Erdal SÖNMEZ / Son Makaleleri

Erdal SÖNMEZ / Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-1

Çok geniş bir alanda af niteliğinde düzenlemeler yapan 7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile; -Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, -Dava açma ya da yargı aşamasında...
01 Haziran 2018

BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİ ORANLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

05.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile muhtelif vergi kanunlarında yer alan bazı oranlarda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ana hatları...
11 Mayıs 2018

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI-2

Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin...
05 Mayıs 2018

SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI-1

1. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu: Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-ı hükmü uyarınca, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma...
04 Mayıs 2018

7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-2

14. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istisna edilmiş işlemlerde indirilemeyen Katma Değer Vergisi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iadeye konu edilebilecek. 15....
14 Nisan 2018

7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-1

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7104 sayılı Kanunla muhtelif vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:...
13 Nisan 2018

7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-2

11. VUK'a eklenen Geçici 30. madde ile yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Buna göre; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran...
07 Nisan 2018

7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-1

27 Mart 2018 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanunla çok sayıda Kanunda değişiklikler yapıldı. Vergiye ilişkin değişiklikler aşağıda özet halinde açıklanmaya çalışılmıştır: 1. Gelir Vergisi Kanunu'nun...
06 Nisan 2018

SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM FAİZ ORANI 2017 YILI İÇİN %17,06 OLARAK DİKKATE ALINACAK

Kurumlar Vergisi Kanununun 'Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında; sermaye şirketleri, ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye...
30 Mart 2018

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BAŞLADI

Maliye Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi, vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer...
23 Mart 2018

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK SAYIDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la çok sayıda kanunda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler özet halinde...
16 Mart 2018

REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-2

8. Zamanında Yapılmayan İadeler İçin Devlet Mükelleflere Faiz Ödeyecek: Tasarı'ya göre iadesi gereken KDV'nin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde vergi idaresi...
10 Mart 2018

REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-1

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler içeren Kanun Tasarısı 27.02.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı ile KDV sistemimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülüyor: 1. Mükellefler...
09 Mart 2018

GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASI

Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesi ile; "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,...
02 Mart 2018

MERKEZ BANKASI DÖVİZ BORCU BULUNAN FİRMALARA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, ülkemizin döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere döviz borcu bulunan firmalara elektronik ortamda bildirimde...
23 Şubat 2018

İMALAT SANAYİNE YÖNELİK İNŞAAT HARCAMALARI NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV'Yİ MÜKELLEFLER DİLERLERSE İADE ALABİLİRLER

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. maddesine göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017...
09 Şubat 2018

STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI

İşletmeler stoklarında bulunan modası geçmiş, bozulmuş, eskimiş, kullanım süresi dolmuş emtiaları yetkili organlarının karar alması ile imha edebilmekte ve imha edilen malların stoklardan çıkışını gider olarak dikkate alabilmektedirler....
20 Ocak 2018

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Vergiye uyumlu mükelleflere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi indirimi getirildi. Vergi indirimi ilk kez 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde hesaplanan vergiler...
05 Ocak 2018

KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİSİ ARTIRILDI

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'gayrimenkul sermaye iradı” olarak tanımlanmakta ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradında verginin...
29 Aralık 2017

GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDENİYLE AYLIK NET ÜCRET GELİRLERİ .404,06 TL'NİN ALTINA DÜŞEN HİZMET ERBABINA İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİ YAPILACAK

Bilindiği üzere 2017 yılında asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti ve bu tutarlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti....
22 Aralık 2017

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7061 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çok sayıda vergi kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler...
15 Aralık 2017

AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-2

Uygulamada rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Yine aynı Kanun uyarınca bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı...
09 Aralık 2017

AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-1

5. Haczedilemeyecek Mallar: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar sayılmış ve maddenin (1) numaralı bendinde özel kanunlarında haczedilemeyeceği belirtilen malların da haczi...
08 Aralık 2017

AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( II )

1. Ödeme Emrine Dava Açılması: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 55. maddesine göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen bir amme alacağının takibi için düzenlenerek muhatabına tebliğ edilmiş olan ödeme emirlerine...
01 Aralık 2017

AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( I )

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 54. maddesinde, ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı ve cebren tahsilin; - Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse,...
25 Kasım 2017

ANONİM ŞİRKETLERDE SGK VE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

1. Vergi Borçlarında Sorumluluk: 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
17 Kasım 2017

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANMAKTA OLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI BU BÖLGELERDE ÜRETİLEN GAYRİ MADDİ HAKLARIN PATENTE VEYA EŞ DEĞER BELGELERE BAĞLANMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLABİLECEK

19 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri...
10 Kasım 2017

MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-3

29. Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanıyor. 30. Tüketici...
23 Ekim 2017

MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-2

11. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler. Bilindiği üzere sahillerde birçok yerde turizm işletmeleri Hazineden aldıkları yerler üzerinde otel yatırımlarını...
21 Ekim 2017

MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-1

TBMM'de görüşülmekte olan "Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile mükelleflere yeni mali yükler getirilirken bazı imkanların da sağlanması öngörülüyor....
20 Ekim 2017

KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE (DÜZELTME BEYANNAMELERİ DAHİL) İHTİRAZİ KAYIT KONULAMAZ DAVA AÇILAMAZ

Vergi Usul Kanunu'nun 378. maddesine göre kural olarak mükellefler, beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bununla birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/4. maddesinde,...
13 Ekim 2017

BAZI MÜKELLEF GRUPLARININ YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tebliğlerle: a) Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli...
06 Ekim 2017

ARIZİ (SÜREKLİLİK ARZ ETMEYEN) SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

1. Gelir Vergisi Yönünden: Gelir Vergisi Kanunu'nun 65. maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak tanımlanmıştır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya...
08 Eylül 2017

DÖVİZLİ SATIŞLARDA VERGİ UYGULAMALARI

1. KDV Yönünden: KDV Kanunu'nun 10. maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde ise bu belgelerde...
25 Ağustos 2017

MÜKELLEFLERİN OHAL KAPSAMINDA HAZİNEYE DEVROLAN KURUMLARDAN OLAN ALACAKLARININ GİDER YAZILMASI MÜMKÜN DEĞİL

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Devir işlemlerine ilişkin tedbirler" başlıklı 5 inci madde hükmü ile; "... ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne...
17 Ağustos 2017

İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-2

8. Örtülü sermaye uygulaması açısından ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler, 9. Dönem sonu bilançosunda "Ortaklardan Alacaklar" hesabında bakiye...
05 Ağustos 2017

İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-1

Bilindiği üzere vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda...
04 Ağustos 2017

7033 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Anılan Kanunla yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır: 1. Organize sanayi bölgeleri,...
21 Temmuz 2017

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE BORÇLARINI TECİL ETTİREBİLME İMKANI GETİRİLDİ

Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 'Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklendi. İlgili Yasa maddesine göre, Devlete ait olup Maliye...
14 Temmuz 2017

1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASI MALİ TATİL

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil,...
01 Temmuz 2017
banner255
banner133
19°
açık
Namaz Vakti 12 Ağustos 2020
İmsak 04:02
Güneş 05:40
Öğle 12:50
İkindi 16:41
Akşam 19:51
Yatsı 21:22

Gelişmelerden Haberdar Olun

@