Erdal SÖNMEZ
Erdal SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
İMALAT SANAYİNE YÖNELİK İNŞAAT HARCAMALARI NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV'Yİ MÜKELLEFLER DİLERLERSE İADE ALABİLİRLER
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 37. maddesine göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017...
STOKLARDAKİ EMTİANIN İMHA EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI
İşletmeler stoklarında bulunan modası geçmiş, bozulmuş, eskimiş, kullanım süresi dolmuş emtiaları yetkili organlarının karar alması ile imha edebilmekte ve imha edilen malların stoklardan çıkışını gider olarak dikkate alabilmektedirler....
VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR
Vergiye uyumlu mükelleflere 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi indirimi getirildi. Vergi indirimi ilk kez 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde hesaplanan vergiler...
KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN VERGİSİ ARTIRILDI
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'gayrimenkul sermaye iradı” olarak tanımlanmakta ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradında verginin...
GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDENİYLE AYLIK NET ÜCRET GELİRLERİ .404,06 TL'NİN ALTINA DÜŞEN HİZMET ERBABINA İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖDEMESİ YAPILACAK
Bilindiği üzere 2017 yılında asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti ve bu tutarlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti....
VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7061 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çok sayıda vergi kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-2
Uygulamada rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarı esas alınır. Yine aynı Kanun uyarınca bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( III )-1
5. Haczedilemeyecek Mallar: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 70. maddesinde haczedilemeyecek mallar sayılmış ve maddenin (1) numaralı bendinde özel kanunlarında haczedilemeyeceği belirtilen malların da haczi...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( II )
1. Ödeme Emrine Dava Açılması: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 55. maddesine göre, ödeme süresi içinde ödenmeyen bir amme alacağının takibi için düzenlenerek muhatabına tebliğ edilmiş olan ödeme emirlerine...
AMME ALACAĞININ KAMU İDARELERİNCE CEBREN TAHSİLİNDE İDARENİN İZLEDİĞİ SÜREÇ VE MÜKELLEFİN HAKLARI ( I )
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 54. maddesinde, ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı ve cebren tahsilin; - Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse,...
ANONİM ŞİRKETLERDE SGK VE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
1. Vergi Borçlarında Sorumluluk: 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcilerin sorumlulukları düzenlenmiştir. Uygulamada "kanuni temsilciler" ifadesi; tüzel kişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini,...
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANMAKTA OLAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI BU BÖLGELERDE ÜRETİLEN GAYRİ MADDİ HAKLARIN PATENTE VEYA EŞ DEĞER BELGELERE BAĞLANMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU OLABİLECEK
19 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri...
MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-3
29. Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanıyor. 30. Tüketici...
MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-2
11. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler. Bilindiği üzere sahillerde birçok yerde turizm işletmeleri Hazineden aldıkları yerler üzerinde otel yatırımlarını...
MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN TORBA YASA İLE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN YENİ VERGİLER VE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN BAZI İMKANLAR-1
TBMM'de görüşülmekte olan "Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile mükelleflere yeni mali yükler getirilirken bazı imkanların da sağlanması öngörülüyor....
KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN BEYANNAMELERE (DÜZELTME BEYANNAMELERİ DAHİL) İHTİRAZİ KAYIT KONULAMAZ DAVA AÇILAMAZ
Vergi Usul Kanunu'nun 378. maddesine göre kural olarak mükellefler, beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bununla birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/4. maddesinde,...
BAZI MÜKELLEF GRUPLARININ YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tebliğlerle: a) Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli...
ARIZİ (SÜREKLİLİK ARZ ETMEYEN) SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
1. Gelir Vergisi Yönünden: Gelir Vergisi Kanunu'nun 65. maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak tanımlanmıştır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya...
DÖVİZLİ SATIŞLARDA VERGİ UYGULAMALARI
1. KDV Yönünden: KDV Kanunu'nun 10. maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde ise bu belgelerde...
MÜKELLEFLERİN OHAL KAPSAMINDA HAZİNEYE DEVROLAN KURUMLARDAN OLAN ALACAKLARININ GİDER YAZILMASI MÜMKÜN DEĞİL
OHAL kapsamında yürürlüğe konulan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Devir işlemlerine ilişkin tedbirler" başlıklı 5 inci madde hükmü ile; "... ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne...
İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-2
8. Örtülü sermaye uygulaması açısından ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler, 9. Dönem sonu bilançosunda "Ortaklardan Alacaklar" hesabında bakiye...
İZAHA DAVET UYGULAMASI 1 EYLÜL İTİBARİYLE BAŞLIYOR-1
Bilindiği üzere vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda...
7033 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanunla bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Anılan Kanunla yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır: 1. Organize sanayi bölgeleri,...
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE BORÇLARINI TECİL ETTİREBİLME İMKANI GETİRİLDİ
Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 'Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklendi. İlgili Yasa maddesine göre, Devlete ait olup Maliye...

banner155