Erdal SÖNMEZ / Son Makaleleri

Erdal SÖNMEZ / Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

Bütün Yazıları

Erdal SÖNMEZ

ÜCRETLİLERE YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNDE VERGİ İSTİSNASI UYGULAMASI VE ÖNCEDEN KESİLEN VERGİLERİN İADESİ

7162 sayılı Kanunun 2. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi: 'Ölüm, engellilik ve...
29 Mart 2019

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİ İNDİRİMLİ ÖDEYEBİLECEKLER

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 121. maddesiyle; vergisini zamanında ödeyen ve Kanunda belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden...
22 Mart 2019

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI-2

d) İşi Terk ya da İş Değişikliği Durumlarında Teşvik Uygulaması: Vergi teşvikinden yararlanan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla teşvikten...
16 Mart 2019

GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI-1

1. Genç Girişimcilere Sağlanan Vergi Teşviki: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesi ile 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan...
15 Mart 2019

KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALARDAN ALACAKLI OLAN MÜKELLEFLER ALACAKLARI İÇİN GİDER KARŞILIĞI AYIRABİLİRLER-2

2. Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddedilmesi: Geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin karar verilmiş olması durumunda; -Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması...
09 Mart 2019

KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALARDAN ALACAKLI OLAN MÜKELLEFLER ALACAKLARI İÇİN GİDER KARŞILIĞI AYIRABİLİRLER-1

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle iflas erteleme müessesesi kaldırılmış, bunun yerine konkordato müessesesi kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. İcra ve İflas Kanununun 285. maddesine göre borçlarını vadesi...
08 Mart 2019

MÜKELLEFLER NAKİT KDV İADE TALEPLERİNİN %50'SİNİ HEMEN ALABİLECEK

20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV iade sürecinde çok önemli değişiklikler yapıldı. Anılan Tebliğ uyarınca aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin Ocak/2019...
01 Mart 2019

KDV İADE TALEPLERİNDE YENİ DÖNEM

7104 sayılı Kanunla KDV Kanununun 32. maddesinde yapılan değişiklik ile 2019 ve izleyen vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere, KDV iade hakkı doğan mükellefler, iade işleminin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna...
22 Şubat 2019

18 OCAK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7161 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 7161 sayılı Kanunla vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler ana hatları ile aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır: 1. Kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu...
25 Ocak 2019

İMAR BARIŞINA İSTİNADEN YAPILAN ÖDEMELERİN TİCARİ İŞLETMELERDE GİDER VEYA MALİYET KAYDI BOYUTU

Bilindiği üzere vergi ve sgk prim affı olarak bilinen 7143 sayılı Kanun'la 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. madde hükmü ile taşınmaz maliklerine imar affı imkanı da getirildi. Anılan düzenleme ile imar barışının sağlanması...
18 Ocak 2019

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERGİ VE SGK AFFINDAN YARARLANAN ANCAK ÖDEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN MÜKELLEFLERE YENİ BİR HAK TANINDI

1. Vergi Yapılandırması Bozulan Mükelleflerde Uygulamanın Usul ve Esasları: 7159 sayılı Kanunun 11. maddesiyle, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları...
11 Ocak 2019

ŞİRKETLERE 1.1.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE PTT'DEN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Adalet Bakanlığı'nca 6 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Anılan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen...
04 Ocak 2019

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİ VERGİ KESİNTİSİ KAPSAMINA ALINDI

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alındı. Anılan Karar uyarınca bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya...
28 Aralık 2018

TÜRK PARASINA ÇEVRİLECEK SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ TEKRAR HASAPLANMAYACAK

Bilindiği üzere 13/9/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 85 sayılı 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile Türkiye'de yerleşik...
30 Kasım 2018

TÜRK LİRASI CİNSİNDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar"da önemli değişiklikler yapılmıştı....
23 Kasım 2018

GERÇEK KİŞİ ORTAĞIN PARASININ ŞİRKET TARAFINDAN BORÇLANILMAK SURETİYLE KULLANILMASININ VERGİSEL BOYUTU

Şirketlerin kısa veya uzun vadeli nakit ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen gerçek kişi ortaklarından borç aldığı nakitlerle karşılaması sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Alınan borçlar TL cinsinden olduğu gibi yabancı para biriminden...
16 Kasım 2018

KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNASI EDİLDİ

7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesine eklenen hüküm ile işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler belli koşullar altında gelir vergisinden istisna edildi....
02 Kasım 2018

YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ KDV'DEN İSTİSNA EDİLDİ

7104 sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen hükümle, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının...
26 Ekim 2018

KAMUYA BAĞIŞLANAN OKUL, HASTANE, ÖĞRENCİ YURDU, İBADETHANE GİBİ TESİSLERİN İNŞASINDA BAĞIŞÇILAR KDV ÖDEMEYECEK

7104 sayılı Kanun'la KDV Kanunu'na eklenen hükümle; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde...
19 Ekim 2018

TÜRK LİRASI CİNSİNDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GETİRİLEN İSTİSNALAR

Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar"da önemli değişiklikler yapıldı. Anılan...
12 Ekim 2018

KDV UYGULAMASINDA MAL İHRACATININ TANIMI

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV'den istisna edilmiştir. İstisna uygulamasında bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir:...
05 Ekim 2018

ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM KOŞULLARI

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesine göre; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer...
27 Eylül 2018

ESKİ NESİL YAZAR KASALARA AİT MALİ BİLGİLER 1

Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC'lerden) gerçekleştirilen satışlara ait günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Bilgi Sistemine elektronik  ortamda  aktarılmasına 1 Ekim...
20 Eylül 2018

6 AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ -2

Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde işlemin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilecek. İlgili Vergi Dairesi...
15 Eylül 2018

6 AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ -1

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğ ile 6 ay süre ile geçerli olmak üzere ihracatçılara, ihracata ilişkin bedellerin tamamını...
14 Eylül 2018

SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK FATURA YERİNE KAĞIT FATURA DÜZENLENMESİ FİİLİNİN CEZASI

7103 sayılı Kanun'un 12. maddesi ile Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde değişiklik yapılmıştır. Anılan değişiklikler neticesinde: 1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler...
07 Eylül 2018

SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI

Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan ilgili Genel Tebliğlerle, arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslimin söz konusu olduğu yönünde idari düzenleme yapılmıştır. Bakanlık açıklamalarına göre bunlardan birincisi arsa sahibi...
01 Eylül 2018

LİMİTED ŞİRKETLERİN VE ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

1. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Sorumluluk: 6183 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre; 'Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri...
27 Temmuz 2018

İMALATÇI MÜKELLEFLERLE AR-GE FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER YENİ İKTİSAP EDECEKLERİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN DAHA YÜKSEK ORANDA AMORTİSMAN AYIRABİLECEKLER

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler, alet,...
20 Temmuz 2018

2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile eşik değerler düşürülerek bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlendi....
13 Temmuz 2018

SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÇALIŞANLARA MUHTELİF ADLAR ALTINDA YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25. maddesi ile vergilendirmede ücret gelirlerinin tarifinin yapıldığı 61. maddesinde önemli düzenlemeler yapıldı. Kanun'un...
06 Temmuz 2018

MALİ TATİL BAŞLIYOR

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun ile her yıl 1 Temmuz-20 Temmuz arası 'mali tatil” ilan edilmiştir. 20 Temmuz-5 Eylül tarihleri arası ise adli tatildir. Mali tatil dolayısıyla son günü 1-20 Temmuz'a tekabül...
29 Haziran 2018

2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK FİZİKİ ORTAMDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ TASDİKİNİN YAPTIRILMASI ZORUNLU

Bilindiği üzere gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tacirler, ticari faaliyetlerinin takibi ve kazançlarının tespiti amacıyla Kanun ve ilgili idari düzenlemelere uygun...
25 Haziran 2018

MÜKELLEFLERE AKTİFLERİNE KAYITLI TAŞINMAZLARIN DEĞERİNİ GÜNCELLEME OLANAĞI GETİRİLDİ

7144 Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 31. madde hükmü ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazları...
22 Haziran 2018

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-7

e) 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için 18.05.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde...
08 Haziran 2018

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-6

6. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni...
07 Haziran 2018

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-5

Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecek. 4.3. Kayıtlarda Yer Aldığı...
06 Haziran 2018

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-4

a) Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin (b) fıkrasındaki 'defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen...
05 Haziran 2018

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-3

c) Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için; 2013 yılı için......1.810 TL'den, 2014 yılı için......1.916 TL'den, 2015 yılı için......2.034 TL'den, 2016 yılı için......2.164...
04 Haziran 2018

YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-2

d) Gümrük vergileri ve idari para cezaları, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183...
02 Haziran 2018
banner255
banner133
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@