Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
YENİDEN VARLIK BARIŞI (I)
Varlık Barışı'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan 6486 Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Yasanın kapsamına 15.04.2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında...
YURT DIŞI FUAR KATILIM HARCAMALARI DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN KARŞILANMAKTADIR ( II)
Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği İhracatın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmaların hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek...
YURT DIŞI FUAR KATILIM HARCAMALARI DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN KARŞILANMAKTADIR ( I )
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yayımlanan Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile Türkiye'de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici / imalatçı organizasyonlarının...
VERGİ LEVHALARI İŞ YERLERİNDE BULUNDURULMAK ZORUNDA
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklik ile geçen yıldan itibaren mükelleflerin vergi levhasını iş yerlerine asma zorunluluğu kaldırıldı. Gelir Vergisinde ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri (yazıhane açmış...
DÖVİZLİ İŞLEMLERDE KDV MATRAHININ TESPİTİ
DÖVİZLİ İŞLEMLERDE KDV MATRAHININ TESPİTİ KDV Kanunu'na göre Türkiye'de yapılan; - Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler, - Her türlü mal ve hizmet ithalatı, - Söz konusu maddede...
ŞİRKETLERİN YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNE DEVLETÇE SAĞLANAN DESTEKLER ( II )
Bir önceki yazımızda değindiğimiz üzere, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yayımlanan muhtelif Tebliğlerle, şirketlerin yurt dışı mağaza, depo, ofis, showroom veya reyon gibi birimleri ile marka ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının...
ŞİRKETLERİN YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNE DEVLETÇE SAĞLANAN DESTEKLER ( I )
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca yayımlanan muhtelif Tebliğlerle, şirketlerin yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının bir kısmı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanabiliyor....
BÜTÜN ANONİM ŞİRKETLERE DENETİM YAPTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Bilindiği üzere 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlenmişti. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2013 yılından itibaren...
İŞ DAVALARI NETİCESİNDE MAHKEME KARARI UYARINCA İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİSEL BOYUTU
Bilindiği üzere muhtelif nedenlerle işten çıkarılan işçiler açmış oldukları davalarda çoğunlukla tazminat almaya hak kazanmaktadırlar. İş Kanun hükümlerine istinaden işveren aleyhine verilen işe başlatmama tazminatlarının vergisel...
ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLADI
19.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere elektronik tebligat uygulamasına geçildi. Elektronik tebligat uygulaması; - Kazai merciler (yargı mercileri), - Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, - Özel bütçeli idareler, - Kamu düzenleyici ve...
TEREDDÜTLÜ HUSUSLARDA MALİYE BAKANLIĞI’NDAN GÖRÜŞ ALMAK ÖNEMLİ HALE GELDİ
Bilindiği üzere vergi incelemesi Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmiş müesseselerdendir. Kanun'un 140. maddesinde, vergi inceleme elemanlarının inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecbur oldukları belirtilmiştir: 1. İncelemeye...
HÜKÜMET KOMİSERİ BULUNDURULACAK ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI
Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, anonim şirket genel kurul toplantılarının Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor. Eski Ticaret Kanunu'nun uygulama döneminde anonim şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında hükümet...
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLEN GELİRLERDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER
Bilindiği üzere gerçek kişilerce 1 Ocak- 31 Aralık 2012 döneminde elde edilen beyana tabi gelirlerin, Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar (1 Mart – 25 Mart) verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor....
MEVCUT MÜKELLEFLERİN ÖNEMLİ BİR KISMINA ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler belirlendi. Tebliğ'de elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma...
MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR
Gerçek kişilerin 2012 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi 1 mart 2013 tarihinde başladı. Mükelleflerin 2012 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 1- 25 mart  2013 tarihleri...
YURT DIŞINDAN SATIN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA MÜKELLEFLERİN VERGİSEL SORUMLULUĞU
Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin yurt dışından bilgisayar programı satın almaları son yıllarda sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Özellikle internet ortamında bilgisayar programının satın alınabilmesi, uygulamayı ciddi bir pazara...
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ( II )
Görevler ve Yetkiler Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit...
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ( I )
Bilindiği üzere anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.  Yeni Ticaret Kanunu'na göre yönetim kuruluna tüzel kişiler de seçilebilmektedir....
ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARINDA TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Şirketlerde genel kurul karar yeter sayıları yeniden düzenlenmiş, bu hususta eski Kanun'a göre önemli değişiklikler yapılmıştır. Bilindiği...
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BELİRLENDİ
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.   AB müktesebatında öngörülen kriterlere paralel olarak hazırlanan ...
GAYRİFAAL ŞİRKETLER TİCARET SİCİLİNDEN RE’SEN SİLİNECEK
Kendi kayıtları üzerinden aşağıdaki hallerden en az birinin varlığının tespit edilebildiği durumlarda, ticaret sicili müdürlüklerince aşağıdaki sebeplerle münfesih olan veya sayılan şirket ve kooperatifler 31/3/2013 tarihine kadar resen...
ŞİRKETLERİN TİCARET KANUNU UYARINCA HAZIRLAMAK ZORUNDA OLDUKLARI İÇ YÖNERGELER (II)
Bilindiği üzere 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu uzun bir hazırlık döneminden sonra 13.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir....
ŞİRKETLERİN TİCARET KANUNU UYARINCA HAZIRLAMAK ZORUNDA OLDUKLARI İÇ YÖNERGELER ( I )
Bilindiği üzere 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu uzun bir hazırlık döneminden sonra 13.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 14.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir....
VERGİ UYGULAMASINDA İŞ ORTAKLIKLARI VE ADİ ORTAKLIKLAR AYRIMI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda iş ortaklıkları, kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla...
TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE ŞİRKETLER YILLIK FAALİYET RAPORU DÜZENLEMEK ZORUNDALAR
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundalar. Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin...
TASDİK ETTİRİLECEK TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ HATIRLATMALAR
Bilindiği üzere mükellefler beyana konu kazançlarını, tutmuş oldukları yasal defter ve belgeleri üzerinden tespit etmek zorundalar. Maliye İdaresi mükelleflerin beyan etmiş oldukları kazançların doğruluğunu araştırırken öncelikle yasal...