Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÇALIŞANLARA MUHTELİF ADLAR ALTINDA YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25. maddesi ile vergilendirmede ücret gelirlerinin tarifinin yapıldığı 61. maddesinde önemli düzenlemeler yapıldı. Kanun'un...
MALİ TATİL BAŞLIYOR
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun ile her yıl 1 Temmuz-20 Temmuz arası 'mali tatil” ilan edilmiştir. 20 Temmuz-5 Eylül tarihleri arası ise adli tatildir. Mali tatil dolayısıyla son günü 1-20 Temmuz'a tekabül...
2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK FİZİKİ ORTAMDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ TASDİKİNİN YAPTIRILMASI ZORUNLU
Bilindiği üzere gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tacirler, ticari faaliyetlerinin takibi ve kazançlarının tespiti amacıyla Kanun ve ilgili idari düzenlemelere uygun...
MÜKELLEFLERE AKTİFLERİNE KAYITLI TAŞINMAZLARIN DEĞERİNİ GÜNCELLEME OLANAĞI GETİRİLDİ
7144 Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 31. madde hükmü ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazları...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-7
e) 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için 18.05.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-6
6. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-5
Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecek. 4.3. Kayıtlarda Yer Aldığı...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-4
a) Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin (b) fıkrasındaki 'defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-3
c) Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için; 2013 yılı için......1.810 TL'den, 2014 yılı için......1.916 TL'den, 2015 yılı için......2.034 TL'den, 2016 yılı için......2.164...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-2
d) Gümrük vergileri ve idari para cezaları, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-1
Çok geniş bir alanda af niteliğinde düzenlemeler yapan 7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile; -Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, -Dava açma ya da yargı aşamasında...
BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİ ORANLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
05.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile muhtelif vergi kanunlarında yer alan bazı oranlarda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ana hatları...
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI-2
Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin...
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI-1
1. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu: Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-ı hükmü uyarınca, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma...
7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-2
14. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istisna edilmiş işlemlerde indirilemeyen Katma Değer Vergisi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iadeye konu edilebilecek. 15....
7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-1
6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7104 sayılı Kanunla muhtelif vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:...
7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-2
11. VUK'a eklenen Geçici 30. madde ile yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Buna göre; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran...
7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-1
27 Mart 2018 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanunla çok sayıda Kanunda değişiklikler yapıldı. Vergiye ilişkin değişiklikler aşağıda özet halinde açıklanmaya çalışılmıştır: 1. Gelir Vergisi Kanunu'nun...
SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM FAİZ ORANI 2017 YILI İÇİN %17,06 OLARAK DİKKATE ALINACAK
Kurumlar Vergisi Kanununun 'Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında; sermaye şirketleri, ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye...
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BAŞLADI
Maliye Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi, vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer...
YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK SAYIDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la çok sayıda kanunda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler özet halinde...
REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-2
8. Zamanında Yapılmayan İadeler İçin Devlet Mükelleflere Faiz Ödeyecek: Tasarı'ya göre iadesi gereken KDV'nin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde vergi idaresi...
REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-1
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler içeren Kanun Tasarısı 27.02.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı ile KDV sistemimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülüyor: 1. Mükellefler...
GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASI
Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesi ile; "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,...
MERKEZ BANKASI DÖVİZ BORCU BULUNAN FİRMALARA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, ülkemizin döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere döviz borcu bulunan firmalara elektronik ortamda bildirimde...
İMALAT SANAYİNE YÖNELİK İNŞAAT HARCAMALARI NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV'Yİ MÜKELLEFLER DİLERLERSE İADE ALABİLİRLER
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. maddesine göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017...
STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI
İşletmeler stoklarında bulunan modası geçmiş, bozulmuş, eskimiş, kullanım süresi dolmuş emtiaları yetkili organlarının karar alması ile imha edebilmekte ve imha edilen malların stoklardan çıkışını gider olarak dikkate alabilmektedirler....
VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
Vergiye uyumlu mükelleflere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi indirimi getirildi. Vergi indirimi ilk kez 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde hesaplanan vergiler...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİSİ ARTIRILDI
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'gayrimenkul sermaye iradı” olarak tanımlanmakta ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradında verginin...
GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDENİYLE AYLIK NET ÜCRET GELİRLERİ .404,06 TL'NİN ALTINA DÜŞEN HİZMET ERBABINA İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİ YAPILACAK
Bilindiği üzere 2017 yılında asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti ve bu tutarlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti....