An­ne­leri için engel ta­nı­ma­dı­lar

Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda Anneler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Gay­ret Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan düzenlenen etkinliğe, Sun­gur­lu Reh­ber­lik Araş­tır­ma Mer­ke­zi Bölüm Baş­ka­nı Hakan To­pal­lı, Gay­ret Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ku­ru­cu­su Fer­hat Öz­türk, Çorum Gü­len­yüz Elele Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ret­men­le­ri, özel öğ­ren­ci­ler, ve­li­le­ri ve da­vet­liler ka­tıl­dı.

An­ne­leri için engel ta­nı­ma­dı­lar

Alaca Belediyesi Kültür Salonu’nda Anneler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Gay­ret Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan düzenlenen etkinliğe, Sun­gur­lu Reh­ber­lik Araş­tır­ma Mer­ke­zi Bölüm Baş­ka­nı Hakan To­pal­lı, Gay­ret Özel Eği­tim ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ku­ru­cu­su Fer­hat Öz­türk, Çorum Gü­len­yüz Elele Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi öğ­ret­men­le­ri, özel öğ­ren­ci­ler, ve­li­le­ri ve da­vet­liler ka­tıl­dı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 23:36
An­ne­leri için engel ta­nı­ma­dı­lar

Okul Mü­dü­rü Mus­ta­fa Boz­kurt'un açı­ş konuşmasıyla başlayan programda Özel Gay­ret Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi ku­ru­cu­su Fer­hat Öz­türk, annelerin zor bir görevi üstlendiğini belirterek, en­gel­li bir bi­re­yin an­ne­si ol­ma­nın ne kadar zor ve ne kadar fe­da­kâr­lık is­te­di­ği­nin de far­kın­da olduklarını ­engelli ailelerinin kendilerini çocuklarına adadığını ve kendi hayatlarını unuttuğunu söyledi.

Çe­şit­li et­kin­lik­le­rin yer al­dı­ğı prog­ram­da an­ne­ler, se­vinç ve hüznü bir arada ya­şa­dı. Okul öğ­ren­ci ve­li­si Neşe Kes­kin’in engelli annesi olmanın sıkıntıları ve güzel yanlarını anlattığı konuşma da salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Programda daha sonra okul öğretmenlerinden Hü­se­yin Öz­türk’ün öğ­ren­ci­ler­le bir­lik­te ha­zır­la­dı­ğı Erik Dalı isimli oyun sahnelendi. Öğ­ret­men­le­ri­nin öğ­ren­ci­le­riy­le bir­lik­te ha­zır­la­dı­ğı şi­ir­ler, rond gös­te­ri­le­ri, şar­kı­lar ve ya­rı­ş­ma­lar il­giy­le iz­len­di. Et­kin­lik­te tüm an­ne­le­re çe­şit­li he­di­ye­ler da­ğı­tıl­dı. An­ne­ler daha sonra ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te dü­zen­le­nen et­kin­lik­te do­ya­sı­ya eğ­le­nir­ken, çalan müzik eş­li­ğin­de gün­le­ri­ni kut­la­dı­lar.

(Haber Merkezi)