Erdal SÖNMEZ / Son Makaleleri

Erdal SÖNMEZ / Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

E-FATURA DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

1 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARDA E-FATURA DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde;...
30 Haziran 2017

BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( III )

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki iki yazımızda yapılandırmaya konu kamu alacakları ile yapılandırmanın usul ve esasları...
23 Haziran 2017

BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( II )

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yazımızda yapılandırmaya konu kamu alacakları hakkında bilgi vermeye çalışmıştık....
16 Haziran 2017

BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( I )

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yasa ile ana hatları ile aşağıdaki düzenlemeler yapıldı: 1) Kesinleşmiş olup 27 Mayıs...
09 Haziran 2017

VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEFLER LEHİNE YAPILAN DÜZENLEMELER

31.10.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 25.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile mükellefler lehine önemli düzenlemeler yapıldı....
26 Mayıs 2017

SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE TAM KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

KDV Kanunu'na göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Sözü edilen faaliyetleri mutat ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olmak zorundadırlar. Arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanlar...
05 Mayıs 2017

SERMAYE ARTIRIMLARINA GETİRİLEN VERGİSEL TEŞVİĞİN UYGULAMA ESASLARI

Sermaye şirketleri, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kuruluşlarda ödenmiş sermayesinin nakit olarak karşılanan...
28 Nisan 2017

PERSONELE YEMEK VERMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI

a) Hizmet Erbabına İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8. maddesi uyarınca hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan...
14 Nisan 2017

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KONUT TESLİMLERİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI

1. Konut Teslimlerinde Geçerli KDV Oranları: Konut teslimlerinde KDV oranı, net alanı 150 m2'ye kadar olan teslimlerde %1, 150 m2'yi aşan teslimlerde ise %18 olarak uygulanmaktadır. Ancak net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan; Büyükşehir...
07 Nisan 2017

BAKANLAR KURULU KARARI İLE DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE KKDF ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

1. Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Düzenlemeler: 15.03.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; a) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, b)...
31 Mart 2017

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİ KDV'DEN İSTİSNA EDİLDİ

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendi ile Türkiye'de yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV'den...
24 Mart 2017

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE 1 OCAK 2018’DEN İTİBAREN  % 5 VERGİ İNDİRİMİ

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121. maddesinde yapılan düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi getirildi. Anılan düzenleme uyarınca ticari, zirai...
17 Mart 2017

İŞVERENLERE STOPAJ GELİR VERGİSİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

1. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile işverenlere stopaj gelir vergisi teşviki getirildi Bu teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede...
10 Mart 2017

MUHTASAR VERGİ BEYANNAMESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ BİRLEŞTİRİLDİ

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 sıra numaralı "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği" ile muhtasar vergi beyannamesi ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması konusunda düzenleme ve açıklamalar yapıldı....
03 Mart 2017

KDV UYGULAMALARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 seri no.lu KDV Tebliği ile vergi idaresinin uygulamalarına yönelik çok önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan...
24 Şubat 2017

KOBİ BİRLEŞMELERİNE VERGİSEL TEŞVİK GETİRİLDİ

6770 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesine eklenen beşinci fıkra hükmü ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kurumlar...
17 Şubat 2017

VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER

27.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı ile Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı.  Yapılan değişikliler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:  1. Kamu kurum ve kuruluşları...
10 Şubat 2017

AF KAPSAMINDA VERGİ VE PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRAN MÜKELLEFLERE ÖDEMEYE İLİŞKİN YENİ İMKANLAR SUNULDU

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile başta 6736 sayılı Kanun kapsamında vergi ve sgk prim borçlarını yeniden yapılandıran ancak ödeme yapamadığı için hakkı düşen borçlular olmak...
03 Şubat 2017

GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE ÖDENEN GÜNDELİKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Özel şirketler personelini sürekli görev mahalli dışında (yurtdışında veya yurtiçinde) geçici olarak görevlendirebilmektedir. Geçici görevlendirmede personele, harcamalarına karşılık olmak üzere belge karşılığı ödeme yapılabileceği...
27 Ocak 2017

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI GELİYOR

Yatırımların teşvik edilmesi ve devlet tarafından desteklenmesi amacıyla 07.09.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...
20 Ocak 2017

BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZLERİNE VERGİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4. maddesine 6728 sayılı Kanunla eklenen hüküm ile bölgesel yönetim merkezleri belirli şartlarla kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Muafiyet için: a) Bölgesel yönetim merkezlerinin Ekonomi Bakanlığı'ndan...
13 Ocak 2017

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ 30.06.2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI

30.06.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9608 sayılı Bakalar Kurulu Kararı ile varlık barışından yararlanma süresi 30.06.2017 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer...
06 Ocak 2017

ARAÇ SAHİPLERİNİN 2017 YILINDA ÖDEYECEĞİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI İLAN EDİLDİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılıyor....
30 Aralık 2016

KOBİ'LERİN CAN SİMİDİ KREDİ GARANTİ FONU

8 Aralık 2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısının akabinde Hükümetçe yapılan açıklama ile Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından KOBİ'lere verilecek toplam kefalet tutarının 250 milyar TL'ye çıkarılacağı ilan edildi....
16 Aralık 2016

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR 31 ARALIK’A  KADAR VERGİSİZ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLECEK

6736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu...
09 Aralık 2016

BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV ARTIŞINA GİDİLDİ  

24 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6761 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun'un 7. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12/c maddesi...
02 Aralık 2016

ŞİRKET AKTİFİNE KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından...
25 Kasım 2016

YENİDEN VARLIK BARIŞI

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
18 Kasım 2016

DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( II )

09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
11 Kasım 2016

DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ( I )

09.08.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda önemli düzenlemeler...
04 Kasım 2016

VERGİ AFFI UYGULAMASINDA TAKSİTLERİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
28 Ekim 2016

DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( II )

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
21 Ekim 2016

DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI ( I )

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
14 Ekim 2016

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA ALINMASI

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
07 Ekim 2016

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİALARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA BEYANI

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
30 Eylül 2016

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GETİRİLEN KASA AFFININ UYGULAMA ESASLARI

Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi...
23 Eylül 2016

SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( II )

Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
16 Eylül 2016

SSK BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ( I )

Kamuoyunda vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 19 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunla vergi yasaları...
09 Eylül 2016

6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( II )

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Anılan Kanun'a ilişkin geçtiğimiz...
25 Ağustos 2016

6728 SAYILI "YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" İLE YAPILAN DÜZENLEMELER ( I )

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çok sayıda Kanunda düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler aşağıda...
19 Ağustos 2016
banner255
banner133
-5°
parçalı az bulutlu
banner364
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 06:04
Güneş 07:33
Öğle 12:33
İkindi 15:00
Akşam 17:22
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@