Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-2
14. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istisna edilmiş işlemlerde indirilemeyen Katma Değer Vergisi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iadeye konu edilebilecek. 15....
7104 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-1
6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7104 sayılı Kanunla muhtelif vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ana hatları ile aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:...
7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-2
11. VUK'a eklenen Geçici 30. madde ile yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Buna göre; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran...
7103 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI-1
27 Mart 2018 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanunla çok sayıda Kanunda değişiklikler yapıldı. Vergiye ilişkin değişiklikler aşağıda özet halinde açıklanmaya çalışılmıştır: 1. Gelir Vergisi Kanunu'nun...
SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM FAİZ ORANI 2017 YILI İÇİN %17,06 OLARAK DİKKATE ALINACAK
Kurumlar Vergisi Kanununun 'Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında; sermaye şirketleri, ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye...
İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI BAŞLADI
Maliye Bakanlığı'nca sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi, vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer...
YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK SAYIDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la çok sayıda kanunda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler özet halinde...
REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-2
8. Zamanında Yapılmayan İadeler İçin Devlet Mükelleflere Faiz Ödeyecek: Tasarı'ya göre iadesi gereken KDV'nin, iadeye ilişkin tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde vergi idaresi...
REFORM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER İÇEREN KDV KANUN TASARISI MECLİSE SEVK EDİLDİ-1
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda reform niteliğinde değişiklikler içeren Kanun Tasarısı 27.02.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı ile KDV sistemimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılması öngörülüyor: 1. Mükellefler...
GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASI
Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesi ile; "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,...
MERKEZ BANKASI DÖVİZ BORCU BULUNAN FİRMALARA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, ülkemizin döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere döviz borcu bulunan firmalara elektronik ortamda bildirimde...
İMALAT SANAYİNE YÖNELİK İNŞAAT HARCAMALARI NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV'Yİ MÜKELLEFLER DİLERLERSE İADE ALABİLİRLER
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. maddesine göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017...
STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI
İşletmeler stoklarında bulunan modası geçmiş, bozulmuş, eskimiş, kullanım süresi dolmuş emtiaları yetkili organlarının karar alması ile imha edebilmekte ve imha edilen malların stoklardan çıkışını gider olarak dikkate alabilmektedirler....
VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
Vergiye uyumlu mükelleflere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi indirimi getirildi. Vergi indirimi ilk kez 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde hesaplanan vergiler...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİSİ ARTIRILDI
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'gayrimenkul sermaye iradı” olarak tanımlanmakta ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradında verginin...
GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDENİYLE AYLIK NET ÜCRET GELİRLERİ .404,06 TL'NİN ALTINA DÜŞEN HİZMET ERBABINA İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİ YAPILACAK
Bilindiği üzere 2017 yılında asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti ve bu tutarlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti....
VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7061 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çok sayıda vergi kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-2
Uygulamada rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Yine aynı Kanun uyarınca bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-1
5. Haczedilemeyecek Mallar: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar sayılmış ve maddenin (1) numaralı bendinde özel kanunlarında haczedilemeyeceği belirtilen malların da haczi...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( II )
1. Ödeme Emrine Dava Açılması: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 55. maddesine göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen bir amme alacağının takibi için düzenlenerek muhatabına tebliğ edilmiş olan ödeme emirlerine...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( I )
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 54. maddesinde, ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı ve cebren tahsilin; - Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse,...
ANONİM ŞİRKETLERDE SGK VE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
1. Vergi Borçlarında Sorumluluk: 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANMAKTA OLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI BU BÖLGELERDE ÜRETİLEN GAYRİ MADDİ HAKLARIN PATENTE VEYA EŞ DEĞER BELGELERE BAĞLANMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLABİLECEK
19 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri...
MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-3
29. Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanıyor. 30. Tüketici...

banner303

banner155