN HESABI NASIL YAPILIR ?

Bilindiği üzere net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimlerinde KDV %1 oranında uygulanmaktadır. 150 m2'yi aşan konut teslimleri ise %18 oranında KDV'ye tabidir. Net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan; Büyükşehir Belediyesi...
10 Nisan 2015

KENDİLİĞİNDEN UZAYAN SÖZLEŞMELER DAMGA VERGİSİNE TABİ MİDİR ?

Bilindiği üzere ticari hayatta özellikle kira sözleşmelerinde başlangıçta öngörülen süre, tarafların yeni bir anlaşma yapmasına gerek kalmaksızın kendiliğinde uzayabilmektedir. Sözleşmede mevcut bulunan hüküm uyarınca tarafların olumsuz...
03 Nisan 2015

2014 YILINDA GAYRİMENKUL SATAN GERÇEK KİŞİLERİN BEYAN DURUMU

Gerçek kişiler bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelir vergisine tabi kazançlarını, izleyen yılın Mart ayının 25. günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı 25 Mart...
27 Mart 2015

ŞİRKETLERE SERMAYE AMORTİMANI GETİRİLİYOR

İktidar Partisi Milletvekillerince 9 Mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifi ile sermaye şirketlerine, ödenmiş sermayeleri üzerinden hesaplanacak belli bir tutarın kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek...
20 Mart 2015

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARINDA MÜKELLEFLERE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU AÇTI (II)

Bir önceki yazımızda, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açıldığı ve başvurunun usul ve esaslarının neler olduğu hususları detaylı olarak anlatılmıştı. Bu yazımızda da vergi davaları...
13 Mart 2015

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ DAVALARINDA MÜKELLEFLERE BİREYSEL BAŞVURU YOLUNU AÇTI (I)

Bilindiği üzere 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla Anayasa'mızda önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılmış olmasıdır. 6216 sayılı 'Anayasa...
06 Mart 2015

ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLIĞI SONLANDIRAN PAY DEVİRLERİNDE VERGİ UYGULAMASI

Uygulamada mükelleflerin belirli işleri almak için ortaklık şeklinde ihalelere girmeleri ve ihale neticesinde yüklenilen işi birlikte sorumluluk esası çerçevesinde ortaklık şeklinde ifa etmeleri sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Adi...
27 Şubat 2015

KAMU ALACAKLARINDA BORÇLUNUN ÖLÜMÜ VE MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

Bizim hukuk sistemimizde devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait; a) Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asli alacaklar, b) Gecikme zammı, gecikme faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar...
20 Şubat 2015

ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMA ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM

Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre, 2013...
13 Şubat 2015

TÜRKİYE'DE KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI VE BU KIYMETLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKLERİ (II)

Uluslararası altın ticaretinde uygulanmakta olan ons kavramı bir İngiliz ağırlık birimi olup 1 kg altın 32,1507465 onsa karşılık gelmekte, 1 ons altın ise 31,1035 grama karşılık gelmektedir. Özellikle elmas ve pırlanta ürünlerinde kullanılan...
06 Şubat 2015

TÜRKİYE'DE KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI VE BU KIYMETLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKLERİ ( I )

1993 yılında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yapılan değişikliklerle altının fiyatının belirlenmesi ile ithalatı ve ihracatı serbestleştirildi. Altın ticaretinin liberalleştirilmesi yönünde alınan kararlarla,...
30 Ocak 2015

2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI VERGİ ORANI VE TUTARLARI

Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi, KDV ve Damga Vergisi Kanunlarında yer alan maktu had ve tutarları, anılan Kanunların kendisine verdiği yetkiye istinaden 2015 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirledi. İlgili Kanunlar uyarınca Bakanlık...
23 Ocak 2015

YURT DIŞINDA YAPILAN HARCAMALARIN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİSEL BOYUTU

Ticari işletme sahipleri veya şirket yöneticileri ticari faaliyetle ile ilgili olarak sıklıkla yurt dışına çıkmakta ve muhtelif harcamalar yapmaktadırlar. Söz konusu harcamaların Türkiye'de yasal kayıtlara alınması hususunda tereddütler...
16 Ocak 2015

MALİYE BAKANLIĞI MAHKEMELERCE HÜKMOLUNAN VEKALET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ VE VERGİLEME USULÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir. KDV uygulamasında hizmet; teslim ve teslim sayılan haller...
09 Ocak 2015

FATURA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Fatura ile ilgili yasal düzenlemelere Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Vergi Usul Kanunu'nda yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı...
02 Ocak 2015

ÖĞRENCİ BURSLARI GİDER YAZILABİLİR Mİ ?

Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisi mükelleflerinin son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerine öğrenim bursu vermesi durumu ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durum Ülkemizde giderek yaygınlaşan takdire şayan sosyal dayanışma...
26 Aralık 2014

MİRAS YOLUYLA VEYA İVAZSIZ İNTİKALLE EDİNİLEN ARSALARIN KAT KARŞILIĞI DEVRİNDE VERGİLEME

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesinde gelir vergisine tabi "değer artışı kazançları" tanımlanmıştır. Anılan madde hükmüne göre; "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı...
19 Aralık 2014

GERÇEK KİŞİLERİN GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KAZANCIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINABİLECEK GİDERLER

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesi uyarınca gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak...
13 Aralık 2014

ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİ ( II )

10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" ile araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere önemli düzenlemeler yapıldı....
05 Aralık 2014

ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİ (I)

10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6550 sayılı "Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun" ile araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere önemli düzenlemeler yapıldı....
28 Kasım 2014

ELEKTRONİK TİCARET İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ile konuya ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Anılan Kanunla elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir....
21 Kasım 2014

YENİ NESİL ÖKC KULLANIM ZORUNLULUĞUNDA SON DURUM

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'a göre, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı...
14 Kasım 2014
banner255
banner133
-6°
açık
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:30
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@