Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİ KDV'DEN İSTİSNA EDİLDİ
8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendi ile Türkiye'de yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV'den...
VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE 1 OCAK 2018’DEN İTİBAREN  % 5 VERGİ İNDİRİMİ
8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121. maddesinde yapılan düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi getirildi. Anılan düzenleme uyarınca ticari, zirai...
İŞVERENLERE STOPAJ GELİR VERGİSİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ
1. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile işverenlere stopaj gelir vergisi teşviki getirildi Bu teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede...
MUHTASAR VERGİ BEYANNAMESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ BİRLEŞTİRİLDİ
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 sıra numaralı "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği" ile muhtasar vergi beyannamesi ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması konusunda düzenleme ve açıklamalar yapıldı....
KDV UYGULAMALARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 seri no.lu KDV Tebliği ile vergi idaresinin uygulamalarına yönelik çok önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan...
KOBİ BİRLEŞMELERİNE VERGİSEL TEŞVİK GETİRİLDİ
6770 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesine eklenen beşinci fıkra hükmü ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kurumlar...
VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
27.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı ile Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı.  Yapılan değişikliler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:  1. Kamu kurum ve kuruluşları...
AF KAPSAMINDA VERGİ VE PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRAN MÜKELLEFLERE ÖDEMEYE İLİŞKİN YENİ İMKANLAR SUNULDU
27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile başta 6736 sayılı Kanun kapsamında vergi ve sgk prim borçlarını yeniden yapılandıran ancak ödeme yapamadığı için hakkı düşen borçlular olmak...
GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE ÖDENEN GÜNDELİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Özel şirketler personelini sürekli görev mahalli dışında (yurtdışında veya yurtiçinde) geçici olarak görevlendirebilmektedir. Geçici görevlendirmede personele, harcamalarına karşılık olmak üzere belge karşılığı ödeme yapılabileceği...
YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI GELİYOR
Yatırımların teşvik edilmesi ve devlet tarafından desteklenmesi amacıyla 07.09.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...
BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNE VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesine 6728 sayılı Kanunla eklenen hüküm ile bölgesel yönetim merkezleri belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Muafiyet için: a) Bölgesel yönetim merkezlerinin Ekonomi Bakanlığı'ndan...
VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI
30.06.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9608 sayılı Bakalar Kurulu Kararı ile varlık barışından yararlanma süresi 30.06.2017 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer...
ARAÇ SAHİPLERİNİN 2017 YILINDA ÖDEYECEĞİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI İLAN EDİLDİ
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılıyor....
KOBİ'LERİN CAN SİMİDİ KREDİ GARANTİ FONU
8 Aralık 2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısının akabinde Hükümetçe yapılan açıklama ile Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından KOBİ'lere verilecek toplam kefalet tutarının 250 milyar TL'ye çıkarılacağı ilan edildi....
YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR 31 ARALIK’A  KADAR VERGİSİZ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLECEK
6736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu...
BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ  
24 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6761 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun'un 7. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12/c maddesi...
ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından...
YENİDEN VARLIK BARIŞI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( II )
09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( I )
09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
VERGİ AFFI UYGULAMASINDA TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( II )
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( I )
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA ALINMASI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİALARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA BEYANI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GETİRİLEN KASA AFFININ UYGULAMA ESASLARI
Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( I )
Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( II )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Anılan Kanun'a ilişkin geçtiğimiz...
6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( I )
9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler aşağıda...