Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
TÜRK PARASINA ÇEVRİLECEK SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ TEKRAR HASAPLANMAYACAK
Bilindiği üzere 13/9/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 85 sayılı 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile Türkiye'de yerleşik...
TÜRK LİRASI CİNSİNDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar"da önemli değişiklikler yapılmıştı....
GERÇEK KİŞİ ORTAĞIN PARASININ ŞİRKET TARAFINDAN BORÇLANILMAK SURETİYLE KULLANILMASININ VERGİSEL BOYUTU
Şirketlerin kısa veya uzun vadeli nakit ihtiyaçlarını kısmen veya tamamen gerçek kişi ortaklarından borç aldığı nakitlerle karşılaması sıklıkla karşılaşılan durumlardandır. Alınan borçlar TL cinsinden olduğu gibi yabancı para biriminden...
KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNASI EDİLDİ
7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesine eklenen hüküm ile işverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler belli koşullar altında gelir vergisinden istisna edildi....
YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ KDV'DEN İSTİSNA EDİLDİ
7104 sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen hükümle, Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının...
KAMUYA BAĞIŞLANAN OKUL, HASTANE, ÖĞRENCİ YURDU, İBADETHANE GİBİ TESİSLERİN İNŞASINDA BAĞIŞÇILAR KDV ÖDEMEYECEK
7104 sayılı Kanun'la KDV Kanunu'na eklenen hükümle; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde...
TÜRK LİRASI CİNSİNDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GETİRİLEN İSTİSNALAR
Bilindiği üzere 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 32 sayılı "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar"da önemli değişiklikler yapıldı. Anılan...
KDV UYGULAMASINDA MAL İHRACATININ TANIMI
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV'den istisna edilmiştir. İstisna uygulamasında bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir:...
ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM KOŞULLARI
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13. maddesine göre; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer...
ESKİ NESİL YAZAR KASALARA AİT MALİ BİLGİLER 1
Eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan (ÖKC'lerden) gerçekleştirilen satışlara ait günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Bilgi Sistemine elektronik  ortamda  aktarılmasına 1 Ekim...
6 AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ -2
Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde işlemin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilecek. İlgili Vergi Dairesi...
6 AY SÜRE İLE İHRACAT BEDELLERİNİN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ -1
4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğ ile 6 ay süre ile geçerli olmak üzere ihracatçılara, ihracata ilişkin bedellerin tamamını...
SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK FATURA YERİNE KAĞIT FATURA DÜZENLENMESİ FİİLİNİN CEZASI
7103 sayılı Kanun'un 12. maddesi ile Vergi Usul Kanunu'nun 353. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde değişiklik yapılmıştır. Anılan değişiklikler neticesinde: 1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler...
SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI
Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan ilgili Genel Tebliğlerle, arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslimin söz konusu olduğu yönünde idari düzenleme yapılmıştır. Bakanlık açıklamalarına göre bunlardan birincisi arsa sahibi...
LİMİTED ŞİRKETLERİN VE ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU
1. Vergi Borçlarının Ödenmesinde Sorumluluk: 6183 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre; 'Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri...
İMALATÇI MÜKELLEFLERLE AR-GE FAALİYETİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER YENİ İKTİSAP EDECEKLERİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN DAHA YÜKSEK ORANDA AMORTİSMAN AYIRABİLECEKLER
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler, alet,...
2018 YILINDA BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAK ZORUNDA OLAN ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile eşik değerler düşürülerek bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlendi....
SON YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÇALIŞANLARA MUHTELİF ADLAR ALTINDA YAPILAN TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
7103 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu'nun tazminat ve yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 25. maddesi ile vergilendirmede ücret gelirlerinin tarifinin yapıldığı 61. maddesinde önemli düzenlemeler yapıldı. Kanun'un...
MALİ TATİL BAŞLIYOR
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun ile her yıl 1 Temmuz-20 Temmuz arası 'mali tatil” ilan edilmiştir. 20 Temmuz-5 Eylül tarihleri arası ise adli tatildir. Mali tatil dolayısıyla son günü 1-20 Temmuz'a tekabül...
2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK FİZİKİ ORTAMDA TUTULAN YEVMİYE DEFTERİNİN HAZİRAN AYI SONUNA KADAR KAPANIŞ TASDİKİNİN YAPTIRILMASI ZORUNLU
Bilindiği üzere gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tacirler, ticari faaliyetlerinin takibi ve kazançlarının tespiti amacıyla Kanun ve ilgili idari düzenlemelere uygun...
MÜKELLEFLERE AKTİFLERİNE KAYITLI TAŞINMAZLARIN DEĞERİNİ GÜNCELLEME OLANAĞI GETİRİLDİ
7144 Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na eklenen Geçici 31. madde hükmü ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazları...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-7
e) 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için 18.05.2018 tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-6
6. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-5
Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecek. 4.3. Kayıtlarda Yer Aldığı...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-4
a) Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinin (b) fıkrasındaki 'defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-3
c) Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olan gelir vergisi mükellefleri için; 2013 yılı için......1.810 TL'den, 2014 yılı için......1.916 TL'den, 2015 yılı için......2.034 TL'den, 2016 yılı için......2.164...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-2
d) Gümrük vergileri ve idari para cezaları, 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183...
YENİDEN VERGİ VE PRİM AFFI-1
Çok geniş bir alanda af niteliğinde düzenlemeler yapan 7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile; -Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi, -Dava açma ya da yargı aşamasında...
BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİ ORANLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
05.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile muhtelif vergi kanunlarında yer alan bazı oranlarda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ana hatları...
SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SERBEST BÖLGELERDE VERGİ UYGULAMALARI-2
Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin...