Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7061 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çok sayıda vergi kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-2
Uygulamada rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Yine aynı Kanun uyarınca bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-1
5. Haczedilemeyecek Mallar: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar sayılmış ve maddenin (1) numaralı bendinde özel kanunlarında haczedilemeyeceği belirtilen malların da haczi...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( II )
1. Ödeme Emrine Dava Açılması: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 55. maddesine göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen bir amme alacağının takibi için düzenlenerek muhatabına tebliğ edilmiş olan ödeme emirlerine...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( I )
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 54. maddesinde, ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı ve cebren tahsilin; - Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse,...
ANONİM ŞİRKETLERDE SGK VE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
1. Vergi Borçlarında Sorumluluk: 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANMAKTA OLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI BU BÖLGELERDE ÜRETİLEN GAYRİ MADDİ HAKLARIN PATENTE VEYA EŞ DEĞER BELGELERE BAĞLANMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLABİLECEK
19 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri...
MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-3
29. Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanıyor. 30. Tüketici...
MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-2
11. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler. Bilindiği üzere sahillerde birçok yerde turizm işletmeleri Hazineden aldıkları yerler üzerinde otel yatırımlarını...
MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-1
TBMM'de görüşülmekte olan "Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile mükelleflere yeni mali yükler getirilirken bazı imkanların da sağlanması öngörülüyor....
KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE (DÜZELTME BEYANNAMELERİ DAHİL) İHTİRAZİ KAYIT KONULAMAZ DAVA AÇILAMAZ
Vergi Usul Kanunu'nun 378. maddesine göre kural olarak mükellefler, beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bununla birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/4. maddesinde,...
BAZI MÜKELLEF GRUPLARININ YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tebliğlerle: a) Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli...
ARIZİ (SÜREKLİLİK ARZ ETMEYEN) SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
1. Gelir Vergisi Yönünden: Gelir Vergisi Kanunu'nun 65. maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak tanımlanmıştır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya...
DÖVİZLİ SATIŞLARDA VERGİ UYGULAMALARI
1. KDV Yönünden: KDV Kanunu'nun 10. maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde ise bu belgelerde...
MÜKELLEFLERİN OHAL KAPSAMINDA HAZİNEYE DEVROLAN KURUMLARDAN OLAN ALACAKLARININ GİDER YAZILMASI MÜMKÜN DEĞİL
OHAL kapsamında yürürlüğe konulan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Devir işlemlerine ilişkin tedbirler" başlıklı 5 inci madde hükmü ile; "... ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne...
İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-2
8. Örtülü sermaye uygulaması açısından ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler, 9. Dönem sonu bilançosunda "Ortaklardan Alacaklar" hesabında bakiye...
İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-1
Bilindiği üzere vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda...
7033 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Anılan Kanunla yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır: 1. Organize sanayi bölgeleri,...
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE BORÇLARINI TECİL ETTİREBİLME İMKANI GETİRİLDİ
Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 'Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklendi. İlgili Yasa maddesine göre, Devlete ait olup Maliye...
1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASI MALİ TATİL
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil,...
E-FATURA DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR
1 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARDA E-FATURA DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde;...
BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( III )
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki iki yazımızda yapılandırmaya konu kamu alacakları ile yapılandırmanın usul ve esasları...
BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( II )
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yazımızda yapılandırmaya konu kamu alacakları hakkında bilgi vermeye çalışmıştık....
BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( I )
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yasa ile ana hatları ile aşağıdaki düzenlemeler yapıldı: 1) Kesinleşmiş olup 27 Mayıs...
VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEFLER LEHİNE YAPILAN DÜZENLEMELER
31.10.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 25.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile mükellefler lehine önemli düzenlemeler yapıldı....
SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE TAM KDV TEVKİFATI UYGULAMASI
KDV Kanunu'na göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Sözü edilen faaliyetleri mutat ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olmak zorundadırlar. Arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanlar...
SERMAYE ARTIRIMLARINA GETİRİLEN VERGİSEL TEŞVİĞİN UYGULAMA ESASLARI
Sermaye şirketleri, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kuruluşlarda ödenmiş sermayesinin nakit olarak karşılanan...
PERSONELE YEMEK VERMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI
a) Hizmet Erbabına İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8. maddesi uyarınca hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan...
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KONUT TESLİMLERİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI
1. Konut Teslimlerinde Geçerli KDV Oranları: Konut teslimlerinde KDV oranı, net alanı 150 m2'ye kadar olan teslimlerde %1, 150 m2'yi aşan teslimlerde ise %18 olarak uygulanmaktadır. Ancak net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan; Büyükşehir...
BAKANLAR KURULU KARARI İLE DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE KKDF ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
1. Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Düzenlemeler: 15.03.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; a) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, b)...