Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
MÜKELLEFLERİN OHAL KAPSAMINDA HAZİNEYE DEVROLAN KURUMLARDAN OLAN ALACAKLARININ GİDER YAZILMASI MÜMKÜN DEĞİL
OHAL kapsamında yürürlüğe konulan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Devir işlemlerine ilişkin tedbirler" başlıklı 5 inci madde hükmü ile; "... ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne...
İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-2
8. Örtülü sermaye uygulaması açısından ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler, 9. Dönem sonu bilançosunda "Ortaklardan Alacaklar" hesabında bakiye...
İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-1
Bilindiği üzere vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda...
7033 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Anılan Kanunla yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır: 1. Organize sanayi bölgeleri,...
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE BORÇLARINI TECİL ETTİREBİLME İMKANI GETİRİLDİ
Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 'Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklendi. İlgili Yasa maddesine göre, Devlete ait olup Maliye...
1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASI MALİ TATİL
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise mali tatil,...
E-FATURA DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR
1 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARDA E-FATURA DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR 20.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde;...
BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( III )
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki iki yazımızda yapılandırmaya konu kamu alacakları ile yapılandırmanın usul ve esasları...
BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( II )
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki yazımızda yapılandırmaya konu kamu alacakları hakkında bilgi vermeye çalışmıştık....
BAZI KAMU ALACAKLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİLDİ ( I )
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yasa ile ana hatları ile aşağıdaki düzenlemeler yapıldı: 1) Kesinleşmiş olup 27 Mayıs...
VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEFLER LEHİNE YAPILAN DÜZENLEMELER
31.10.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 25.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile mükellefler lehine önemli düzenlemeler yapıldı....
SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE TAM KDV TEVKİFATI UYGULAMASI
KDV Kanunu'na göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Sözü edilen faaliyetleri mutat ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olmak zorundadırlar. Arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanlar...
SERMAYE ARTIRIMLARINA GETİRİLEN VERGİSEL TEŞVİĞİN UYGULAMA ESASLARI
Sermaye şirketleri, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kuruluşlarda ödenmiş sermayesinin nakit olarak karşılanan...
PERSONELE YEMEK VERMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI
a) Hizmet Erbabına İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna Uygulaması: Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8. maddesi uyarınca hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan...
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KONUT TESLİMLERİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ UYGULAMALARI
1. Konut Teslimlerinde Geçerli KDV Oranları: Konut teslimlerinde KDV oranı, net alanı 150 m2'ye kadar olan teslimlerde %1, 150 m2'yi aşan teslimlerde ise %18 olarak uygulanmaktadır. Ancak net alanı 150 m2'ye kadar olan konutlardan; Büyükşehir...
BAKANLAR KURULU KARARI İLE DAMGA VERGİSİ, HARÇLAR VE KKDF ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
1. Damga Vergisi Oranlarında Yapılan Düzenlemeler: 15.03.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; a) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, b)...
TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİ KDV'DEN İSTİSNA EDİLDİ
8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendi ile Türkiye'de yerleşik olmayanlara yapılan konut ve işyeri teslimleri KDV'den...
VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE 1 OCAK 2018’DEN İTİBAREN  % 5 VERGİ İNDİRİMİ
8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121. maddesinde yapılan düzenleme ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi getirildi. Anılan düzenleme uyarınca ticari, zirai...
İŞVERENLERE STOPAJ GELİR VERGİSİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ
1. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile işverenlere stopaj gelir vergisi teşviki getirildi Bu teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede...
MUHTASAR VERGİ BEYANNAMESİ İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ BİRLEŞTİRİLDİ
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 1 sıra numaralı "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği" ile muhtasar vergi beyannamesi ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek alınması konusunda düzenleme ve açıklamalar yapıldı....
KDV UYGULAMALARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 seri no.lu KDV Tebliği ile vergi idaresinin uygulamalarına yönelik çok önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan...
KOBİ BİRLEŞMELERİNE VERGİSEL TEŞVİK GETİRİLDİ
6770 sayılı Kanun'un 29. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesine eklenen beşinci fıkra hükmü ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kurumlar...
VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
27.01.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı ile Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı.  Yapılan değişikliler özet olarak aşağıda açıklanmıştır:  1. Kamu kurum ve kuruluşları...
AF KAPSAMINDA VERGİ VE PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRAN MÜKELLEFLERE ÖDEMEYE İLİŞKİN YENİ İMKANLAR SUNULDU
27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile başta 6736 sayılı Kanun kapsamında vergi ve sgk prim borçlarını yeniden yapılandıran ancak ödeme yapamadığı için hakkı düşen borçlular olmak...

banner155